Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle


Szczecin: Dostawa urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle
Numer ogłoszenia: 179378 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle (kod CPV 29861500-7 system kontroli ruchu pojazdów). Urządzenie musi być kompatybilne z pętlami znajdującymi się w pasach jezdni na ulicy Ku Słońcu w Szczecinie oraz ze słupem firmy Crown International zamontowanym na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu i Alei Piastów.Dane ogólne:Zasilanie/częstotliwość napięcia zasilającego 230 V AC / 50 Hz Wymiary (szer. x gł. x wys.): 328 mm x 303 mm x 456 mm Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C (praca w zewnętrznej obudowie)Temperatura przechowywania od -20 °C do +70 °C Względna wilgotność powietrza:< 95 %, bez kondensacji Lampa Błyskowa Moc błysku: 300 Ws Czas trwania błysku: 1/1000 s (czas do wartości połówkowej) Sekwencja błysku:0,5 s Zasięg: 45,0 m Kąt oświetlenia: ok. 30°.Urządzenie do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle musi być kompatybilne z pętlami znajdującymi się już w pasach jezdni na ulicy Ku Słońcu w Szczecinie.Długość pętli: od 80 cm do 120 cm; Zakres indukcyjności: od 30 mikroH do 600 mikroH;Zalecana indukcyjność:od 80 mikroH do 300 mikroH; Częstotliwość robocza: od 30 kHz do 130 kHz; Maks. dł. przewodu zasilającego pętlę: 250 m; Maks. rezystancja pętli: 20omGłowica aparatu cyfrowego - SmartCamera III: matryca 5 mln pikseli lub 11 mln pikseli, monochromatyczna (czarno-biała)System odczytu:progressive Scan; Liczba pikseli: 5 megapikseli (2456pikseli x 2058 pikseli) lub 11 megapikseli (4008 x 2672); Czasowy interwał między kolejnymi zdjęciami: 0,5 s; Migawka: elektroniczna od 1/50 do 1/10.000 s; Złącza systemowe: Sync, Trigger, RS-422, RS-232, FireWire (IEEE 1394), zintegr. LWL Interface IEEE 1394 (opcja); Złącze obiektywu: C-Mount; Pobór prądu:600 mA. Urządzenie rejestrujące przejazd na czerwonym świetle musi spełniać następujące parametry:-musi być dopuszczone do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz spełniać wszystkie wymogi i normy, wymagane przepisami prawa w zakresie pracy przedmiotowego urządzenia; -posiadać zatwierdzenie typu wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie; -umożliwiać rejestrację wykroczeń pojazdów, poruszających się w tym samym kierunku do dwóch pasów ruchu (dotyczy rejestracji wykroczeń niestosowania się do sygnalizacji świetlnej); -działać 24 godziny na dobę, bez względu na porę dnia i porę roku; -musi być odporne na zniszczenia, uszkodzenia, czynniki środowiskowe i atmosferyczne (wysokie temperatury, mróz, deszcz, grad itp.), pracuje bezbłędnie przy temperaturach od -20° C do +60° C; -wykorzystywać pętle indukcyjne zainstalowane w jezdni, po jednej pętli dla każdego pasa ruchu.Dodatkowo: 1) urządzenie musi generować z obrazu cyfrowego (zdjęcia) zawierającego następujące dane: - obraz tablicy rejestracyjnej pojazdu; - wyraźny obraz twarzy kierowcy, pozwalający na jego bezsporną identyfikacje; - obraz pojazdu podczas wykroczenia; - dzień, miesiąc i rok wykroczenia; - czas popełnionego wykroczenia w godzinach, minutach i sekundach; - liczbę sekund w fazie światła czerwonego, wyświetlona w czasie, kiedy wykroczenia zostało wykryte z dokładnością do setnej części sekundy; - numer pasa ruchu na którym doszło do wykroczenia; - adres ewentualnie kod lokalizacji, 2) musi wykorzystywać do rejestracji wykroczeń niestosowania się kierowców do sygnalizacji świetlnej pętle indukcyjne zainstalowane w jezdni. Parametry