Zamówienia publiczne SM Szczecin

Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin


Szczecin: NAPRAWY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN
Numer ogłoszenia: 495720 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NAPRAWY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:Fiat Albea 1,3;7szt.;Pb95;2004-2006;Fiat Doblo 1,3D; 3 szt.;ON;2005-2006;Fiat Doblo 1,4;3szt.;Pb95;2008;Fiat Doblo 1,9D;1szt.;ON;2006;Fiat Panda 1,2;2 szt.;Pb95;2011;Peugeot Partner 1,6D;2 szt.;On;2007; Skoda Octavia 1,6;1szt.;Pb95;1998;Toyota Hilux30D;1szt.;On;2010; Polonez 1,6; 1 szt.; Pb95; 1999; Daewoo Leganza;1szt;Pb95;2000; Nissan Primera; 1szt.;Pb95-LPG;2001 Zadanie 2 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Struga 10: Fiat Albea 1,3;1szt;Pb95;2004; Fiat Doblo 1,3D; 3szt.;ON;2005-2006; Renault Trafic; 1 szt.;On;2007 3.Zakres napraw obejmuje:1)naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych, 2)naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów mechanizmów i części pojazdu,3)serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów, 4)niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów;5)naprawy karoserii pojazdów 6)naprawa tapicerki pojazdu; 4.Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy znajdował się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 dla zadania nr1; siedziby Oddziału Prawobrzeże mieszczącego się w Szczecinie przy ulicy Struga 10 dla zadania nr 2 oraz był wyposażony w: 1)stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika,2)stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, 3)testery diagnostyczne, 4)co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów. 5.Wykonanie napraw odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego. 6.Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.7.Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy. 8.Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach.9.Części, mechanizmy, oleje użyte do napraw będą nowe - objęte gwarancją producenta. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregene-rowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczegoi hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu. 10.Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania zamawiającemu. 12.Wykonanie napraw nieuzgodnionych z zamawiającym nie będzie rodziło obowiązku zapłaty za wykonaną usługę.13.Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki. 14.Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku. 15.Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości wykazane w załączniku 1c Normy czasu naprawy w roboczogodzinach. 16.Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku 1a i 1b (w zależności od zadania) do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku 1 pkt.3 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX, WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę.17.Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko. 18.Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pojazdu do naprawy .19.Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną jej brakiem na rynku lokalnym.20.Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesieczna gwarancja, a zastosowane podzespoły i części będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji.21.Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie ( i przez podwykonawców) usług i napraw.22.Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym, zapewniającym spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 23.Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin . 24.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw w przypadku zbycia pojazdu.25.Wykonawca usługi zobowiązany jest:1)uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę, 2)przyjmować samochody od zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsługiwań technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lub lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta. 3)każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony do zamawiającego - faksem lub pocztą elektroniczną na adres zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy. 4)do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu; 5)przedstawienia na żądanie zamawiającego, części oraz dokumentów spełnienia przez nie wymagań producenta.6)usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub usterek związanych z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzina stanowi 60 minut..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.20.00-4, 50.11.20.00-7, 98.39.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (Rozdział V pkt.3 ppk. 3 siwz) w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:1)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 2) oferta cenowa zgodnie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz;w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz( oferta cenowa) Dotyczy ceny roboczogodziny, nazwy programu i wysokości marży4)formularz cenowy - cena brutto ( części /materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz dla zadania nr1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do siwz dla zadania nr 2, według załączników nr 1a i 1b dla całości oferty. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/bipsm/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0177.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje Zadanie nr 1 : Naprawy pojazdów Słuzbowych Strazy Miejskiej szczecin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fiat Albea 1,3; 7szt.; Pb95;2004-2006; fiat Doblo 1,3D;3szt.;On;2005-2006;Fiat Doblo 1,4;3szt.;Pb95;2008;Fiat Doblo 1,9D;!szt.;On;2006;Fiat Panda 1,2;2szt.;Pb95;2011;Peugeot Partner 1,6 D;2szt.;On;2007;Skoda Octavia 1,6;1szt.;Pb95;1998;Toyota Hilux 3,0D;1szt.;On;2010;Polonez 1,6;1szt.;Pb95;1999;Daewoo Leganza;1szt.;Pb95;2000;Nissan Primera;1szt.;Pb95-LPG;2001.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.20.00-4, 50.11.20.00-7, 98.39.40.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Naprawy pojazdów służbowych Oddziału Prawobrzeże Strazy Miejskiej ul. Struga 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fiat Albea 1,3; 1szt.; Pb95;2004; Fiat Doblo 1,3D;3szt.;On;2005-2006;Renault Trafic; 1szt.;On;2007.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.20.00-4, 50.11.20.00-7, 98.39.40.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon GajewskiNumer ogłoszenia: 504048 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 495720 - 2013 data 02.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, fax. 91 422 87 24.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:30, miejsce Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 09:30, miejsce Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

