Zamówienia publiczne SM Szczecin

Dostawa samochodu na potrzeby Straży Miejskiej

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych


Dostawa samochodu na potrzeby Straży Miejskiej

Numer ogłoszenia: 331360 - 2010;
data zamieszczenia: 13.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SAMOCHODU NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie zamawiającemu do siedziby ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji 2010 Kod CPV 34110000-1 odpowiednio o wskazanych poniżej parametrach i wymaganiach:

 1. Nadwozie: 4 drzwiowe typu Pick Up
 2. Ilość miejsc: 5
 3. Minimalny prześwit (mm): powyżej 201
 4. Silnik wysokoprężny – pojemność (cm3): powyżej 2400
  Rodzaj paliwa: olej napędowy
 5. Napęd: napęd na jedną oś + dołączany napęd na drugą oś (4x4), skrzynka rozdzielcza w kabinie + dołączany tryb terenowy
 6. Skrzynia biegów - manualna: min. 5
 7. Układ hamulcowy: dwuobwodowy ze wspomaganiem, z systemem ABS
 8. Układ kierowniczy: Ze wspomaganiem
 9. Obręcze kół stalowe: dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych
 10. Pojemność zbiornika paliwa (l): min. 70
 11. Lampy przeciwmgielne: tylne i przednie
 12. Bezpieczeństwo: poduszki powietrzne min. 2-dwie przednie
 13. Wyposażenie minimalne:
  - Elektrycznie sterowane szyby z przodu
  - Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne
  - Klimatyzacja wnętrza
  - Centralny zamek z pilotem
  - Alarm samochodowy
  - Kpl. dywaników gumowych: z wysokimi bokami
  - Wykładzina skrzyni ładunkowej zachodząca na burty i klapę z materiału zabezpieczającego skrzynie ładunkową przed uszkodzeniami powłoki lakierniczej
  - Skrzynia ładunkowa: dopinana zabudowa skrzyni ładunkowej ze sztywnym dachem bez okien
  - Hak holowniczy: stały
  - Dodatkowy akumulator żelowy: w kabinie połączony równolegle do układu elektrycznego z możliwością ładowania przez centralną prądnicę (alternator)
  - Wzmocniona prądnica (alternator): będąca w stanie naładować 2 akumulatory
  - Gaśnica proszkowa 2 kg: pewnie zamontowana w kabinie
  - Trójkąt ostrzegawczy: szt. 1
  - Linka holownicza: 1
  - Fabryczny zestaw narzędzi: kpl.
 14. Wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego:
  - Belka sygnałowa: mocowana na dachu, wysokość lampy z siatką ochronną 14 cm., światła stroboskopowe lub diodowe: zewnętrzne z obu stron niebieskie, podświetlony napis “STRAŻ MIEJSKA” oraz głośnik do urządzenia nagłaśniającego w komorze silnika, halogeny boczne oświetlające lewą i prawą stronę pojazdu; Sterowanie w mikrofonie pozwalające na włączanie wszystkich lamp niebieskich razem z sygnałami dźwiękowymi i bez, pojedynczo halogenów bocznych – stronami pojazdu, mikrofonu z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, sygnału ostrzegawczego – syreny; Umiejscowienie sterownika sygnałów świetlnych i dźwiękowych pozwalające na obsługę przez kierującego pojazdem oraz dowódcę.
  - Ostrzegawcze sygnały dźwiękowe – dwutonowe (ilość dostępnych trybów sygnałów): min. 3.
  Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem – pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru – pastel orange; napis TEL. 986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego – należy uzgodnić z zamawiającym. Oświetlanie w kabinie umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji, itp.
 15. Kolor nadwozia: Niebieski
  Kolor siedzeń: ciemny - do uzgodnienia z zamawiającym
  Kolor tapicerki: ciemny – do uzgodnienia z zamawiającym
 16. Inne: gwarancja
  - min. 24 miesiące na wszystkie elementy dostawy
  - min. 24 miesiące na mechanizmy
  - min. 36 miesięcy na lakier
  - min. 96 miesięcy na perforacje blach
 17. Uwagi: dostawca pojazdu uczestniczący w przetargu musi być autoryzowanym dealerem – importerem marki, której pojazd oferuje. Serwis w Szczecinie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena - 25
 2. Kolor (w procentach) - 25
 3. Prześwit (w procentach) - 50.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0177.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, pok. 0169.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

Numer ogłoszenia: 331982 - 2010;
data zamieszczenia: 15.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331360 - 2010 data 13.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) Tekst, który należy dodać:.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, 20% wartości zamówienia podstawowego polegającego na dostawie elementów wyposażenia dodatkowego do oferowanego pojazdu.

