przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Ochrona danych osobowych w Straży Miejskiej Szczecin

informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej Szczecin jest Komendant Straży Miejskiej Szczecin, ul. Klonowica 1b, 71-241 Szczecin;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@sm.szczecin.pl, tel. 91 44 27 623, Szczecin ul. Sebastiana Klonowica 1B 71-241 Szczecin;

3. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecin są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania wykroczeniom, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych oraz ochrony przed zagrożeniami dla porządku publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Straży  Miejskiej Szczecin mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej  Szczecin będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Straży Miejskiej Szczecin na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Straży Miejskiej Szczecin przysługuje prawo żądania od Komendanta Straży  Miejskiej Szczecin dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecin zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

11. Dane osobowe przetwarzane w Straży Miejskiej Szczecin na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W ZWIĄZKU Z ZAPISAMI ART. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Szczecin ul. Sebastiana Klonowica 1B 71-241 Szczecin

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@sm.szczecin.pl, tel. 91 44 27 623, Szczecin ul. Sebastiana Klonowica 1B 71-241 Szczecin.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.). Straż Miejska zgodnie z art.10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 a późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a) W wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b) Z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) Do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

b) Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Gminy Szczecin, inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

udostępnił:
Straż Miejska Szczecin
wytworzono:
2018/05/23
odpowiedzialny/a:
Leon Gajewski
wprowadził/a:
Piotr Stachurski
dnia:
2024/01/04 13:19:36
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2024/01/04 13:19:36 informacja
Piotr Stachurski 2022/12/22 10:51:38 informacja
Piotr Stachurski 2022/05/17 14:56:49 informacja
Piotr Stachurski 2022/05/17 14:52:55 informacja
Piotr Stachurski 2022/05/17 14:30:36 informacja
Piotr Stachurski 2021/04/30 11:20:14 informacja
Piotr Stachurski 2019/05/09 15:19:44 informacja
Piotr Stachurski 2019/05/09 15:17:48 informacja
Piotr Stachurski 2019/05/09 15:13:15 informacja
Piotr Stachurski 2019/05/09 15:11:54 informacja
Piotr Stachurski 2019/05/09 14:39:27 informacja
Piotr Stachurski 2019/05/09 14:36:09 informacja
Piotr Stachurski 2019/05/09 14:35:44 informacja
Piotr Stachurski 2018/06/21 13:39:58 informacja
Piotr Stachurski 2018/05/29 09:06:51 informacja
Piotr Stachurski 2018/05/23 14:43:33 informacja
Piotr Stachurski 2018/05/23 14:36:09 informacja