Numer ogłoszenia: 514842 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 495720 - 2013 data 02.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, fax. 91 422 87 24.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzinia 09:30, miejsce Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.
 • W ogłoszeniu powinno być: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzinia 08:00, miejsce Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:Fiat Albea 1,3;7szt.;Pb95;2004-2006;Fiat Doblo 1,3D; 3 szt.;ON;2005-2006;Fiat Doblo 1,4;3szt.;Pb95;2008;Fiat Doblo 1,9D;1szt.;ON;2006;Fiat Panda 1,2;2 szt.;Pb95;2011;Peugeot Partner 1,6D;2 szt.;On;2007; Skoda Octavia 1,6;1szt.;Pb95;1998;Toyota Hilux30D;1szt.;On;2010; Polonez 1,6; 1 szt.; Pb95; 1999; Daewoo Leganza;1szt;Pb95;2000; Nissan Primera; 1szt.;Pb95-LPG;2001 Zadanie 2 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Struga 10: Fiat Albea 1,3;1szt;Pb95;2004; Fiat Doblo 1,3D; 3szt.;ON;2005-2006; Renault Trafic; 1 szt.;On;2007 3.Zakres napraw obejmuje:1)naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych, 2)naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów mechanizmów i części pojazdu,3)serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów, 4)niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów;5)naprawy karoserii pojazdów 6)naprawa tapicerki pojazdu; 4.Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy znajdował się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 dla zadania nr1; siedziby Oddziału Prawobrzeże mieszczącego się w Szczecinie przy ulicy Struga 10 dla zadania nr 2 oraz był wyposażony w: 1)stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika,2)stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, 3)testery diagnostyczne, 4)co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów. 5.Wykonanie napraw odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego. 6.Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.7.Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy. 8.Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach.9.Części, mechanizmy, oleje użyte do napraw będą nowe - objęte gwarancją producenta. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregene-rowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczegoi hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu. 10.Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania zamawiającemu. 12.Wykonanie napraw nieuzgodnionych z zamawiającym nie będzie rodziło obowiązku zapłaty za wykonaną usługę.13.Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki. 14.Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku. 15.Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości wykazane w załączniku 1c Normy czasu naprawy w roboczogodzinach. 16.Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku 1a i 1b (w zależności od zadania) do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku 1 pkt.3 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX, WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę.17.Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko. 18.Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pojazdu do naprawy .19.Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną jej brakiem na rynku lokalnym.20.Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesieczna gwarancja, a zastosowane podzespoły i części będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji.21.Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie ( i przez podwykonawców) usług i napraw.22.Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym, zapewniającym spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 23.Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin . 24.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw w przypadku zbycia pojazdu.25.Wykonawca usługi zobowiązany jest:1)uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę, 2)przyjmować samochody od zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsługiwań technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lub lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta. 3)każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony do zamawiającego - faksem lub pocztą elektroniczną na adres zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy. 4)do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu; 5)przedstawienia na żądanie zamawiającego, części oraz dokumentów spełnienia przez nie wymagań producenta.6)usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub usterek związanych z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzina stanowi 60 minut...
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakres zamówienia obejmuje: Zadanie 1 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:Fiat Albea 1,3;7szt.;Pb95;2004-2006;Fiat Doblo 1,3D; 3 szt.;ON;2005-2006;Fiat Doblo 1,4;3szt.;Pb95;2008;Fiat Doblo 1,9D;1szt.;ON;2006;Fiat Panda 1,2;2 szt.;Pb95;2011;Peugeot Partner 1,6D;2 szt.;On;2007; Skoda Octavia 1,6;1szt.;Pb95;1998;Toyota Hilux30D;1szt.;On;2010; Polonez 1,6; 1 szt.; Pb95; 1999; Daewoo Leganza;1szt;Pb95;2000; Nissan Primera; 1szt.;Pb95-LPG;2001 Zadanie 2 - Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Struga 10: Fiat Albea 1,3;1szt;Pb95;2004; Fiat Doblo 1,3D; 3szt.;ON;2005-2006; Renault Trafic; 1 szt.;On;2007 Wykaz rodzaju i liczby usług jest prognozowany i jest podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena. Powyższe ilości są aktualne w chwili sporządzania czynności przetargowych niezbędnych do określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wyszczególnione w kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 1a, 1b do oferty rodzaje i liczba aut w ramach świadczonych usług, są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.3.Zakres napraw obejmuje:1)naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych, 2)naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów mechanizmów i części pojazdu,3)serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów, 4)niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów;5)naprawy karoserii pojazdów 6)naprawa tapicerki pojazdu; 4.Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy znajdował się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 dla zadania nr1; siedziby Oddziału Prawobrzeże mieszczącego się w Szczecinie przy ulicy Struga 10 dla zadania nr 2 oraz był wyposażony w: 1)stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika,2)stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, 3)testery diagnostyczne, 4)co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów. 5.Wykonanie napraw odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego. 6.Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.7.Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy. 8.Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach.9.Części, mechanizmy, oleje użyte do napraw będą nowe - objęte gwarancją producenta. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregene-rowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczegoi hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu. 10.Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania zamawiającemu. 12.Wykonanie napraw nieuzgodnionych z zamawiającym nie będzie rodziło obowiązku zapłaty za wykonaną usługę.13.Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki. 14.Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku. 15.Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości wykazane w załączniku 1c Normy czasu naprawy w roboczogodzinach. 16.Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku 1a i 1b (w zależności od zadania) do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku 1 pkt.3 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX, WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę.17.Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko. 18.Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pojazdu do naprawy .19.Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną jej brakiem na rynku lokalnym.20.Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesieczna gwarancja, a zastosowane podzespoły i części będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji.21.Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie ( i przez podwykonawców) usług i napraw.22.Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym, zapewniającym spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 23.Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin . 24.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw w przypadku zbycia pojazdu.25.Wykonawca usługi zobowiązany jest:1)uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę, 2)przyjmować samochody od zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsługiwań technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lub lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta. 3)każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony do zamawiającego - faksem lub pocztą elektroniczną na adres zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy. 4)do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu; 5)przedstawienia na żądanie zamawiającego, części oraz dokumentów spełnienia przez nie wymagań producenta.6)usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub usterek związanych z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzina stanowi 60 minut...

