Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin


Szczecin: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 189192 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin.Spełniające wymagania:1)samochody dostosowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.).2)rok produkcji 2014, 3)nadwozie: zamknięte typu kombi van, czteroosobowe lub pięcioosobowe, pięciodrzwiowe.4)kolor nadwozia - srebrny , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. 5)drzwi przedziału kierowcy i pasażera - skrzydłowe, otwierane na boki;6)drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej (przedział II do przewozu osób) przesuwane z obu stron przeszklone, szyby przyciemnione; 7)drzwi tylne do przedziału bagażowego - klapa tylna przeszklona (szyba przyciemniana) i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem lub drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem ( szyba przyciemniana); 8)minimalny rozstaw osi 2700 mm;9)kpl. opon zimowych i letnich założonych na felgach stalowych i wyważone;10)silnik: o pojemności min. 1300cm3 maksymalna 1,600cm3, spełniający warunki jazdy tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki trasy, częste uruchamianie silnika, spełniający wymagania normy emisji spalin nie większych niż przewiduje norma EURO V. Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż:a)zużycie energii nie większe niż 2,6 MJ/km, co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559): (wartość energetyczna benzyny = 32 MJ/l);b)emisja CO - nie większa niż 1 g/km c)emisja NOx - nie większa niż 0,15 g/km emisja d)emisja dwutlenku węgla CO2 (cykl łączony) nie większa niż 180 g/km.11)skrzynia biegów manualna;12)regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół;13)napęd na przednie koła; 14) relingi dachowe: 15)belka sygnałowa ( lampa zespolona) - zamocowana na relingach, powinna posiadać:- lampy niebieskie ledowe ( światło pulsujące)- napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym na białym tle podświetlony wraz z załączeniem świateł postojowych- halogeny boczne oświetlające teren z boku pojazdu włączane osobno każdą ze stron lub razem z kabiny pojazdu- urządzenie nagłaśniające z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu ( głośnik o mocy min 100W zamontowany w lampie zespolonej)ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużej mocy (dwutonowy)zainstalowany tak aby był dobrze słyszalny na zewnątrz pojazdu a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje, włączony w kierownicy, dwa głośniki.16) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem radiostacji przewoźnej umieszczonej w przedziale I ( radiostację dostarczy zamawiający) 17) przestrzeń wewnętrzna pojazdu podzielona przegrodami na trzy części I przedział: kierowcy i pasażera;II przedział do przewozu osób; III przedział bagażowy. Zamawiający bezwzględnie zastrzega konieczność uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą sposobu wykonania i montażu przegród. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka uzgodnień. 18)wyposażenie przedziału I -kierowcy i pasażera: Przedział I - oddzielony od przedziału II pionową przegrodą umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach na fabrycznie zamontowanych prowadnicach wykonanych z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej wykonana krata z szybą nietłukącą (poliwęglanu) o grubości minimum 4 mm. Sposób zamontowania przegrody musi umożliwiać swobodne kierowanie pojazdem przez osoby o wysokim wzroście i swobodną pozycje wysokiego pasażera. a)poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; b)fotele wyposażone w pełne i regulowane zagłówki;c) tapicerka fotela kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie;d)trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości;e)fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena); f)komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2szt.);g)gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy. 19)wyposażenie przedziału II - do przewozu osób. Przedział II -zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń a)drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą, bez możliwości otwarcia od