Zamówienia publiczne SM Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych


Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy

Numer ogłoszenia: 257760 - 2011;
data zamieszczenia: 24.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO NA STACJI WYKONAWCY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie benzyny i oleju napędowego na stacji wykonawcy. Zakres zamówienia obejmuje dostawę benzyny i oleju napędowego:

Kod CPV: 09132100-4; Rodzaj produktu: Benzyna bezołowiowa 95 (wg PN-EN 228:2010); j.m.: litry; Ilość: 63000/24 m-ce;

Kod CPV: 09134100-8; Rodzaj produktu: Olej napędowy (wg PN-EN 590:2010); j.m.: litry; Ilość: 42000/24 m-ce.

1. Realizacja zamówienia:

a) zamawiający wymaga, aby stacje paliw znajdowały się w odległości nie większej niż 4 km od siedzib zamawiającego w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, Lenartowicza 20, Abramowskiego 19, Kaszubska 30, Struga 10, Strzałowska 9 oraz były czynne całą dobę przez wszystkie dni tygodnia,

b) Zamawiający wymaga utrzymania stałej rezerwy paliwowej określonej w § 5 pkt.1 ppkt.3 załącznika nr 5 do siwz,

c) dostawy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego,

d) Zamawiający dopuszcza prowadzenie sprzedaży paliw przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych,

e) Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania paliw, nie powodującej utrudnień w tankowaniu, zaproponowanej przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów,

f) Zamawiający wymaga akceptacji kart lub innej formy bezgotówkowego tankowania paliw w krajach Unii Europejskiej,

g) Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń limitu dziennych transakcji dokonywanych jedną karta paliwową,

h) paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332).

i) określona ilość paliw jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny i oleju napędowego faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy,

j) zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonego paliwa pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz, a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332), koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 siwz podające punkty tankowania paliwa

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0177.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2011 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


Data publikacji: 2011/08/24

Pytania:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin

W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO NA STACJI WYKONAWCY”

Do upływu terminu składania ofert, do siedziby zamawiającego wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

  1. Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A w Warszawie.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A w Warszawie.

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

 

Szczecin: BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO NA STACJI WYKONAWCY
Numer ogłoszenia: 299416 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257760 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO NA STACJI WYKONAWCY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie benzyny i oleju napędowego na stacji wykonawcy.2.Zakres zamówienia obejmuje dostawę benzyny i oleju napędowego: Kod CPV 09132100-4, Benzyna bezołowiowa 95 (wg PN-EN 228:2010), litry, ilość 63000-24m-ce; Kod CPV 09134100-8, Olej napędowy (wg PN-EN 590:2010), litry, ilość 42000-24 m-ce.1. Realizacja zamówienia: a)zamawiający wymaga, aby stacje paliw znajdowały się w odległości nie większej niż 4 km od siedzib zamawiającego w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, Lenartowicza 20, Abramowskiego 19, Kaszubska 30, Struga 10, Strzałowska 9 oraz były czynne całą dobę przez wszystkie dni tygodnia, b) Zamawiający wymaga utrzymania stałej rezerwy paliwowej określonej w § 5 pkt.1 ppkt.3 załącznika nr 5 do siwz, c)dostawy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego, d) Zamawiający dopuszcza prowadzenie sprzedaży paliw przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych, e) Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania paliw, nie powodującej utrudnień w tankowaniu, zaproponowanej przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów, f) Zamawiający wymaga akceptacji kart lub innej formy bezgotówkowego tankowania paliw w krajach Unii Europejskiej, g) Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń limitu dziennych transakcji dokonywanych jedną karta paliwową, h) paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332). i) określona ilość paliw jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny i oleju napędowego faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy, j) zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonego paliwa pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz, a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332), koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SHELL POLSKA Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7a, 02-366 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 537005,70

  • Oferta z najniższą ceną: 537005,70 / Oferta z najwyższą ceną: 537005,70

  • Waluta: PLN.

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2011/08/24, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2011/09/21 14:07:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2011/09/21 14:07:29 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/09/08 14:56:12 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/09/05 14:13:11 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/09/05 12:22:53 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2011/08/24 14:33:44 nowa pozycja