Zamówienia publiczne SM Szczecin

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia


OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - dostawy
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Ogłoszenie

http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

 Szczecin: Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin

Numer ogłoszenia:396770 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Informuję, iż na podstawie art. 93 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zostało unieważnione, z powodu: nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin

Numer ogłoszenia:396770 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 180 ust. 4  oraz
art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).


Data publikacji: 2012/10/22

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2012/10/22, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2012/10/22 10:41:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2012/10/22 10:41:02 nowa pozycja