Gospodarka finansowa Straży Miejskiej Szczecin


1. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Straż Miejska działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

3. Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest roczny plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Prezydenta. Straż dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

Wydatki publiczne w Straży Miejskiej powinny być dokonywane:

  1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
    1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
    2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Straż Miejska zawiera umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem