Zamówienia publiczne SM Szczecin

Naprawa pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

 

 

Szczecin: Naprawa pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin

Numer ogłoszenia: 384592 - 2012; data zamieszczenia:  05.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Naprawa pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin.

 1. Zakreszamówieniaobejmuje: 

Zadanie 1 - Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:

 

Lp.

Marka pojazdu

Rodzaj paliwa

Ilość egz.

Rok produkcji

 1.  

Fiat Albea1,3

PB 95

7 szt.

2004,2005,2006

 1.  

Fiat Doblo 1,3D

ON

3 szt.

2005,2006

 1.  

Fiat Doblo 1,4

PB 95

3 szt.

2008

 1.  

Fiat Doblo 1,9D

ON

1 szt.

2006

 1.  

Fiat Panda 1,2

PB 95

2 szt.

2011

 1.  

Peugeot Partner 1,6D

ON

2 szt.

2007

 1.  

Skoda Oktawia 1,6

PB 95

1 szt.

1998

 1.  

Toyota Hilux 3,0D

ON

1 szt.

2010

 1.  

Polonez 1,6

PB 95

2 szt.

1997,1999

Razem

22 pojazdy

 

 

 

Zadanie 2 -  Naprawy samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej:

 

Lp.

Marka pojazdu

Rodzaj paliwa

Ilość egz.

Rok produkcji

 1.  

Fiat Albea1,3

PB 95

1 szt.

2004

 1.  

Fiat Doblo 1,3D

ON

3 szt.

2005, 2006

 1.  

Polonez 1,6

PB 95

1 szt.

1998

 1.  

Renault Traffic

ON

1 szt.

2007

Razem

 • pojazdy

 

 

 

 1. Zakresnapraw obejmuje:1)naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych, 2)naprawy wynikające z awarii  mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów mechanizmów i części pojazdu,3)serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów, 4)niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów; 5)naprawy karoserii pojazdów; 6)naprawy tapicerki pojazdu;

Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy znajdował  się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 dla zadania nr1; siedziby Oddziału Prawobrzeże mieszczącego się w Szczecinie przy ulicy Struga 10 dla zadania nr 2 oraz był wyposażony w: 1)stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika,2)stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, 3)testery diagnostyczne, 4)co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów.

 1. Wykonanie napraw odbywać  się będzie na zlecenie Zamawiającego.
 2. Wykonawca obowiązany jest doprzyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy.
 4. Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach.
 5. Części, mechanizmy, oleje użyte do napraw będą nowe – objęte gwarancją producenta.
  Za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregene-rowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczego
  i hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu.
 6. Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu.
 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania zamawiającemu. 
 8. Wykonanie napraw nieuzgodnionych z zamawiającym nie będzie rodziło  obowiązku zapłaty za wykonaną usługę.
 9. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki.
 10. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku.
 11. Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości wykazane w załączniku 1c Normy czasu naprawy w roboczogodzinach.
 12. Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku1a i 1b (w zależności od zadania) do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku 1 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX, WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę.
 13. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko.
 14. Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pojazdu do naprawy .
 15. Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za  zgodą zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną ich brakiem na rynku lokalnym.
 16. Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesieczna gwarancja, a zastosowane podzespoły i części  będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji.
 17. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie ( i przez podwykonawców) usług i napraw.
 18. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym, zapewniającym spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem.
 19. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin .
 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw w przypadku zbycia pojazdu.
 21. Wykonawca usługi zobowiązany jest:

1)uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę, 2)przyjmować samochody od zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsługiwań technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lub lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta. 3)każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony do zamawiającego – faksem lub pocztą elektroniczną na adres zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy. 4)do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu; 5)przedstawienia na żądanie zamawiającego, części oraz dokumentów spełnienia przez nie wymagań producenta. 6)usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub usterek związanych z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.

 1. Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzinastanowi 60 minut.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości luz zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CPV: 50.11.20.00-3; 50.11.20.00-4; 50.11.20.00-7; 98.39.40.00-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części dwie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Czas trwania zamówienia:  Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2013r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , że:

 a)dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną stacją obsługi (warsztatem samochodowym)  wyposażonym w: stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika, stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, testery diagnostyczne, co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów.

b)stacja obsługi (warsztat samochodowy)  znajduje się w odległości do 10 kilometrów (odległość wyrażona w pełnych kilometrach mierzona po utwardzonej drodze publicznej) od:

Dla zadania nr 1 od siedziby Zamawiającego znajdującej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9

Dla zadania nr 2 od siedziby Straży Miejskiej Szczecin – oddział  Prawobrzeże, znajdującej się w Szczecinie przy ulicyul. Struga 10.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na zadania nr1 i 2 to dopuszcza się wskazanie jednej stacji zlokalizowanej w odległości spełniającej łącznie wymóg dla obu zadań.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz;, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 2) Formularz cenowy - cena

 

Załącznik nr 1a do siwz

 usługi brutto ( części/materiały z marżą i  podatkiem VAT oraz roboczogodziny) , dla zadania nr 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz,  dla zadania nr 2 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do siwz, dla całości oferty załączniki nr1a i 1b. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 3) odpowiednie pełnomocnictwa.

 

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wyko-nawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena:

 Cena – 80,  Wysokość marży – 10 ,  Cena 1 roboczogodziny brutto – 10.

Punktację łączną będzie stanowić suma punktów uzyskanych w podkryteriach.

Ocena ofert zostanie dokonana osobno dla każdego zadania.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy: 1) wystąpi konieczność zmiany siedziby, NIP, REGON, 2) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego wykonawcy, 3) wystąpi zmiana podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9, pokój nr 0185.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, pok. nr 0169 w terminie do dnia 15.10.2012 r., do godz. 800

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

 

 

 

Komendant Straży Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                               Leon Gajewski


Data publikacji: 2012/10/05

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2012/10/05 15:13:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2012/10/05 15:13:15 nowa pozycja