pętli indukcyjnych:- Pętle indukcyjne (dwie pętle na jeden pas ruchu); -odległość pomiędzy pętlami: 80 do 120 cm; -odporność na temperaturę do 200°C; -zakres indukcji 30 mikroH do 600 mikroH; -czułość indukcji 80 mikroH do 300 mikroH; -frekwencja robocza 30 kHz do 130 kHz; -max. długość kabla łączącego pętle z urządzeniem 250 m; -opór izolacji musi znajdować się w zakresie> 2 Mom.; -max. opór wewnętrzny włącznie z kablem łączeniowym <20 om; -czes reakcji 60 ms; -min. czas sygnału - czas impulsu 300 ms 3) urządzenie pomiarowe musi być wyposażone w lampę błyskową charakteryzującą się następującymi parametrami: - brak efektu przegrzania (działać przy każdym przejeżdżającym pojeździe niestosujący się do sygnalizacji świetlnej); - umożliwiać wykonywanie zdjęć w dzień i w nocy w sposób bezpieczny dla kierowcy; - interwał przeładowania lampy błyskowej max.0,5 sek. 4) musi być wyposażone w aparat cyfrowy (kamera) - pracujący w technice cyfrowej, wyposażony w matrycę monochromatyczną, czyli wykonujący zapis obrazu w kolorze czarno-białym, o rozdzielczości 5 mln pikseli, wyposażony w odpowiednie filtry - odblaskowy i antyrefleksyjny. 5) urządzenie rejestrujące musi posiadać port USB, dający m.in. możliwość pobrania zarejestrowanych zdjęć za pomocą pamięci przenośnej (tzw. pen-drive), o pamięci min 4GB dostarczonej przez wykonawcę 6) urządzenie musi mieć możliwość wykrywania i rejestrowania wykroczeń dokonywanych na dwupasmowej drodze ruchu. 7) dane dotyczące wykroczeń muszą być zakodowane w formacie uniemożliwiającym otwarcie ich powszechnymi programami graficznymi. Dane muszą być możliwe do odczytania przy wykorzystaniu oprogramowania deszyfrującego. 8) urządzenie musi być wyposażone w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 20.000 zdarzeń drogowych bez ingerencji z zewnątrz. 9) urządzenie musi współpracować ze stacjonarnym masztem firmy Crown International zapewniając dostęp do urządzenia rejestrującego przy użyciu tzw. windy. 10) lampa błyskowa musi oświetlać 2 pasy ruchu do takiego stopnia, aby na każdym z nich można było odczytać numery tablic rejestracyjnych oraz rozpoznać twarz kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany. 11) urządzenie musi mieć możliwość automatycznego przerywania pomiarów w przypadku powstawania korków na drodze skrzyżowania, na którym jest zainstalowane. 12) konfiguracja urządzenia w miejscu instalacji musi być możliwa bezpośrednio przy wykorzystaniu pulpitu sterującego zainstalowany w urządzeniu lub za pomocą laptopa za pomocą sieci LAN 13) urządzenie musi mieć możliwość ustawienia odstępu czasowego (w sekundach) lub na podstawie przebytej drogi pojazdu ( w metrach) pomiędzy wykonaniem pierwszego zdjęcia a drugim zdjęciem, które wspólnie dokumentują wykroczenie przejazdu na czerwonym świetle. 14) wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia, zamontowania w istniejącym słupie oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń w tym zakresie. 15) zapłata nastąpi po komisyjnym odbiorze, udokumentowanych próbach oraz sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.86.15.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom, wykonawcy maja dołączyć następujące dokumenty: 1) opis oferowanego urządzenia z podaniem nazwy, modelu, typu stanowiący załącznik nr 6 do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa;tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0183.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0169.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2014/05/28

