przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Obowiązki i uprawnienia strażników Straży Miejskiej

Pracę w Straży świadczyć może osoba spełniająca wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. W celu ustalenia przydatności kandydatów do pracy w Straży, przeprowadza się nabór na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.05.2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 122, poz. 1020).
Komendant kieruje zatrudnionych w Straży strażników na okresowe badania lekarskie i psychologiczne, może również skierować na sprawdzian umiejętności fizycznej.

Strażnika zatrudnia się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa on przeszkolenie podstawowe. Zatrudnienie strażnika na czas nie określony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada odpowiednie przygotowanie do pracy w Straży. W przypadkach szczególnych, można przedłużyć termin zatrudnienia pracownika na czas określony, do chwili ukończenia przez niego podstawowego przeszkolenia z wynikiem pozytywnym. Przez przypadek szczególny należy rozumieć obiektywną przeszkodę uniemożliwiająca przeszkolenie pracownika w okresie 12 miesięcy.

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem Gminy Miasto Szczecin. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Sposób wykonywania zadań przez strażników i pracowników oraz ich obowiązki i uprawnienia określa Regulamin Pracy Straży Miejskiej nadawany przez Komendanta. W Straży stopnie i określające je dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją - zajmowanym stanowiskiem, z wyjątkiem pracowników administracyjnych nie będących strażnikami, którym stopnie nie przysługują. Strażnik, z którym ustał stosunek pracy w Straży, zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i wyposażenia, przedmiotów umundurowania oraz powierzonych mu dokumentów służbowych. Szkolenie strażników odbywa się według programu zatwierdzonego przez Komendanta Straży, z uwzględnieniem założeń programowych i metodycznych określonych przez Komendanta Głównego Policji.

udostępnił:
Straż Miejska
wytworzono:
2008/05/16
odpowiedzialny/a:
Leon Gajewski
wprowadził/a:
Tadeusz Dalski
dnia:
2010/01/08 10:55:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2010/01/08 10:55:40 aktualizacja odniesienia do ustawy o systemie oświaty
Tadeusz Dalski 2008/05/26 13:35:45 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:20:00 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 09:56:34 poprawki odnośników
Tadeusz Dalski 2008/05/19 11:49:32 poprawki odnośników
Tadeusz Dalski 2008/05/19 11:48:13 poprawki odnośników
Tadeusz Dalski 2008/05/19 11:46:44 modyfikacja czcionek
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:19:54 modyfikacja czcionek
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:00:25 aktualizacja