Zamówienia publiczne SM Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych


Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy

Numer ogłoszenia: 186412 - 2010;
data zamieszczenia: 29.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostawę przez okres 16 miesięcy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w ilościach:

 • benzyna bezołowiowa (wg PN-EN 228:1999) - 42 000 litrów,
 • olej napędowy (wg PN-EN 590:2002) - 28 000 litrów.

Realizacja zamówienia:

 1. zamawiający wymaga, aby stacje paliw znajdowały się w odległości nie większej niż 4 km od siedzib zamawiającego w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, Lenartowicza 20, Mickiewicza 161, Struga 10, Strzałowska 9 oraz były czynne całą dobę przez wszystkie dni tygodnia,
 2. dostawy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego,
 3. paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.08.2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 04.192.1969),
 4. określona ilość paliwa jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny i oleju napędowego faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy,
 5. zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonego paliwa pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz,a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z zamówieniem, koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.11.12.00-0, 23.12.11.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 7.07.2010 do godz. 9:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0177.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


Data publikacji: 2010/06/29

Pytania:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin

W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa z ceną 318 712,80 zł brutto (trzysta osiemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 80/100).

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2010/06/29, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2010/07/08 11:01:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2010/07/08 11:01:04 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/06/29 09:17:00 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/06/29 09:12:31 nowa pozycja