Zamówienia publiczne SM Szczecin

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Szczecin: Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 7280 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 495720 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin: Fiat Albea 1,3;7szt.;Pb95;2004-2006;Fiat Doblo1,3 D; 3szt.; ON; 2005-2006; Fiat Doblo 1,4;3 szt.;;Pb95;2008;Fiat Doblo 1,9D;1szt.;ON;2006; Fiat Panda 1,2;2szt.; Pb 95;2011;Peugeot Partner 1,6D;2szt.;ON;2007;Skoda Octavia 1,6;1 szt.; Pb 95; 1998;Toyota Hilux 30D;1szt.On;2010;Polonez 1,6;1szt.;Pb95;1999;Daewoo Leganza;1 szt.; Pb 95; 2000; Nissan Primera; 1 szt.;Pb95-LPG;2001; Zadanie 2 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Struga 10: Fiat Albea 1,3;1 szt.;Pb95;2004;Fiat Doblo 1,3D;3szt.;ON;2005-2006; Renault Trafic; 1szt.;ON;2007. Wykaz rodzaju i liczby usług jest prognozowany i jest podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena. Powyższe ilości są aktualne w chwili sporządzania czynności przetargowych niezbędnych do określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wyszczególnione w kalkulacji cenowej stnowiącym załącznik nr 1a, 1b do oferty rodzaje i liczba aut w ramach świadczonych usług, są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającegp. 3. Zakres napraw obejmuje: 1) naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych, 2)naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów mechanizmów i części pojazdu, 3) serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów, 4)niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów;5)naprawy karoserii pojazdów 6) naprawa tapicerki pojazdu;4. Zamawiający wymaga, aby stacja obsługi (warsztat),do którego będą dostarczone pojazdy znajdował się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Felczaka 9 dla zadania 1; siedziby Oddziału Prawobrzeże mieszczącego sięprzy ulicy Struga 10 dla zadania 2 oraz był wyposażony w : 1)stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika;2)stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi;3) testery diagnostyczne;4)co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów. 5. Wykonania napraw odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego.6. Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.7.Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy.8.Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach.9.Części, mechanizmy, oleje zużyte do napraw będą nowe - objęte gwarancją producenta. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregenerowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczego i hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu.10. Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu.11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko,utraty,uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania zamawiającemu.12.Wykonanie napraw nieuzgodnionych z zamawiającym nie będzi rodziło obowiązku zapłaty za wykonaną usługę.13.Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki.14. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku.15.Ilość roboczogodzin na naprawę części w roboczogodzinach.16.Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku 1a i 1b (wzależności od zadania) do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku 1 pkt 3 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX,AUDATEX,WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części uzytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę.17.Dopuszcza się wykonanie napraw przez podwykonawców.Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę.Wykonawca zleca wykonanie części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko.18.Termin wykonania pojedyńczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pojazdu do naprawy.19Termin wykonania pojedyńczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną jej brakiem na rynku lokalnym.20.Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej3-miesięczna gwarancja, a zastosowane podzespoły i części będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji.21.Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonywanych przez siebie (i przez podwykonawców) usług i napraw.22.Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo-remontowym, zapewniającym spełnienie warunków zamówienia, tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem.23. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów uzytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin.24.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw w przypadku zbycia pojazdu.25.Wykonawca usługi zobowiązany jest:1) uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę,2)przyjmować samochody od zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowanych obsługiwań technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lut lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta.3)każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania,dostarczony do zamawiającego-faksem lub poczta elektroniczną na adres zamawiającego. Rozpoczęcia naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy.4)do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu.5)przedstawienia na żądanie zamawiającego, częsci oraz dokumentów spełniania przez nie wymagań producenta.6)usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub usterek związanych z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.Zamawiający zakłada, iz jedna roboczogodzina stanowi 60 minut..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.20.00-4, 50.11.20.00-7, 98.39.40.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1   

 

Nazwa: Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Stacja Obsługi Pojazdów Obsługi szybkie, ul. Mieszka I 19, 71-007 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138945,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 117133,00

  • Oferta z najniższą ceną: 90457,00 / Oferta z najwyższą ceną: 135530,00

  • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2   

 

Nazwa: Naprawy samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Struga 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Twój samochód Magdalena Jezierska, ul. Jasna 33/10, 70-777 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38055,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 20541,00

  • Oferta z najniższą ceną: 20541,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34935,00

  • Waluta: PLN.


Data publikacji: 2014/01/08

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2014/01/08, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2014/01/08 12:54:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2014/01/08 12:54:26 nowa pozycja