Zamówienia publiczne SM Szczecin

SZYCIE MIAROWE ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


SZYCIE MIAROWE ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ
Numer ogłoszenia: 55287 - 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-471 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-91 442 76 13, faks 0-91 422 87 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SZYCIE MIAROWE ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie i dostarczenie do siedziby Straży Miejskiej Szczecin niżej wymienionych elementów umundurowania letniego i zimowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej:
1) Kurtka letnia damska - męska w kolorze czarnym. Ilość: 7 szt. Rozmiary: szycie miarowe 2) Kurtka zimowa Ilość: 39 szt. Rozmiary: szycie miarowe
3) Spodnie służbowe letnie damskie - męskie w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 1 szt. Rozmiary: szycie miarowe
4)Spodnie służbowe zimowe damskie - męskie w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 2 szt. Rozmiary: szycie miarowe
5) Marynarka męska dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 1 szt. Rozmiary: szycie miarowe
6) Mundur damski dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 1 kpl. Rozmiary: szycie miarowe
7) Bezrękawnik (ocieplacz) damski - męski w kolorze czarnym Ilość: 40 szt. Rozmiary: szycie miarowe
8) Koszula służbowa zimowa damska - męska w kolorze błękitnym i białym Ilość białych: 32 szt. Ilość błękitnych: 54 szt. Rozmiary: szycie miarowe
9) Koszula służbowa letnia damska - męska w kolorze błękitnym i białym Ilość białych: 54 szt. Ilość błękitnych: 131 szt. Rozmiary: szycie miarowe
10) Mundur polowy moro. a) Kurtka damska - męska typu policyjno - wojskowego w kolorze czarnym, b) Spodnie polowe - w kolorze czarnym Ilość: 69 kpl. Rozmiary: szycie miarowe 11) Podkoszulka T-shirt w kolorze czarnym Ilość: 126 szt. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL - ustalone po obmiarze funkcjonariuszy
12)Podkoszulka polo w kolorze czarnym, podkoszulka polo w kolorze białym Ilość czarnych: 66 szt. Ilość białych: 144 szt. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL - ustalone po obmiarze funkcjonariuszy
13) Krawat w kolorze czarnymIlość: 72 szt. Długości: różne - ustalone po obmiarze funkcjonariuszy
14) Skarpety zimowe w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 150 par Rozmiary: szycie miarowe 15) Skarpety letnie w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 378 par Rozmiary: szycie miarowe 16) Czapka garnizonowa w kolorze ciemnogranatowym Ilość bez galonu: 17 szt. Z jednym galonem 1 szt. Rozmiary: szycie miarowe
17) Czapka zimowa w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 6 szt. Rozmiar: szycie miarowe
18) Czapka letnia typu baseball w kolorze czarnym Ilość: 100 szt.
19) Szalik zimowy w kolorze ciemnogranatowym Ilość: 31 szt.
20) Rękawiczki zimowe skórzane w kolorze czarnym Ilość: 15 par Rozmiary: szycie miarowe 21) Pasek do spodni skórzany w kolorze czarnym Ilość: 4 szt. Rozmiary: różne - ustalone po obmiarze funkcjonariuszy
22) Pas galowy oficerski dwuwarstwowy, skórzany w kolorze czarnym Ilość: 6 szt. Rozmiary: różne - ustalone po obmiarze funkcjonariuszy
23) Kamizelka ostrzegawcza w kolorze żółtym fluorescencyjnym
Rozmiary:             M        - 10 szt.
L        - 35 szt.
XL      - 40 szt.
XXL    - 15 szt.
24) Sweter polarowy w kolorze czarnym Ilość: 4 szt. Rozmiary: szycie miarowe.
25) Obuwie służbowe specjalistyczne w kolorze czarnym Ilość: 72 szt. Rozmiary: różne - ustalone po obmiarze funkcjonariuszy
3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę równoważną, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego parametrów oferowanych produktów równoważności.
4. Wykonawca przed wykonaniem usługi zobowiązany jest do dokonania obmiaru funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin w terminach i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze nieprawidłowego wykonania rozmiaru dla danych osób, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany poszczególnych elementów umundurowania, po ponownym obmiarze funkcjonariuszy.
5. Naszycie emblematów haftowanych oraz napisów na sortach określonych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca będzie realizował usługę o okresie do 31 października 2009 r. dostarczając do siedziby Zamawiającego w godzinach 730 do 1400, własnym transportem i na własny koszt wraz z rozładunkiem. Zamówienie realizowane będzie w dostawach częściowych w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego. Strony każdorazowo ustalać będą poszczególne terminy dostaw. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.30.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 09.04.2009 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin 2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy.
·        Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy; 2. Aktualny odpis
z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-417 Szczecin.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 10:00,
miejsce: Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-417 Szczecin pok.0169.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

Data publikacji: 2009/03/26

Załączniki:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin
 
W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
 
 
„SZYCIE MIAROWE ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN”
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy „TSM” Trójmiejski Salon Mundurowy Ewa Babicka z siedzibą w Redzie przy ul. Żwirowej 4, z kwotą 76 978,08 zł brutto.
 
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2009/03/26, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Paulina Mucha, dnia: 2009/04/14 14:30:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Mucha 2009/04/14 14:30:35 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2009/03/26 13:51:20 nowa pozycja