Zamówienia publiczne SM Szczecin

DOSTAWA KAMIZELEK KULO-, NOŻO- I IGŁOODPORNYCH NA POTRZEBY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


DOSTAWA KAMIZELEK KULO-, NOŻO-
I IGŁOODPORNYCH NA POTRZEBY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

Numer ogłoszenia: 212292 - 2008; data zamieszczenia: 04.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, fax. 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KAMIZELEK KULO-, NOŻO- I IGŁOODPORNYCH NA POTRZEBY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: dostawę 16 kpl. Kamizelek kulo-, nożo- i igłoodpornych na potrzeby funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin.
1. Wymagania ogólne
1) Lekka kamizelka wewnętrzna kulo-, nożo- i igłoodporna musi chronić najżywotniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniami.
2) Kamizelka musi być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Polskiej Normie PN-V-87000:1999 Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- - odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania.
3) Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-V-87000:1999 musi być wydany przez uprawniony, akredytowany, niezależny od Wykonawcy podmiot badawczy.
2. Przeznaczenie oraz wymagania w zakresie odporności na czynniki środowiskowe
1) Kamizelka przeznaczona jest do skrytego noszenia pod odzieżą.
2) Kamizelka przeznaczona jest do całorocznego użytkowania.
3) Kamizelka musi zachować właściwości ochronne przy temperaturze od -40oC do + 50oC oraz w stanie suchym i po deszczowaniu, a właściwości ergonomiczne (możliwość samodzielnego i szybkiego założenia i dopasowania do tułowia użytkownika, nie utrudnianie czynności przewidzianych do wykonywania przez użytkownika, dostępność i łatwość korzystania z kieszeni i zaczepów służących do przechowywania i mocowania wyposażenia) w stanie suchym przy temperaturze od -20oC do +35oC 3. Wymagania w zakresie konstrukcji
1) Ogólny układ konstrukcyjny kamizelki
a) Kamizelka musi się składać z części przedniej i tylnej.
b) Część przednia musi być mocowania na części tylnej na jej bokach za pomocą taśm samoprzylepnych (rzepy).
c) Połączenie części przedniej i tylnej na ramionach musi być stałe lub rozłączne jednak
z zachowaniem możliwości regulacyjnych.
d) Konstrukcja ww połączeń musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne (bez pomocy drugiej osoby) zakładanie, zdejmowanie oraz regulowanie kamizelki w obwodzie i na długości.
e) Kamizelka w części przedniej i tylnej musi posiadać wyjmowane elastyczne wkłady balistyczne umieszczone we wnętrzu poszycia, o kształcie i wymiarach zapewniających ochronę najżywotniejszym organom wewnętrznym użytkownika przed zranieniami, przy zachowaniu ergonomii.
f) W części bocznej, w miejscu regulacji, wkłady balistyczne części przedniej i tylnej kamizelki muszą na siebie zachodzić celem zapewnienia ochrony boków korpusu użytkownika
g) Minimalna wartość -zachodzenia- części przedniej na tylną (przy wyregulowaniu kamizelki na maksymalny rozmiar w obwodzie) musi wynosić minimum 30mm.
h) W skład kompletu kamizelki musi wchodzić wkład przeciwpotny. Może być on odłączany lub zintegrowany z kamizelką.
2) Wymagania dotyczące wkładów balistycznych
a) Zastosowane w kamizelce wkłady balistyczne muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ochronę najżywotniejszym organom wewnętrznym użytkownika przed zranieniami.
b) Materiał balistyczny z jakiego wykonane są wkłady musi być odporny lub zabezpieczony przed działaniem wody, pary wodnej i potu ludzkiego.
c) Wkłady balistyczne zastosowane w kamizelce muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia.
d) Wkłady balistyczne muszą zachowywać swoje parametry ochronne na poziomie nie niższym niż określony dla kamizelek nowych, przez okres minimum 10 lat, licząc od dnia przekazania kamizelek Zamawiającemu.
3) Wymagania dotyczące poszycia kamizelki
a) Wszystkie elementy poszycia kamizelki muszą być wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością mechaniczną. Materiały te nie mogą oddziaływać szkodliwie na organizm człowieka, ani powodować barwienia odzieży ani skóry ludzkiej.
b) Poszycie kamizelki musi być wykonane z materiałów niepalnych lub nietopliwych.
c) Poszycie kamizeli musi być odporne lub zabezpieczone przed oddziaływaniem potu ludzkiego - nie może następować w wyniku jego działania pogorszenie właściwości użytkowych tkaniny poszycia, ani też jej odbarwianie.
d) Poszycie kamizelki musi być wykonane w sposób uniemożliwiający uszkadzanie przez nie odzieży, jak również eliminować ryzyko występowania u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry.
e) Poszycie kamizelki musi być wykonane z matowej tkaniny w kolorze czarnym. Zgodne
z kolorem poszycie muszą być kolory wszystkich elementów stanowiących integralną część poszycia kamizelki - wyjątek stanowią elementy oznakowania kamizelki oraz elementy niewidoczne po jej założeniu.
f) Wszystkie otwory w poszyciu kamizelki służące do wkładania/wyjmowania wkładów balistycznych muszą być wyposażone w zapięcia uniemożliwiające wypadnięcie wkładów balistycznych.
g) Konstrukcja poszycia kamizelki musi umożliwiać wymianę kompletnego poszycia bądź jego poszczególnych części w przypadku ich użycia lub uszkodzenia.
h) Poszycie kamizelki musi być wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie
w ogólnodostępnych środkach piorących.
i) Poszycie kamizelki musi zachować nie pogorszone właściwości użytkowe w okresie minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru kamizelek przez Zamawiającego.
4. Rozmiary i ilości
1) Kamizelka musi być wykonana w następujących rozmiarach:
a) XL - 2 szt.
b) XXL - 12 szt.
c) 192/154/144 - 2 szt. 5.
5. Wymagania w zakresie odporności balistycznej
 
Strefa chroniona dot. obszaru w obrębie wkładu balistycznego
Klasa odporności balistycznej
Uwagi
Część przednia i tylna kamizelki
3
Wg Polskiej Normy PN-V-87000:1999 osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania
 
6. Wymagania w zakresie znakowania
1) Każda kamizelka musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania.
7. Wymagania w zakresie ukompletowania
1) W skład kompletu kamizelki musi wchodzić, prócz samej kamizelki, pokrowiec (torba)
w kolorze czarnym z uchwytem umożliwiającym jej przenoszenie w ręku lub na ramieniu.
2) Pokrowiec nie może powodować deformacji kamizelki, a w szczególności elastycznych wkładów balistycznych.
3) Pokrowiec musi być wykonany z materiału wodoodpornego lub zabezpieczonego przed działaniem wody i wilgoci.
4) Materiał pokrowca musi się charakteryzować wysoką odpornością mechaniczną.
5) Pokrowiec (torba) kamizelki musi zachowywać nie pogorszone właściwości użytkowe
w okresie minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru kamizelek przez Zamawiającego..
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.13.15.00-1.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 15.09.2008 r. do godz. 8:30 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone
w art. 22 ust. ustawy.
2.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Zygmunta Felczaka 9 71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2008 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin ul. Zygmunta Felczaka 9 71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

Data publikacji: 2008/09/04

Pytania:

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/09/04, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Paulina Mucha, dnia: 2008/09/04 13:02:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Mucha 2008/09/04 13:02:40 nowa pozycja