Załączniki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym  przez Straż Miejską Szczecin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 Lifor Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza spełnia wymogi Zamawiającego określone w siwz. Cena brutto oferty 180 810,00 zł. jest najniższa ze złożonych ofert i uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert cena - 100. Ilość złożonych ofert – 1.

Ponadto zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 16.06.2014 r.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 

 

 

Szczecin: Dostawa urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle.
Numer ogłoszenia: 205214 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179378 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle (kod CPV 29861500-7 system kontroli ruchu pojazdów). Urządzenie musi być kompatybilne z pętlami znajdującymi się w pasach jezdni na ulicy Ku Słońcu w Szczecinie oraz ze słupem firmy Crown International zamontowanym na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu i Alei Piastów.Dane ogólne:Zasilanie/częstotliwość napięcia zasilającego 230 V AC / 50 Hz Wymiary (szer. x gł. x wys.): 328 mm x 303 mm x 456 mm Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C (praca w zewnętrznej obudowie)Temperatura przechowywania od -20 °C do +70 °C Względna wilgotność powietrza:< 95 %, bez kondensacji Lampa Błyskowa Moc błysku: 300 Ws Czas trwania błysku: 1/1000 s (czas do wartości połówkowej) Sekwencja błysku:0,5 s Zasięg: 45,0 m Kąt oświetlenia: ok. 30°.Urządzenie do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle musi być kompatybilne z pętlami znajdującymi się już w pasach jezdni na ulicy Ku Słońcu w Szczecinie.Długość pętli: od 80 cm do 120 cm; Zakres indukcyjności: od 30 mikroH do 600 mikroH;Zalecana indukcyjność:od 80 mikroH do 300 mikroH; Częstotliwość robocza: od 30 kHz do 130 kHz; Maks. dł. przewodu zasilającego pętlę: 250 m; Maks. rezystancja pętli: 20omGłowica aparatu cyfrowego - SmartCamera III: matryca 5 mln pikseli lub 11 mln pikseli, monochromatyczna (czarno-biała)System odczytu:progressive Scan; Liczba pikseli: 5 megapikseli (2456pikseli x 2058 pikseli) lub 11 megapikseli (4008 x 2672); Czasowy interwał między kolejnymi zdjęciami: 0,5 s; Migawka: elektroniczna od 1/50 do 1/10.000 s; Złącza systemowe: Sync, Trigger, RS-422, RS-232, FireWire (IEEE 1394), zintegr. LWL Interface IEEE 1394 (opcja); Złącze obiektywu: C-Mount; Pobór prądu:600 mA. Urządzenie rejestrujące przejazd na czerwonym świetle musi spełniać następujące parametry:-musi być dopuszczone do użytku na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz spełniać wszystkie wymogi i normy, wymagane przepisami prawa w zakresie pracy przedmiotowego urządzenia; -posiadać zatwierdzenie typu wydane przez Główny Urząd Miar w Warszawie; -umożliwiać rejestrację wykroczeń pojazdów, poruszających się w tym samym kierunku do dwóch pasów ruchu (dotyczy rejestracji wykroczeń niestosowania się do sygnalizacji świetlnej); -działać 24 godziny na dobę, bez względu na porę dnia i porę roku; -musi być odporne na zniszczenia, uszkodzenia, czynniki środowiskowe i atmosferyczne (wysokie temperatury, mróz, deszcz, grad itp.), pracuje bezbłędnie przy temperaturach od -20° C do +60° C; -wykorzystywać pętle indukcyjne zainstalowane w jezdni, po jednej pętli dla każdego pasa ruchu.Dodatkowo: 1) urządzenie musi generować z obrazu cyfrowego (zdjęcia) zawierającego następujące dane: - obraz tablicy rejestracyjnej pojazdu; - wyraźny obraz twarzy kierowcy, pozwalający na jego bezsporną identyfikacje; - obraz pojazdu podczas wykroczenia; - dzień, miesiąc i rok wykroczenia; - czas popełnionego wykroczenia w godzinach, minutach i sekundach; - liczbę sekund w fazie światła czerwonego, wyświetlona w czasie, kiedy wykroczenia zostało wykryte z dokładnością do setnej części sekundy; - numer pasa ruchu na którym doszło do