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


Data publikacji: 2010/10/13

Pytania:

Załączniki:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin

W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„DOSTAWA SAMOCHODU NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy "Kozłowski" Jan Kozłowski z siedzibą przy ul. Struga 31B, 70-777 Szczecin z ceną 144 186,00 zł brutto (sto czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt szcześć złotych 00/100).

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

Dostawa samochodu na potrzeby Straży Miejskiej

Numer ogłoszenia: 324919 - 2010;
data zamieszczenia: 16.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331360 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie zamawiającemu do siedziby ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji 2010 Kod CPV 34110000-1 odpowiednio o wskazanych poniżej parametrach i wymaganiach: 1. Nadwozie: 4 drzwiowe typu Pick Up 2. Ilość miejsc: 5 3. Minimalny prześwit (mm): powyżej 201 4. Silnik wysokoprężny - pojemność (cm3): powyżej 2400 Rodzaj paliwa: olej napędowy 5. Napęd: napęd na jedną oś + dołączany napęd na drugą oś (4x4), skrzynka rozdzielcza w kabinie + dołączany tryb terenowy 6. Skrzynia biegów - manualna: min. 5 7. Układ hamulcowy: dwuobwodowy ze wspomaganiem, z systemem ABS 8. Układ kierowniczy: Ze wspomaganiem 9. Obręcze kół stalowe: dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych 10. Pojemność zbiornika paliwa (l): min. 70 11. Lampy przeciwmgielne: tylne i przednie 12. Bezpieczeństwo: poduszki powietrzne min. 2-dwie przednie 13. Wyposażenie minimalne: - Elektrycznie sterowane szyby z przodu - Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne - Klimatyzacja wnętrza - Centralny zamek z pilotem - Alarm samochodowy - Kpl. dywaników gumowych: z wysokimi bokami - Wykładzina skrzyni ładunkowej zachodząca na burty i klapę z materiału zabezpieczającego skrzynie ładunkową przed uszkodzeniami powłoki lakierniczej - Skrzynia ładunkowa: dopinana zabudowa skrzyni ładunkowej ze sztywnym dachem bez okien - Hak holowniczy: stały - Dodatkowy akumulator żelowy: w kabinie połączony równolegle do układu elektrycznego z możliwością ładowania przez centralną prądnicę (alternator) - Wzmocniona prądnica (alternator): będąca w stanie naładować 2 akumulatory - Gaśnica proszkowa 2 kg: pewnie zamontowana w kabinie - Trójkąt ostrzegawczy: szt. 1 - Linka holownicza: 1 - Fabryczny zestaw narzędzi: kpl. 14. Wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego: - Belka sygnałowa: mocowana na dachu, wysokość lampy z siatką ochronną 14 cm., światła stroboskopowe lub diodowe: zewnętrzne z obu stron niebieskie, podświetlony napis STRAŻ MIEJSKA oraz głośnik do urządzenia nagłaśniającego w komorze silnika, halogeny boczne oświetlające lewą i prawą stronę pojazdu; Sterowanie w mikrofonie pozwalające na włączanie wszystkich lamp niebieskich razem z sygnałami dźwiękowymi i bez, pojedynczo halogenów bocznych - stronami pojazdu, mikrofonu z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, sygnału ostrzegawczego - syreny; Umiejscowienie sterownika sygnałów świetlnych i dźwiękowych pozwalające na obsługę przez kierującego pojazdem oraz dowódcę. - Ostrzegawcze sygnały dźwiękowe - dwutonowe (ilość dostępnych trybów sygnałów): min. 3. Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującym dotychczas wzorem - pomarańczowy pas przebiegający wzdłuż pojazdu i z tyłu, napis STRAŻ MIEJSKA oraz numer pojazdu wykonane z folii samoprzylepnej odblaskowej koloru - pastel orange; napis TEL. 986 - wykonany z folii samoprzylepnej koloru białego - należy uzgodnić z zamawiającym. Oświetlanie w kabinie umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji, itp. 15. Kolor nadwozia: Niebieski Kolor siedzeń: ciemny - do uzgodnienia z zamawiającym Kolor tapicerki: ciemny - do uzgodnienia z zamawiającym 16. Inne: gwarancja - min. 24 miesiące na wszystkie elementy dostawy - min. 24 miesiące na mechanizmy - min. 36 miesięcy na lakier - min. 96 miesięcy na perforacje blach 17. Uwagi: dostawca pojazdu uczestniczący w przetargu musi być autoryzowanym dealerem - importerem marki, której pojazd oferuje. Serwis w Szczecinie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kozłowski. Jan Kozłowski, ul. Struga 31B, 70-777 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102459,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 144186,00

Oferta z najniższą ceną: 144186,00 / Oferta z najwyższą ceną: 144186,00

Waluta: PLN.

Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2010/10/13, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2010/11/16 15:04:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2010/11/16 15:04:32 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/11/16 15:02:58 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/11/08 10:37:23 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/10/15 08:51:47 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/10/13 17:01:57 nowa pozycja