środka, okratowane od wewnątrz;b)tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego;c)ściany i sufit przedziału do przewozu osób wykonane z materiału odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne;d)podłoga w przedziale do przewozu osób pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego. W podłodze wykonany otwór spustowy wychodzący na zewnątrz pojazdu o średnicy min 70 mm zabezpieczony gumowym korkiem.e)dwa miejsca siedzące do przewozu osób zamontowane przodem do kierunku jazdy, zamontowane w tylnej części przedziału II nie wykraczające poza światło otwartych drzwi bocznych , wykonane z plastiku lub innego materiału (np. laminatu) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego z wysokim oparciem spełniającym role zagłówka, wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe;f)oświetlenie wewnętrzne przedziału, zamontowane w przedziale kierowcy oświetlające przedział II.20)wyposażenie przedziału III - część bagażowa. Przedział III - cześć bagażowa oddzielona od przedziału II kratą z szybą nietłukącą ( poliwęglanu) o grubości minimum 4 mm zamontowana za siedzeniami do przewozu osób w odległości nie mniejszej niż 50 cm od tylnych drzwi:a)dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie metalowej przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej jego uszkodzenie, przemieszczanie się oraz powstanie zwarcia. Akumulator podłączony do instalacji elektrycznej samochodu w sposób jak akumulator główny, instalacja do podłączenia akumulatora ukryta pod tapicerką. Zamiast klem szybkozłączki umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora od instalacji bez użycia kluczy - lub inne rozwiązanie pozwalające na szybkie odłączenie akumulatora;b) boki przedziału III bez szyb bocznych; c)tapicerka drzwi i boków wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego d)podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego. e)oświetlenie bagażnika.21)układ ABS - jako minimum;22)trzecie światło stopu;23)napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V;24)alternator o mocy gwarantującej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów; 25)dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz;26)wspomaganie układu kierowniczego;27)centralny zamek otwierany na pilota; 28)koło zapasowe - dojazdowe lub pełnowymiarowe;29)fabryczny komplet narzędzi;30)trójkąt ostrzegawczy;31)apteczka medyczna;32)podnośnik;33)linka holownicza. 2.Wymagania minimalne dotyczące gwarancji: 1)gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne - 24 miesiące bez limitu kilometrów, 2)gwarancja na powłokę lakierniczą - 24 miesiące, 3) gwarancja na perforację blach - 60 miesięcy. 3.Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się na terenie miasta Szczecin,4.Na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe związane z jego przystosowaniem do potrzeb zamawiającego, wykonawca udzieli gwarancji.5.Wykonawca gwarantuje zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Koszty montażu dodatkowych urządzeń i wyposażenia leży po stronie wykonawcy. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony pod nadzorem pracowników autoryzowanej stacji obsługi wskazanej powyżej przez wykonawcę. Udział pracowników ze strony autoryzowanej stacji obsługi nie będzie rodził kosztów finansowych po stronie zamawiającego. 6.Wykonawca w cenie dostawy ujmie pakiet ubezpieczeń samochodów, będących przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy.7.Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji.8.Wykonawca dostarczy pojazd zarejestrowany na zamawiającego z pełnym bakiem paliwa.9.Do wydawanych pojazdów wykonawca dołączy 1) książkę gwarancyjną pojazdu, 2) świadectwo homologacji, 3) kartę pojazdu, 4) instrukcję obsługi w języku polskim..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć następujące dokumenty: 1) opis paramentów technicznych i wyposażenia stanowiący załącznik nr 6 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pok nr 0183.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, pok nr 0169.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Komendant Straży MIejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2014/06/04