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2013/12/02

Pytania:

Zmiany SIWZu:

Załączniki:


Szczecin, dnia 23.12.2013r.

Znak sprawy: RGZ.252.12.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Straż Miejska Szczecin zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na zadanie pn. „Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin” zadanie częściowe nr 1, została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Stacja Obsługi Pojazdów „Obsługi szybkie”,

ul. Mieszka I 19, 71-007 Szczecin

 

z ceną ofertową brutto: 117.133,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote i 00/100).

 

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kryteriami wyboru oferty były:

 1. Cena usługi ogółem – waga podkryterium 80%
 2. Cena roboczogodziny – waga podkryterium 10%
 3. Wielkość marży – waga podkryterium 10%

 

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

 

l.p.

Nazwa

Kryteria oceny ofert

Łączna punktacja

1.

Auto-Klon, Jerzy Daniszyn, Sławomir Jaskulski, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

1. Cena usługi ogółem – 69,14 pkt; 2. Cena roboczogodziny – 10 pkt; 3. Marża – 6,67 pkt

85,81 pkt

2.

Stacja Obsługi Pojazdów „obsługi szybkie”, ul. Mieszka I 19, 71-007 Szczecin

1. Cena usługi ogółem – 80 pkt; 2. Cena roboczogodziny – 5,27 pkt; 3. Marża – 6,67 pkt

91,94 pkt

 

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Stacja Obsługi FIAT, K. Piątek, ul. Zapadła 9, 70-033 Szczecin

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ww. ofertę gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny. Załączony do oferty Wykonawcy załącznik 1a – nie uwzględnia wszystkich pozycji napraw przewidzianych przez Zamawiającego.

Zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 SIWZ cyt.: „Wskazane ceny w załącznikach 1, 1a i 1b do siwz, powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT”. Zdaniem Zamawiającego jeżeli Wykonawca dokonuje obliczenia ceny w sposób sprzeczny ze sposobem określonym w specyfikacji, nie wypełniając poszczególnych pozycji przedstawionego przez Zamawiającego formularza cenowego, mamy do czynienia ze stanem, w którym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę.

Brak wskazania cen jednostkowych w pozycjach formularza cenowego nie może być potraktowane jako omyłka.

Za prawidłowość złożonych dokumentów w ofercie i należytą staranność w ich przygotowaniu, odpowiedzialność ponosi oferent. Odpowiedzialność ta skutkuje tym, iż jakakolwiek niezgodność złożonej oferty z wymaganiami Zamawiającego musi powodować odrzucenie oferty, obowiązkiem Zamawiającego jest bowiem, jeszcze przed procesem oceny ofert, sprawdzenie ich zgodności z ustawą i SIWZ.

