Zamówienia publiczne SM Szczecin

DOSTAWA I MONTAŻ SILNIKA SPALINOWEGO ZABUTROWEGO DO ŁODZI PATROLOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


DOSTAWA I MONTAŻ SILNIKA SPALINOWEGO ZABURTOWEGO DO ŁODZI PATROLOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ
Numer ogłoszenia: 291382 - 2009; data zamieszczenia: 25.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MONTAŻ SILNIKA SPALINOWEGO ZABURTOWEGO DO ŁODZI PATROLOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę oraz montaż i uruchomienie fabrycznie nowego silnika spalinowego zaburtowego, do łodzi patrolowej Straży Miejskiej Szczecin, o następujących parametrach: PARAMETRY 1) Pojemność skokowa silnika - Od 850 do 900 2) Moc - Od 50 do 70 KM 3) Ciężar - Od 105 do 110 kg 4) Oznaczenie kolumny - Kolumna L (508 mm - 20 cali) 5) Biegi - Przód/tył/neutral 6) Dozowanie oleju - Samoczynne 7) Sterowanie - Manetka 8) Rozruch - Elektryczny 9) Ilość cylindrów - 2 10) Rodzaj paliwa - Benzyna bezołowiowa 11) Rozruch - Elektryczny 12) Manetka z zegarami w cenie - 1 kpl. 13) Licznik motogodzin w cenie - 1 szt. 14) Śruba napędowa w cenie - 2 15) Cykl pracy - Dwusuwowy 16) Kolor - Biały 2. Silnik musi pasować do pawęży łodzi Sportis 4800. 3. Wszystkie dodatkowe elementy niezbędne do prawidłowego zamontowania i uruchomienia silnika, leżą po stronie Wykonawcy. 4. Po zamontowaniu silnika przedstawiciel Zamawiającego wraz z Wykonawcą odbędą testową próbę pracy silnika, po której zostanie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy..
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.11.11.00-1.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres
w dniach: 30.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 17.09.2009 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin 2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy; 2. Aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska Szczecin, ul. Felczaka 9 71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2009 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin ul. Zygmunta Felczaka 9 71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
 
 
 
 

Krzysztof Kamiński

Z- ca Komendanta Straży Miejskiej


Data publikacji: 2009/08/25

Pytania:

Protesty:

Zmiany SIWZu:

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2009/08/25, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Paulina Mucha, dnia: 2009/08/25 10:49:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Mucha 2009/08/25 10:49:15 nowa pozycja