Zamówienia publiczne SM Szczecin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na naprawę pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie

http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp

Szczecin: Naprawa pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin

Numer ogłoszenia: 424770- 2012; data zamieszczenia:  30.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 384592 - 2012; data zamieszczenia:  05.10.2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9,
71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Szczecin

II.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin.
Zakres zamówienia obejmuje: 

Zadanie 1 - Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:

 

Lp.

Marka pojazdu

Rodzaj paliwa

Ilość egz.

Rok produkcji

 1.  

Fiat Albea1,3

PB 95

7 szt.

2004,2005,2006

 1.  

Fiat Doblo 1,3D

ON

3 szt.

2005,2006

 1.  

Fiat Doblo 1,4

PB 95

3 szt.

2008

 1.  

Fiat Doblo 1,9D

ON

1 szt.

2006

 1.  

Fiat Panda 1,2

PB 95

2 szt.

2011

 1.  

Peugeot Partner 1,6D

ON

2 szt.

2007

 1.  

Skoda Oktawia 1,6

PB 95

1 szt.

1998

 1.  

Toyota Hilux 3,0D

ON

1 szt.

2010

 1.  

Polonez 1,6

PB 95

2 szt.

1997,1999

Razem

22 pojazdy

 

 

 

Zadanie 2 -  Naprawy samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej:

 

Lp.

Marka pojazdu

Rodzaj paliwa

Ilość egz.

Rok produkcji

 1.  

Fiat Albea1,3

PB 95

1 szt.

2004

 1.  

Fiat Doblo 1,3D

ON

3 szt.

2005, 2006

 1.  

Polonez 1,6

PB 95

1 szt.

1998

 1.  

Renault Traffic

ON

1 szt.

2007

Razem

 • pojazdy

 

 1.Zakres napraw obejmuje:
     1)naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych,
     2)naprawy wynikające z awarii  mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów
        mechanizmów i części pojazdu;
     3)serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów;
     4)niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów;
     5)naprawy karoserii pojazdów;
     6)naprawy tapicerki pojazdu;
Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy znajdował 
się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy
Zygmunta Felczaka 9 dla zadania nr1; siedziby Oddziału Prawobrzeże mieszczącego się w Szczecinie przy
ulicy Struga 10 dla zadania nr 2 oraz był wyposażony w:
1)stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika,
2)stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi,
3)testery diagnostyczne,
4)co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów.

2. Wykonanie napraw odbywać  się będzie na zlecenie Zamawiającego.
3. Wykonawca obowiązany jest doprzyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we
     wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy.
5. Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach.
6. Części, mechanizmy, oleje użyte do napraw będą nowe – objęte gwarancją producenta
     Za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregenerowanych,
   
  nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczego i hamulcowego.
     Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu.
      Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia
     do naprawy do czasu przekazania zamawiającemu.
8. Wykonanie napraw nieuzgodnionych z zamawiającym nie będzie rodziło  obowiązku zapłaty za wykonaną usługę.
9. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki.
10.Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych
      i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku.
11. Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości
       wykazane w załączniku 1c Normy czasu naprawy w roboczogodzinach.
12.  Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku1a i 1b (w zależności od zadania) 
       do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku 1 do siwz, normy czasu 
       naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX,
       WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej
       ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę.
13. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną
       odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie części 
       prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko.
14. Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od
       dnia przekazania pojazdu do naprawy .
15. Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za  zgodą zamawiającego,
        w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną ich brakiem na rynku lokalnym.
16. Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesieczna gwarancja, a zastosowane podzespoły
       i części  będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od
       dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów
       wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji.
17. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie ( i przez podwykonawców) usług i napraw.
18. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym, zapewniającym spełnienie
      warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe
      przyjęcie pojazdu zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) 
      przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem.
19. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do
       faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin .
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw
       w przypadku zbycia pojazdu.
21. Wykonawca usługi zobowiązany jest:
      1)uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę,
      2)przyjmować samochody od zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji 
         terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsługiwań technicznych wynikających z przebiegu kilometrów
         lub lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta.
      3)każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony
         do zamawiającego – faksem lub pocztą elektroniczną na adres zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko
          i wyłącznie po akceptacji przez zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy. 
      4)do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu;
      5)przedstawienia na żądanie zamawiającego, części oraz dokumentów spełnienia przez nie wymagań producenta.
      6)usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub usterek związanych z wykonaną
          naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.
22.Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzinastanowi 60 minut.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CPV: 50.11.20.00-3; 50.11.20.00-4; 50.11.20.00-7;  98.39.40.00-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków Unii
 Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR  1  NAZWA: Zadanie nr 1- Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin
CZĘŚĆ NR  2  NAZWA: Zadanie nr 2- Naprawy samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  30. 10.2012

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nazwa: Stacja Obsługi Pojazdów OBSŁUGI SZYBKIE,
Adres pocztowy: 71-007 Szczecin, ul. Mieszka I, 19

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)

Wartość zamówienia 107 800 zł netto, w tym:
część 1 na kwotę    84 700 zł netto;
część 2 na kwotę    23 100 zł netto.

IV.6) INFORMACJA O OCENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
     Z NAJNIŻSZĄ  I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Zadanie nr 1
Cena wybranej oferty:  100 287 zł brutto; cena jednej roboczogodziny - 75,00 zł; wysokość marży – nie więcej niż 10%
Oferta z  najniższą ceną: 100 287 zł brutto; cena jednej roboczogodziny - 75,00 zł brutto; wysokość marży – nie więcej niż 10%
Oferta z najwyższą ceną: 169 952 zł brutto; cena jednej roboczogodziny - 55,00 zł brutto; wysokość marży - nie więcej niż 10%
Waluta: PLN

Zadanie nr 2
Cena wybranej oferty: 34 737 zł brutto; cena jednej roboczogodziny - 75,00 zł; wysokość marży – nie więcej niż 10%
Oferta z  najniższą ceną:  34 737 zł brutto; cena jednej roboczogodziny - 75,00 zł; wysokość marży – nie więcej niż 10%
Oferta z najwyższą ceną: 60 166,8 zł brutto; cena jednej roboczogodziny - 55,00 zł brutto; wysokość marży - nie więcej niż 10%
Waluta: PLN

                                                                                                                                                                           Komendant
                                                                                                                                                                 Straży Miejskiej Szczecin

                                                                                                                                                                          Leon Gajewski


Data publikacji: 2012/10/30

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2012/10/30, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2012/10/30 15:17:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2012/10/30 15:17:25 nowa pozycja