Pytania:

Załączniki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym  przez Straż Miejską Szczecin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 Auto Gryf Sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza spełnia wymogi Zamawiającego określone w siwz. Cena brutto oferty 185 000,00 zł. jest najniższa ze złożonych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert. Ilość uzyskanych punktów:100 pkt. Ilość złożonych ofert – 1.

 

Ponadto zamawiający zawiadamia, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 23.06.2014r.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 

 

Szczecin: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 213210 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189192 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin.Spełniające wymagania:1)samochody dostosowane do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.).2)rok produkcji 2014, 3)nadwozie: zamknięte typu kombi van, czteroosobowe lub pięcioosobowe, pięciodrzwiowe.4)kolor nadwozia - srebrny , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. 5)drzwi przedziału kierowcy i pasażera - skrzydłowe, otwierane na boki;6)drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej (przedział II do przewozu osób) przesuwane z obu stron przeszklone, szyby przyciemnione; 7)drzwi tylne do przedziału bagażowego - klapa tylna przeszklona (szyba przyciemniana) i otwierana do góry z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem lub drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem ( szyba przyciemniana); 8)minimalny rozstaw osi 2700 mm;9)kpl. opon zimowych i letnich założonych na felgach stalowych i wyważone;10)silnik: o pojemności min. 1300cm3 maksymalna 1,600cm3, spełniający warunki jazdy tylko i wyłącznie w cyklu miejskim (krótkie odcinki trasy, częste uruchamianie silnika, spełniający wymagania normy emisji spalin nie większych niż przewiduje norma EURO V. Zamawiający wymaga aby dopuszczalne wartości emisji spalin nie były wyższe niż:a)zużycie energii nie większe niż 2,6 MJ/km, co odpowiada zużyciu ok. 8,125 l na 100 km, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559): (wartość energetyczna benzyny = 32 MJ/l);b)emisja CO - nie większa niż 1 g/km c)emisja NOx - nie większa niż 0,15 g/km emisja d)emisja dwutlenku węgla CO2 (cykl łączony) nie większa niż 180 g/km.11)skrzynia biegów manualna;12)regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra-dół;13)napęd na przednie koła; 14) relingi dachowe: 15)belka sygnałowa ( lampa zespolona) - zamocowana na relingach, powinna posiadać:- lampy niebieskie ledowe ( światło pulsujące)- napis STRAŻ MIEJSKA w kolorze czarnym lub granatowym na białym tle podświetlony wraz z załączeniem świateł postojowych- halogeny boczne oświetlające teren z boku pojazdu włączane osobno każdą ze stron lub razem z kabiny pojazdu- urządzenie nagłaśniające z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu ( głośnik o mocy min 100W zamontowany w lampie zespolonej)ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o dużej mocy (dwutonowy)zainstalowany tak aby był dobrze słyszalny na zewnątrz pojazdu a nie w kabinie, minimum trzy rodzaje, włączony w kierownicy, dwa głośniki.16) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem radiostacji przewoźnej umieszczonej w przedziale I ( radiostację dostarczy zamawiający) 17) przestrzeń wewnętrzna pojazdu podzielona przegrodami na trzy części I przedział: kierowcy i pasażera;II przedział do przewozu osób; III przedział bagażowy. Zamawiający bezwzględnie zastrzega konieczność uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą sposobu wykonania i montażu przegród. Z powyższej czynności zostanie sporządzona notatka uzgodnień. 18)wyposażenie przedziału I -kierowcy i pasażera: Przedział I - oddzielony od przedziału II pionową przegrodą umieszczoną za przednimi siedzeniami przy maksymalnie odsuniętych fotelach na fabrycznie zamontowanych prowadnicach wykonanych z metalu do wysokości oparć przednich siedzeń, powyżej wykonana krata z szybą nietłukącą (poliwęglanu) o grubości minimum 4 mm. Sposób zamontowania przegrody musi umożliwiać swobodne kierowanie pojazdem przez osoby o wysokim wzroście i swobodną pozycje wysokiego pasażera. a)poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; b)fotele wyposażone w pełne i regulowane zagłówki;c) tapicerka fotela kierowcy i pasażera wykonana z materiału o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie o ciemnej barwie, boki siedziska i oparcia obszyte dodatkowo materiałem o wysokiej odporności na ścieranie;d)trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości;e)fabryczna instalacja radiowa (głośniki i antena); f)komplet dywaników gumowych z wysokimi bokami (2szt.);g)gaśnica proszkowa, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym w przedziale kierowcy. 