przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sm.szczecin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: nie dotyczy

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•          filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

•          część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

•          brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

•          mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

•          filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego. oraz korzystając z automatycznego dostępnego narzędzia do oceny strony: Test- European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Kamiński adres poczty elektronicznej kkaminski@sm.szczecin.pl, tel. 91 4427613. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich.  https://www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Siedziba Straży Miejskiej w Szczecinie znajduje się przy ul. Sebastiana Klonowica 1b w Szczecinie. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się parking dla interesantów. Do kancelarii Straży Miejskiej oraz obsługi interesantów prowadzą schody oraz dostępny jest wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Obsługa odbywa się w dwóch pomieszczeniach na parterze. Udostępnione są miejsca do siedzenia. W razie konieczności załatwienia sprawy w innej części budynku interesanci odbierani są z pomieszczenia dla interesantów i poruszają się po terenie Straży Miejskiej w obecności pracownika SM. W budynku nie zainstalowano windy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Siedziba przy ulicy Strzałowskiej  9 (Oddział „Północ”)

Dojazd

W budynku przy ulicy Strzałowskiej 9 Straż Miejska zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Oddziału „Północ”. Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Strzałowskiej można dojechać linią tramwajową numer 6. Można również  dojechać także linią autobusową numer 58. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 270 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 150 metrów. Rozkład jazdy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie https://zditm.szczecin.pl                                                                           

Opis ogólny budynku przy ul. Strzałowskiej 9 ( Oddział „Północ”)

Około 80 metrów od wejścia, znajduje się parking dla petentów. się jedno oznakowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone  pionowo i poziomo. Wejście do budynku znajduje się na podwyższeniu. W budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na parterze, brak toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy osobowej.

Siedziba przy ulicy Andrzeja Struga 10 ( Odział „Prawobrzeże”)

Dojazd

W budynku przy ulicy Andrzeja Struga 10 Straż Miejska zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Odziału „Prawobrzeże”. Do siedziby Straży Miejskiej przy  można dojechać autobusowymi linii 65,66,71,77, 84, 97– przystanek Zajezdnia Struga. Można dojechać także pośpieszną linią autobusową B. Odległość od najbliższego przystanku  wynosi około 190 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego linii pośpiesznej wynosi około 600 metrów. Rozkład jazdy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie https://zditm.szczecin.pl .

Opis ogólny budynku przy Andrzeja Struga 10 (Oddział „Prawobrzeże”)

Budynek parterowy. Przed wejściem do budynku, od ulicy Andrzeja Struga, znajduje się parking. . Wejście do placówki dla pracowników i interesantów znajduje się na  zapleczu budynku. Nie jest wyposażone  w platformę dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na parterze.

udostępnił:
Straż Miejska Szczecin
wytworzono:
2021/04/30
odpowiedzialny/a:
Krzysztof Mechliński
wprowadził/a:
Piotr Stachurski
dnia:
2024/01/04 13:20:24
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2024/01/04 13:20:24 Deklaracja dostępności
Piotr Stachurski 2021/04/30 11:09:24 Deklaracja dostępności