Zamówienia publiczne SM Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia


Szczecin: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 5901 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 521962 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Straży Miejskiej Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych polegających na: a) przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (Europa) zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, tj.: przesyłek listowych nierejestowanych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek poleconych, przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; b) odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego c) zwrocie Zamawiającemu przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 2. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów: a ) ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545); b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.); c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z póź. zm.); d) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 108 poz. 1022 z późn. zm.); f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); g) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.); h) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1350); i) międzynarodowych przepisów pocztowych. 3. Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłek rejestrowanych skutkowało zachowaniem terminów prawa materialnego i procesowego, zgodnie z regulacjami zawartymi w: a) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); b) Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); c) Ustawie z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.). 4. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii; b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii; c) polecone - przesyłka nierejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; Gabaryt A - przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm Gabaryt B - przesyłka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 20 mm, długość 325 mm lub szerokości 230 mm, maksimum- suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długości) nie może przekroczyć 60 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 2) Paczki pocztowe o wadze do 20 000g (Gabaryt A i B) a) zwykłe - paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii; b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii; c) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru. Gabaryt A - paczka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 300 mm, długości 600 mm, szerokości 500 mm Gabaryt B - paczka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 300 mm, długość 600 mm, szerokości 500 mm, maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 1500 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm. 5. Wykaz rodzajowy i ilościowy przesyłek zawierający przewidywany maksymalny zakres przedmiotu zamówienia zawiera kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a do oferty). 6. Zamawiający przekazywał będzie przesyłki listowne w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający umieści w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz nazwę i adres zwrotny nadawcy. 7. Zamawiający wymaga świadczenia usług pocztowych w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej. 8. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy. 9. Usługi pocztowe muszą być świadczone w sposób zapewniający doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy, tj. 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Przesyłki dostarczane będą przez wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą (Europa) objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 11. Wykonawca musi zapewnić możliwość utrzymania awizacji w zakresie przesyłek zwracanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę placówki. 12. W przypadku gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) ma on obowiązek dostarczyć wyodrębnione przez zamawiającego przesyłki rejestrowane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w dniu otrzymania ich od Zamawiającego, do operatora wyznaczonego w celu ich nadania. 13. Wyodrębnione przesyłki, o których mowa w pkt. 12, zawierają m.in. oświadczenia woli dla których konieczne jest zachowanie terminów prawa materialnego lub procesowego do dokonania określonych czynności lub złożenia oświadczeń woli, a zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego terminy te są zachowane w przypadku oddania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (art. 57 §5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), art. 12 § 6 pkt, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 749), art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 14. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwrot Zamawiającemu potwierdzenia odbioru przez adresata będzie następował niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu. 15. Wykaz rodzaju i liczby usług jest prognozowany i jest podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena. Wyszczególnione w kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 1a do oferty rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług, są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy. 16. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą przez Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących wymogów Zamawiającego: a) dostarczenia przesyłek pocztowych do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez Zamawiającego do każdego wskazanego miejsca w kraju lub zagranicą (Europa); b) dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 do siedziby Straży Miejskiej Szczecin; c) odbioru z kancelarii Straży Miejskiej Szczecin, zlokalizowanej przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie, przesyłek przygotowanych do wysłania, a następnie nadania tych przesyłek w tym samym dniu w placówce nadawczej. Odbiór przesyłek odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; d) doręczania do siedziby Straży Miejskiej Szczecin pokwitowanych przez adresata potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po doręczeniu przesyłki; e) zwrotu do siedziby Straży Miejskiej Szczecin niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 17. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29.04.2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług pocztowych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U z 2013 poz. 545), 18. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane w oryginalnych opakowaniach Zamawiającego, i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na opakowaniu jak na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego lub/i jego jednostek organizacyjnych (muszą figurować na nich jako Nadawca). 19. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego. 20. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia (pierwsze awizo) nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.). Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz.1795 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 21. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce pocztowej (listowej lub paczce), zgodnie z wytycznymi Wykonawcy: a) nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa, czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO); b) na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku lub pieczątki, określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego; c) odcisku pieczęci, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej. 22. Zamawiający ustala istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 23.Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 24. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkami wymienionymi w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 375144,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 371714,20

  • Oferta z najniższą ceną: 371714,20 / Oferta z najwyższą ceną: 371714,20

  • Waluta: PLN.

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2014/01/10

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2014/01/10, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2014/01/10 10:52:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2014/01/10 10:52:36 nowa pozycja