Skoro ceny jednostkowe przekładają się bezpośrednio na wartość oferty ogółem, a głównym kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty jest cena, to co do zasady oferta, która nie zawiera wszystkich wycenionych pozycji będzie wybierana jako najkorzystniejsza ze względu na to, że będzie tańsza. Nie sposób zaakceptować takiego stanu rzeczy, gdyż w konsekwencji prowadziłoby to do nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, zaś niewycenienie poszczególnych pozycji formularza ofertowego przez Wykonawcę nie skutkowałoby dla niego żadnymi negatywnymi konsekwencjami( wyrok XII Ga 206/08 z dnia 27 czerwca 2008r.).

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ppkt 1a umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie prawo zamówień publicznych  - Dzia ł VI „ Środki ochrony prawnej".

 

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

Szczecin, dnia 23.12.2013r.

Znak sprawy: RGZ.252.12.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Straż Miejska Szczecin zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na zadanie pn. „Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin” zadanie częściowe nr 2, została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Twój samochód

Magdalena Jezierska

ul. Jasna 33/10

70-777 Szczecin

 

z ceną ofertową brutto: 20.541,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i 00/100).

 

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kryteriami wyboru oferty były:

 1. Cena usługi ogółem – waga podkryterium 80%
 2. Cena roboczogodziny – waga podkryterium 10%
 3. Wielkość marży – waga podkryterium 10%

 

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

 

l.p.

Nazwa

Kryteria oceny ofert

Łączna punktacja

1.

Twój samochód, Magdalena Jezierska, ul. Jasna 33/10, 70-777 Szczecin

1. Cena usługi ogółem   – 80 pkt; 2. Cena roboczogodziny – 6,67 pkt; 3. Marża –10 pkt

96,67 pkt

2.

Stacja Obsługi Pojazdów „Obsługi szybkie”, ul. Mieszka I 19, 71-007 Szczecin

1. Cena usługi ogółem – 51,82 pkt; 2. Cena roboczogodziny – 5,27 pkt; 3. Marża – 6,67 pkt

63,76 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Auto-Klon, Jerzy Daniszyn, Sławomir Jaskulski, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza ww. Wykonawcę gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.

Zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt 3 ppkt 3) SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. stacja obsługi (warsztat samochodowy) znajduje się do 10 kilometrów (odległość wyrażona w pełnych kilometrach mierzona po utwardzonej drodze publicznej) od siedziby Straży Miejskiej Szczecin – Oddział Prawobrzeże, znajdującej się w Szczecinie przy ul. Struga 10. Zakład ww. wykonawcy znajduje się w odległości 14 kilometrów od siedziby Straży Miejskiej Szczecin – Oddział Prawobrzeże ul. Struga 10.

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Stacja Obsługi FIAT, K. Piątek, ul. Zapadła 9, 70-033 Szczecin

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ww. ofertę gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny. Załączony do oferty Wykonawcy załącznik 1a – nie uwzględnia wszystkich pozycji napraw przewidzianych przez Zamawiającego.

Zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 SIWZ cyt.: „Wskazane ceny w załącznikach 1, 1a i 1b do siwz, powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT”. Zdaniem Zamawiającego jeżeli Wykonawca dokonuje obliczenia ceny w sposób sprzeczny ze sposobem określonym w specyfikacji, nie wypełniając poszczególnych pozycji przedstawionego przez Zamawiającego formularza cenowego, mamy do czynienia ze stanem, w którym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę.

Brak wskazania cen jednostkowych w pozycjach formularza cenowego nie może być potraktowane jako omyłka.

Za prawidłowość złożonych dokumentów w ofercie i należytą staranność w ich przygotowaniu, odpowiedzialność ponosi oferent. Odpowiedzialność ta skutkuje tym, iż jakakolwiek niezgodność złożonej oferty z wymaganiami Zamawiającego musi powodować odrzucenie oferty, obowiązkiem Zamawiającego jest bowiem, jeszcze przed procesem oceny ofert, sprawdzenie ich zgodności z ustawą i SIWZ.

Skoro ceny jednostkowe przekładają się bezpośrednio na wartość oferty ogółem, a głównym kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty jest cena, to co do zasady oferta, która nie zawiera wszystkich wycenionych pozycji będzie wybierana jako najkorzystniejsza ze względu na to, że będzie tańsza. Nie sposób zaakceptować takiego stanu rzeczy, gdyż w konsekwencji prowadziłoby to do nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, zaś niewycenienie poszczególnych pozycji formularza ofertowego przez Wykonawcę nie skutkowałoby dla niego żadnymi negatywnymi konsekwencjami( wyrok XII Ga 206/08 z dnia 27 czerwca 2008r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ppkt 1a umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie prawo zamówień publicznych  - Dzia ł VI „ Środki ochrony prawnej".

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/02, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/23 11:27:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/23 11:27:51 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/12 08:18:15 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/12 08:14:24 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/12 08:12:12 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/06 08:58:12 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/02 15:12:42 nowa pozycja