Zamówienia publiczne SM Szczecin

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

Wartość przetargu: o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Szczecin: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN
Numer ogłoszenia: 380826 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej Szczecin. CPV: 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 1 szt. 1. Obudowa: Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 2. Procesor: Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe dedykowane do pracy w serwerach, x86 - 64 bity, wspierające wirtualizację, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 511 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org . Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników ww testów. 3. Liczba procesorów: Minimum 2. 4. Pamięć operacyjna: Minimum 32 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć. 5. Sloty rozszerzeń: Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. 6. Dysk twardy: 5 x dysk 1TB typu Hot Swap, SATA, 7 200 obr.min., możliwość rozbudowy do 8 dysków wewnątrz serwera, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5, z partycją główną 200 GB. 7. Kontroler: Kontroler macierzowy wyposażony w pamięć cache 512MB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych oraz obsługujący poziomy RAID 0:1:1+0:5. 8. Karty sieciowe: Minimum 4 porty Ethernet 10-100-1000 Mb-s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45. 9. Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. 10. Kable zasilające: Do każdego zasilacza. 11. Porty: 1 x szeregowy 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny obudowy). 1 x VGA dostępny z przodu. 1 x RJ-45. Wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD. 12. Zasilacz: Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, max. 460 W każdy. 13. Chłodzenie: Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. 14. Napędy: Napęd SATA RW DVD. 15. Zarządzanie i obsługa techniczna: Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD-DVD-ISO i FDD za pomocą przeglądarki WWW. Rozwiązanie powinno być realizowane sprzętowo, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana licencja na dodatkowe oprogramowanie do zarządzania umożliwiające: - zdalną dystrybucje oprogramowania. - monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera : procesor, pamięć, dyski twarde, karty sieciowe.16. Gwarancja i serwis: 3-letnia gwarancja na wszystkie elementy serwera wraz z naprawą w miejscu instalacji z czasem reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. 17. System operacyjny: System operacyjny Microsoft Windows 2012 Datacenter w wersji OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego punkt 6 w załączniku nr 1 do siwz OFERTA CENOWA, wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0177.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2013 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2013/09/19

Pytania:

Załączniki:


INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) informuję, że w prowadzonym przez Straż Miejską Szczecin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej Szczecin”.
Znak sprawy RGZ.252.6.2013 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

RADUNIX Gromniak Spółka Jawna, ul. Unisławy 13cd, 71 – 402 Szczecin

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w siwz oraz uzyskała największą ilość punktów w jedynym kryterium oceny ofert – cena. Cena brutto oferty 39 729,00 zł. Ilość punktów -100.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu nie podlegające odrzuceniu:

SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk. Cena brutto oferty: 65 091,60 zł. Ilość uzyskanych punktów 61.

KOMTECH Piotr Martuszewski, ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz. Cena brutto oferty: 43 497,72 zł. Ilość uzyskanych punktów 92.

SYSTEM DATA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec. Cena brutto oferty: 45 227,10 zł. Ilość uzyskanych punktów 88.

IT SERWIS Sp. zo.o., ul. Żołnierska 5a, 71-210 Szczecin. Cena brutto oferty: 46 125,00 zł. Ilość uzyskanych punktów 87.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż  22.10.2013r.

 .

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski

 

 

 

Szczecin: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ
Numer ogłoszenia: 429706 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 380826 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej Szczecin. CPV: 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 1 szt. 1. Obudowa: Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 2. Procesor: Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe dedykowane do pracy w serwerach, x86 - 64 bity, wspierające wirtualizację, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 511 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org . Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników ww testów. 3. Liczba procesorów: Minimum 2. 4. Pamięć operacyjna: Minimum 32 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć. 5. Sloty rozszerzeń: Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. 6. Dysk twardy: 5 x dysk 1TB typu Hot Swap, SATA, 7 200 obr.min., możliwość rozbudowy do 8 dysków wewnątrz serwera, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5, z partycją główną 200 GB. 7. Kontroler: Kontroler macierzowy wyposażony w pamięć cache 512MB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych oraz obsługujący poziomy RAID 0:1:1+0:5. 8. Karty sieciowe: Minimum 4 porty Ethernet 10-100-1000 Mb-s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45. 9. Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna. 10. Kable zasilające: Do każdego zasilacza. 11. Porty: 1 x szeregowy 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny obudowy). 1 x VGA dostępny z przodu. 1 x RJ-45. Wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD. 12. Zasilacz: Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, max. 460 W każdy. 13. Chłodzenie: Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. 14. Napędy: Napęd SATA RW DVD. 15. Zarządzanie i obsługa techniczna: Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD-DVD-ISO i FDD za pomocą przeglądarki WWW. Rozwiązanie powinno być realizowane sprzętowo, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana licencja na dodatkowe oprogramowanie do zarządzania umożliwiające: - zdalną dystrybucje oprogramowania. - monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera : procesor, pamięć, dyski twarde, karty sieciowe.16. Gwarancja i serwis: 3-letnia gwarancja na wszystkie elementy serwera wraz z naprawą w miejscu instalacji z czasem reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. 17. System operacyjny: System operacyjny Microsoft Windows 2012 Datacenter w wersji OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RADUNIX Gromniak Sp.j., ul. Unisławy 13 cd, 71-402 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39729,00

 • Oferta z najniższą ceną: 39729,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65091,60

 • Waluta: PLN.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/09/19, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/10/22 12:00:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/10/22 12:00:18 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/10/15 08:29:23 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/09/19 12:58:26 nowa pozycja