przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Uprawnienia Straży Miejskiej Szczecin

Uprawnienia Strażnika Miejskiego w czasie wykonywania zadań ustawowych

  • Udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego.
  • Legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
  • Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia  i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
  • Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, b) w związku z wykonywaniem czynności, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
  • Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu  w sprawach o wykroczenia.
  • Dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu; oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
  • Usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.
  • Wydawanie poleceń.
  • Żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
  • Zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Strażnik Miejski w toku wykonywania czynności, ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.

udostępnił:
Straż Miejska
wytworzono:
2008/05/12
odpowiedzialny/a:
Leon Gajewski
wprowadził/a:
Piotr Stachurski
dnia:
2016/03/02 12:47:21
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2016/03/02 12:47:21 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/06/02 12:02:18 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:20:50 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/12 15:10:56 aktualizacja