Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Numer Alarmowy Straży Miejskiej
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM

986


Fax dla osób niedosłyszących
+48 91 44 27 629

 

Kancelaria Straży Miejskiej Szczecin
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 605

 

Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin


tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615


sm@um.szczecin.pl lub zgloszenia@strazmiejska.home.pl

http://sm.szczecin.pl


Wnoszenie skarg na działania i czynności funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin
w Referacie Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 16:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Referat Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

st. insp. Krzysztof Włodarczyk
tel. +48 91 44 27 608
fax +48 91 44 27 615

st. insp. Piotr Pawlak
tel. +48 91 44 27 620
fax +48 91 44 27 615

Podstawy prawne

Art. 253. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

§1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
§2. Kierownicy organów wymienionych w §1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.
§3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
§4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.


§3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.
2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem