Zamówienia publiczne SM Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy


Szczecin: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy
Numer ogłoszenia: 277665 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie benzyny, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę benzyny, oleju napędowego i gazu LPG w ilościach nieprzekraczających: Kod CPV Rodzaj produktu j.m. Ilość 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 95 litry 45000/ 24 m-ce 09134100-8 Olej napędowy litry 35000/ 24 m-ce 09133000-0 Gaz LPG litry 3000/ 24 m-ce 1. Realizacja zamówienia: a) zamawiający wymaga, aby stacje paliw znajdowały się w odległości nie większej niż 4 km od siedzib zamawiającego w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, Lenartowicza 20, Abramowskiego 19, Kaszubska 30, Struga 10, Strzałowska 9 oraz były czynne całą dobę przez wszystkie dni tygodnia, b) Zamawiający wymaga utrzymania stałej rezerwy paliwowej określonej w § 5 pkt.1 ppkt.c załącznika nr 5 do siwz, c) dostawy benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego, d) Zamawiający dopuszcza prowadzenie sprzedaży paliw przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych, e) Zamawiający dopuszcza możliwość innej formy bezgotówkowego tankowania paliw, nie powodującej utrudnień w tankowaniu, zaproponowanej przez Wykonawcę bez dodatkowych kosztów, f) Zamawiający wymaga akceptacji kart lub innej formy bezgotówkowego tankowania paliw w krajach Unii Europejskiej, g) Zamawiający nie dopuszcza ograniczeń limitu dziennych transakcji dokonywanych jedną karta paliwową, h) paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332). i) określona ilość paliw jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny, oleju napędowego i gazu faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy. Zamawiający informuję, iż średnie zużycie paliwa w niniejszych latach wynosiło: 2011 r.: Pb 95 - 21 000 l. ON - 17 000 l 2012 r.: Pb 95 - 20 000 l. ON - 17 000 l. j) zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczonych paliw pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz, a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 nr 221 poz. 1441) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.03.2010r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7.04.2010r., Nr 55, poz. 332), koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 2) oświadczenie według wzoru stanowiącego punkt 6 w załączniku nr 1 do siwz OFERTA CENOWA, wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a siwz podające lokalizacje punktów tankowania paliwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/CHAPTER_86014.ASP
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZCZECIN 71-417, UL. ZYGMUNTA FELCZAKA 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2013/12/20

Załączniki:


Szczecin, dnia 30.12.2013r.

 

 

 

Znak sprawy: RGZ.252.11.2013

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

 

Gmina Miasto Szczecin - Straż Miejska Miasta Szczecin zawiadamia, że na podstawie             art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych        (Dz.U. z 2013r., poz. 907) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG na stacji wykonawcy” w związku z faktem, iż w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/30 09:42:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/30 09:42:06 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/20 09:50:48 nowa pozycja