Zamówienia publiczne SM Szczecin

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia na dostawę samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin

Wartość przetargu: Leon Gajewski


 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - dostawy
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Ogłoszenie

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Informuję, iż na podstawie art. 93 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
zostało unieważnione, z powodu: nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów osobowych dla Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia:410740 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 180
ust. 4  oraz art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Postępowanie unieważniono
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

                                                                                                                                                                                           Komendant
                                                                                                                                                                                  Straży Miejskiej Szczecin

                                                                                                                                                                                          Leon Gajewski

 

 


Data publikacji: 2012/10/30

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2012/10/30, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2012/10/30 15:27:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2012/10/30 15:27:19 nowa pozycja