Zamówienia publiczne SM Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowe i oleju napędowego na stacji wykonawcy

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych


BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ
I OLEJU NAPĘDOWEGO NA STACJI WYKONAWCY

Numer ogłoszenia: 110119 - 2008; data zamieszczenia: 26.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO NA STACJI WYKONAWCY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostawę przez okres 24 miesięcy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w ilościach:
- benzyna bezołowiowa - 38 000 litrów
- olej napędowy - 24 000 litrów
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.11.12.00-0, 23.12.11.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 01.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 17 czerwca 2008 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone
w art. 22 ust. ustawy
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
    w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 z późn. zm.)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11864.asp
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-417 Szczecin.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2008 godzina 10:00, miejsce:
Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

Data publikacji: 2008/05/26

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/05/26, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2008/05/26 15:00:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2008/05/26 15:00:06 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 14:54:58 nowa pozycja