19)wyposażenie przedziału II - do przewozu osób. Przedział II -zrobiony z przestrzeni tylnych siedzeń a)drzwi boczne przesuwane po obu stronach, z nieotwieralną szybą przyciemnianą, bez możliwości otwarcia od środka, okratowane od wewnątrz;b)tapicerka drzwi wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego;c)ściany i sufit przedziału do przewozu osób wykonane z materiału odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalne;d)podłoga w przedziale do przewozu osób pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego. W podłodze wykonany otwór spustowy wychodzący na zewnątrz pojazdu o średnicy min 70 mm zabezpieczony gumowym korkiem.e)dwa miejsca siedzące do przewozu osób zamontowane przodem do kierunku jazdy, zamontowane w tylnej części przedziału II nie wykraczające poza światło otwartych drzwi bocznych , wykonane z plastiku lub innego materiału (np. laminatu) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalnego z wysokim oparciem spełniającym role zagłówka, wyposażone w pasy bezpieczeństwa biodrowe;f)oświetlenie wewnętrzne przedziału, zamontowane w przedziale kierowcy oświetlające przedział II.20)wyposażenie przedziału III - część bagażowa. Przedział III - cześć bagażowa oddzielona od przedziału II kratą z szybą nietłukącą ( poliwęglanu) o grubości minimum 4 mm zamontowana za siedzeniami do przewozu osób w odległości nie mniejszej niż 50 cm od tylnych drzwi:a)dodatkowy akumulator żelowy zamontowany w obudowie metalowej przymocowanej do podłogi pojazdu, uniemożliwiającej jego uszkodzenie, przemieszczanie się oraz powstanie zwarcia. Akumulator podłączony do instalacji elektrycznej samochodu w sposób jak akumulator główny, instalacja do podłączenia akumulatora ukryta pod tapicerką. Zamiast klem szybkozłączki umożliwiające szybkie odłączenie akumulatora od instalacji bez użycia kluczy - lub inne rozwiązanie pozwalające na szybkie odłączenie akumulatora;b) boki przedziału III bez szyb bocznych; c)tapicerka drzwi i boków wykonana z płyty laminowanej lub podobnego materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego d)podłoga pokryta warstwą tworzywa sztucznego antypoślizgowego łatwo zmywalnego. e)oświetlenie bagażnika.21)układ ABS - jako minimum;22)trzecie światło stopu;23)napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V;24)alternator o mocy gwarantującej jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów; 25)dwa lusterka zewnętrzne regulowane od wewnątrz;26)wspomaganie układu kierowniczego;27)centralny zamek otwierany na pilota; 28)koło zapasowe - dojazdowe lub pełnowymiarowe;29)fabryczny komplet narzędzi;30)trójkąt ostrzegawczy;31)apteczka medyczna;32)podnośnik;33)linka holownicza. 2.Wymagania minimalne dotyczące gwarancji: 1)gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne - 24 miesiące bez limitu kilometrów, 2)gwarancja na powłokę lakierniczą - 24 miesiące, 3) gwarancja na perforację blach - 60 miesięcy. 3.Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi, znajdującej się na terenie miasta Szczecin,4.Na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe związane z jego przystosowaniem do potrzeb zamawiającego, wykonawca udzieli gwarancji.5.Wykonawca gwarantuje zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu dodatkowego wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień gwarancyjnych. Koszty montażu dodatkowych urządzeń i wyposażenia leży po stronie wykonawcy. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony pod nadzorem pracowników autoryzowanej stacji obsługi wskazanej powyżej przez wykonawcę. Udział pracowników ze strony autoryzowanej stacji obsługi nie będzie rodził kosztów finansowych po stronie zamawiającego. 6.Wykonawca w cenie dostawy ujmie pakiet ubezpieczeń samochodów, będących przedmiotem dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy.7.Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji.8.Wykonawca dostarczy pojazd zarejestrowany na zamawiającego z pełnym bakiem paliwa.9.Do wydawanych pojazdów wykonawca dołączy 1) książkę gwarancyjną pojazdu, 2) świadectwo homologacji, 3) kartę pojazdu, 4) instrukcję obsługi w języku polskim..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUTO GRYF Sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 185000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 185000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 185000,00

 • Waluta: PLN.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2014/06/04, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2014/06/25 14:40:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2014/06/25 14:40:26 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2014/06/17 14:41:51 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2014/06/04 14:19:20 nowa pozycja