Zamówienia publiczne SM Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Szczecin: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy
Numer ogłoszenia: 13273 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie benzyny, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę benzyny, oleju napędowego i gazu LPG w ilościach nieprzekraczających: Kod CPV Rodzaj produktu j.m. Ilość 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 95 litry 45000/ 24 m-ce 09134100-8 Olej napędowy litry 35000/ 24 m-ce 09133000-0 Gaz LPG litry 3000/ 24 m-ce 1. Realizacja zamówienia: a) zamawiający wymaga, aby stacje paliw znajdowały się w odległości nie większej niż 4 km od siedzib zamawiającego w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, Lenartowicza 20, Abramowskiego 19, Kaszubska 30, Struga 10, Strzałowska 9 oraz były czynne całą dobę przez wszystkie dni tygodnia, b) Zamawiający wymaga utrzymania stałej rezerwy paliwowej określonej w § 5 pkt.1 ppkt.c załącznika nr 5, c) dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego, d) Zamawiający dopuszcza prowadzenie sprzedaży paliw przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych, e) Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania paliw, nie powodującej utrudnień w tankowaniu, zaproponowanej przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów, f) Zamawiający wymaga akceptacji kart lub innej formy bezgotówkowego tankowania paliw w krajach Unii Europejskiej, g) Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń limitu dziennych transakcji dokonywanych jedną karta paliwową, h) paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332). i) określona ilość paliw jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny, oleju napędowego i gazu faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy. Zamawiający informuję, iż średnie zużycie paliwa w niniejszych latach wynosiło: 2011 r.: Pb 95 - 21 000 l. ON - 17 000 l 2012 r.: Pb 95 - 20 000 l. ON - 17 000 l. j) zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonych paliw pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz, a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332), koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polski Koncern Nafrowy ORLEN, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370325,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 436680,00

 • Oferta z najniższą ceną: 436680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 436680,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których dwa prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego, w jednym przypadku nie wpłynęły żadne oferty(przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 20.12.2013r.-ogłoszenie nr 277665, unieważniony w dniu 30.12.2013 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp), w drugim przypadku jedyna złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia (przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 30.12.2013r.-ogłoszenie nr 282033, unieważniony w dniu 07.01.2014r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


 


Data publikacji: 2014/01/21

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2014/01/21, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2014/01/21 13:11:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2014/01/21 13:11:23 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2014/01/21 13:07:57 nowa pozycja