wykroczenia; - adres ewentualnie kod lokalizacji, 2) musi wykorzystywać do rejestracji wykroczeń niestosowania się kierowców do sygnalizacji świetlnej pętle indukcyjne zainstalowane w jezdni. Parametry pętli indukcyjnych:- Pętle indukcyjne (dwie pętle na jeden pas ruchu); -odległość pomiędzy pętlami: 80 do 120 cm; -odporność na temperaturę do 200°C; -zakres indukcji 30 mikroH do 600 mikroH; -czułość indukcji 80 mikroH do 300 mikroH; -frekwencja robocza 30 kHz do 130 kHz; -max. długość kabla łączącego pętle z urządzeniem 250 m; -opór izolacji musi znajdować się w zakresie> 2 Mom.; -max. opór wewnętrzny włącznie z kablem łączeniowym <20 om; -czes reakcji 60 ms; -min. czas sygnału - czas impulsu 300 ms 3) urządzenie pomiarowe musi być wyposażone w lampę błyskową charakteryzującą się następującymi parametrami: - brak efektu przegrzania (działać przy każdym przejeżdżającym pojeździe niestosujący się do sygnalizacji świetlnej); - umożliwiać wykonywanie zdjęć w dzień i w nocy w sposób bezpieczny dla kierowcy; - interwał przeładowania lampy błyskowej max.0,5 sek. 4) musi być wyposażone w aparat cyfrowy (kamera) - pracujący w technice cyfrowej, wyposażony w matrycę monochromatyczną, czyli wykonujący zapis obrazu w kolorze czarno-białym, o rozdzielczości 5 mln pikseli, wyposażony w odpowiednie filtry - odblaskowy i antyrefleksyjny. 5) urządzenie rejestrujące musi posiadać port USB, dający m.in. możliwość pobrania zarejestrowanych zdjęć za pomocą pamięci przenośnej (tzw. pen-drive), o pamięci min 4GB dostarczonej przez wykonawcę 6) urządzenie musi mieć możliwość wykrywania i rejestrowania wykroczeń dokonywanych na dwupasmowej drodze ruchu. 7) dane dotyczące wykroczeń muszą być zakodowane w formacie uniemożliwiającym otwarcie ich powszechnymi programami graficznymi. Dane muszą być możliwe do odczytania przy wykorzystaniu oprogramowania deszyfrującego. 8) urządzenie musi być wyposażone w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 20.000 zdarzeń drogowych bez ingerencji z zewnątrz. 9) urządzenie musi współpracować ze stacjonarnym masztem firmy Crown International zapewniając dostęp do urządzenia rejestrującego przy użyciu tzw. windy. 10) lampa błyskowa musi oświetlać 2 pasy ruchu do takiego stopnia, aby na każdym z nich można było odczytać numery tablic rejestracyjnych oraz rozpoznać twarz kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany. 11) urządzenie musi mieć możliwość automatycznego przerywania pomiarów w przypadku powstawania korków na drodze skrzyżowania, na którym jest zainstalowane. 12) konfiguracja urządzenia w miejscu instalacji musi być możliwa bezpośrednio przy wykorzystaniu pulpitu sterującego zainstalowany w urządzeniu lub za pomocą laptopa za pomocą sieci LAN 13) urządzenie musi mieć możliwość ustawienia odstępu czasowego (w sekundach) lub na podstawie przebytej drogi pojazdu ( w metrach) pomiędzy wykonaniem pierwszego zdjęcia a drugim zdjęciem, które wspólnie dokumentują wykroczenie przejazdu na czerwonym świetle. 14) wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia, zamontowania w istniejącym słupie oraz uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń w tym zakresie. 15) zapłata nastąpi po komisyjnym odbiorze, udokumentowanych próbach oraz sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.86.15.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LIFOR Sp. z o. o., ,, ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 180810,00

 • Oferta z najniższą ceną: 180810,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180810,00

 • Waluta: PLN.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2014/05/28, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2014/06/17 14:26:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2014/06/17 14:26:19 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2014/06/09 11:37:41 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2014/05/28 09:10:33 nowa pozycja