Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych


Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej

Numer ogłoszenia: 86305 - 2011;
data zamieszczenia: 16.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie zamawiającemu do siedziby ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie dwóch fabrycznie nowych samochodów Kod CPV 34110000-1 o odpowiednio wskazanych poniżej parametrach:

 1. Nadwozie: 5 drzwiowe; Kolor nadwozia: Niebieski (granatowy)
 2. Ilość miejsc: 5
 3. Silnik - pojemność (cm3): 1200 - 1300
 4. Rodzaj paliwa: benzyna
 5. Napęd: przedni
 6. Skrzynia biegów: Manualna + wsteczny
 7. Pojemność zbiornika paliwa (l): do 40
 8. Bezpieczeństwo:
  - Poduszki powietrzne min 2-dwie przednie;
  - Pasy bezpieczeństwa ze zwijaczem;
  - System ABS;
  - Gaśnica;
  - Trójkąt ostrzegawczy;
  - Fabryczny zestaw narzędzi: Kpl.;
 9. Wyposażenie minimalne:
  -
  Elektrycznie sterowane szyby z przodu;
  - Lusterka boczne regulowane manualnie od środka;
  - Centralny zamek z pilotem w kluczyku;
  - Wspomaganie kierownicy;
  - Fotel pasażera z regulacją przód - tył, oparcie regulowane;
  - Wycieraczka tylnej szyby i spryskiwacz;
  - Tylna szyba ogrzewana;
  - Boczki drzwi z tworzywa sztucznego;
  - Kolor ciemny - do uzgodnienia z zamawiającym;
  - Zderzaki w kolorze nadwozia;
  - Kpl. dywaników gumowych (przód, tył) z wysokimi bokami;
 10. Pełnowymiarowe koło zapasowe
 11. Opony letnie i zimowe na felgach stalowych: po 1 kpl.
 12. Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem - pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru - pastel orange; napis TEL.986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego - powyższe należy uzgodnić z zamawiającym; Pojazd powinien być zaopatrzony w lampę ostrzegawczą koloru niebieskiego z magnesem, sygnał dźwięków modulowanych z możliwością podawania komunikatów głosowych
 13. Kolor tapicerki siedzeń: Ciemny - do uzgodnienia z zamawiającym
 14. Inne: gwarancja
  - min. 24 miesiące na mechanizmy
  - min. 36 miesięcy na lakier
  - min. 96 miesięcy na perforacje blach
 15. Uwagi: Serwis w Szczecinie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

1) Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;

4) opis oferowanego samochodu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0177.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, pok. 0169.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


Data publikacji: 2011/03/16

Pytania:

Załączniki:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin

W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ”

Do dnia terminu składania ofert, do siedziby zamawiającego wpłynęły trzy ofert spełniające warunki udziału w postępowaniu:

 1. MARVEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 7 w Łodzi.
 2. AUTO DIUG z siedzibą przy ul. Poznańskiej w Słupsku.
 3. AUTO GRYF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białowieska 74 w Szczecinie.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy AUTO GRYF.

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ

Numer ogłoszenia: 115309 - 2011;
data zamieszczenia: 14.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86305 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie zamawiającemu do siedziby ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie dwóch fabrycznie nowych samochodów Kod CPV 34110000-1 o odpowiednio wskazanych poniżej parametrach: 1. Nadwozie: 5 drzwiowe; Kolor nadwozia: Niebieski (granatowy); 2. Ilość miejsc 5; 3. Silnik - pojemność (cm3): 1200 - 1300; 4. Rodzaj paliwa: benzyna; 5. Napęd: przedni; 6. Skrzynia biegów: Manualna + wsteczny; 7. Pojemność zbiornika paliwa (l): do 40; 8. Bezpieczeństwo: Poduszki powietrzne min 2-dwie przednie; Pasy bezpieczeństwa ze zwijaczem; System ABS; Gaśnica; Trójkąt ostrzegawczy; Fabryczny zestaw narzędzi: Kpl.; 9. Wyposażenie minimalne: Elektrycznie sterowane szyby z przodu; Lusterka boczne regulowane manualnie od środka; Centralny zamek z pilotem w kluczyku; Wspomaganie kierownicy; Fotel pasażera z regulacją przód - tył, oparcie regulowane; Wycieraczka tylnej szyby i spryskiwacz; Tylna szyba ogrzewana; Boczki drzwi z tworzywa sztucznego; Kolor ciemny - do uzgodnienia z zamawiającym; Zderzaki w kolorze nadwozia; Kpl. dywaników gumowych (przód, tył) z wysokimi bokami; 10. Pełnowymiarowe koło zapasowe; 11. Opony letnie i zimowe na felgach stalowych: po 1 kpl.; 12. Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem - pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru - pastel orange; napis TEL.986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego - powyższe należy uzgodnić z zamawiającym; Pojazd powinien być zaopatrzony w lampę ostrzegawczą koloru niebieskiego z magnesem, sygnał dźwięków modulowanych z możliwością podawania komunikatów głosowych; 13. Kolor tapicerki siedzeń: Ciemny - do uzgodnienia z zamawiającym; 14.Inne: gwarancja min 24 m-ce na mechanizmy; min 36 m-cy na lakier; min 96 m-cy na perforacje blach; 15. Uwagi: Serwis w Szczecinie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AUTO GRYF Sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52845,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 63800,00

Oferta z najniższą ceną: 63800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99876,00

Waluta: PLN.

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2011/03/16, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2011/04/14 12:01:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2011/04/14 12:01:41 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/03/28 11:52:34 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/03/16 15:16:05 nowa pozycja