Zamówienia publiczne SM Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych


Szczecin: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy
 

Numer ogłoszenia: 316406 - 2015;
data zamieszczenia: 24.11.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Sebastiana Klonowica 1B, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 31 15 215, faks 91 31 15 185.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie benzyny, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę benzyny, oleju napędowego i gazu LPG w ilościach nieprzekraczających: Kod CPV 09132100-4, Rodzaj produktu Benzyna bezołowiowa 95, J.m. litry, Ilość 40.000 na 24 m-ce; Kod CPV 09134100-8, Rodzaj produktu Olej napędowy, J.m. litry, Ilość 40.000 na 24 m-ce; Kod CPV 09133000-0, Rodzaj produktu Gaz LPG, J.m. litry, Ilość 5.000 na 24 m-ce. 3. Realizacja zamówienia: a) wykonawca obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w całym okresie realizacji zamówienia dostęp do minimum jednej stacji paliw dla każdej z następujących siedzib zamawiającego w Szczecinie: ul. Sebastiana Klonowica 1 B, ul. Abramowskiego 19, ul. Struga 10, ul. Strzałowska 9, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin i w odległości nie większej niż 4 km od danej siedziby zamawiającego. Stacje te mają być czynne przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Stacje te mają prowadzić sprzedaż wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rodzajów paliwa, b) Zamawiający wymaga utrzymania stałej rezerwy paliwowej określonej w pkt.12 ppkt. c załącznika nr 5 do siwz, c) dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego, d) Zamawiający dopuszcza, aby sprzedaż paliw następowała przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych, które będą wydawane Zamawiającemu bez kaucji lub innego podobnego zabezpieczenia finansowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania paliw, nie powodującej utrudnień w tankowaniu, zaproponowanej przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów, e) Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń limitu dziennych transakcji dokonywanych jedną kartą paliwową, f) paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1058), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2006 r. nr 251, poz. 1851) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. 2010 r., Nr 55, poz. 332), g) określona ilość paliw jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny, oleju napędowego i gazu faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy. Zamawiający informuje, iż przybliżone zużycie paliwa w poprzednich latach wynosiło: 2013 r.: Pb 95 - 18.500 l, ON - 17.000 l LPG - 1.500 l; 2014 r.: Pb 95 - 14.500 l, ON - 13.000 l, LPG - 1.500 l, h) zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonych paliw pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz, a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1058), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2006 r. nr 251, poz. 1851) lub Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. 2010 r., Nr 55, poz. 332), koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę, i) W celu ewidencji ilości wydanego Zamawiającemu paliwa Wykonawca wyda nieodpłatnie (w tym również bez kaucji lub innego podobnego zabezpieczenia finansowego) Zamawiającemu karty paliwowe. Wykonawca będzie ewidencjonował w formie elektronicznej na podstawie danych zebranych w oparciu o odczyty kart: numer rejestracyjny pojazdu, do którego wydano paliwo, datę wydania oraz ilość, rodzaj i cenę wydanego paliwa..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia tj. posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1059 ze zm.) Prawo energetyczne

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. (Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną, 2) Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawcy mają dołączyć do oferty wykaz lokalizacji punktów tankowania paliwa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do siwz. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 71-241 Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, pok. nr 113.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, pok. nr 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2015/11/24

Pytania:

Załączniki:


Znak sprawy: RGZ.252.5.2015 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN

Straż Miejska Szczecin

ul. Sebastiana Klonowica 1B

71-241 Szczecin

W PRZETARGU NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG NA STACJI WYKONAWCY

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

1) oferta Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 09-411 Płock ul. Chemików 7 uzyskała 100,00 pkt w kryterium „cena”. 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 09-411 Płock ul. Chemików 7.

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski

Szczecin: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy

Numer ogłoszenia: 360416 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 316406 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Straż Miejska Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1B, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 31 15 215, faks 91 31 15 185.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie benzyny, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę benzyny, oleju napędowego i gazu LPG w ilościach nieprzekraczających: Kod CPV 09132100-4, Rodzaj produktu Benzyna bezołowiowa 95, j.m. litry, ilość 40.000 na 24 m-ce; Kod CPV 09132100-8, Rodzaj produktu Olej napędowy, j.m. litry, ilość 40.000 na 24 m-ce; Kod CPV 09133000-0, Rodzaj produktu Gaz LPG, j.m. litry, ilość 5.000 na 24 m-ce. 3. Realizacja zamówienia: a) wykonawca obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w całym okresie realizacji zamówienia dostęp do minimum jednej stacji paliw dla każdej z następujących siedzib zamawiającego w Szczecinie: ul. Sebastiana Klonowica 1 B, ul. Abramowskiego 19, ul. Struga 10, ul. Strzałowska 9, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin i w odległości nie większej niż 4 km od danej siedziby zamawiającego. Stacje te mają być czynne przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Stacje te mają prowadzić sprzedaż wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rodzajów paliwa, b) Zamawiający wymaga utrzymania stałej rezerwy paliwowej określonej w pkt.12 ppkt. c załącznika nr 5 do siwz, c) dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego, d) Zamawiający dopuszcza, aby sprzedaż paliw następowała przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych, które będą wydawane Zamawiającemu bez kaucji lub innego podobnego zabezpieczenia finansowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania paliw, nie powodującej utrudnień w tankowaniu, zaproponowanej przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów, e) Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń limitu dziennych transakcji dokonywanych jedną kartą paliwową, f) paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1058), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2006 r. nr 251, poz. 1851) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. 2010 r., Nr 55, poz. 332), g) określona ilość paliw jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny, oleju napędowego i gazu faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy. Zamawiający informuje, iż przybliżone zużycie paliwa w poprzednich latach wynosiło: 2013 r.: Pb 95 - 18.500 l, ON - 17.000 l, LPG - 1.500 l; 2014 r.: Pb 95 - 14.500 l, ON - 13.000 l, LPG - 1.500 l; h) zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonych paliw pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz, a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1058), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2006 r. nr 251, poz. 1851) lub Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. 2010 r., Nr 55, poz. 332), koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę, i) W celu ewidencji ilości wydanego Zamawiającemu paliwa Wykonawca wyda nieodpłatnie (w tym również bez kaucji lub innego podobnego zabezpieczenia finansowego) Zamawiającemu karty paliwowe. Wykonawca będzie ewidencjonował w formie elektronicznej na podstawie danych zebranych w oparciu o odczyty kart: numer rejestracyjny pojazdu, do którego wydano paliwo, datę wydania oraz ilość, rodzaj i cenę wydanego paliwa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., , 09-411 Płock, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 286550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 364006,75
 • Oferta z najniższą ceną: 364006,75/ Oferta z najwyższą ceną: 364006,75
 • Waluta:PLN .

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/11/24, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/12/31 12:41:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/12/31 12:41:42 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/12/08 11:03:53 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/11/24 09:09:01 nowa pozycja