Zamówienia publiczne SM Szczecin

Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp


Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy
Numer ogłoszenia: 141286 - 2008; data zamieszczenia: 26.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na stacji wykonawcy.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego:
Benzyna bezołowiowa 95 (wg PN-EN 228:1999) 38000 litrów /24 m-ce
Olej napędowy (wg PN-EN 590 : 2002) 24000 litrów /24 m-ce
Realizacja zamówienia:
a) zamawiający wymaga, aby stacje paliw znajdowały się w odległości nie większej niż 4 km od siedzib zamawiającego w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, Lenartowicza 20, Mickiewicza 161, Struga 10 oraz były czynne cała dobę przez wszystkie dni tygodnia
b) dostawy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego będą realizowane sukcesywnie na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów zamawiającego
c) paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.08.2004r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 04.192.1969)
d) określona ilość paliwa jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości benzyny i oleju napędowego faktycznie zakupionego przez zamawiającego podczas realizacji umowy
e) zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości dostarczanego paliwa pod względem jego zgodności z wymogami zamówienia poprzez losowe pobranie próbki przy udziale obu stron umowy, a w przypadku wątpliwości co do jakości paliwa oddanie jej do niezależnej analizy laboratoryjnej. Zamawiający ponosi koszty przeprowadzenia analiz, a w przypadku analiz potwierdzających niezgodność jakości paliwa z zamówieniem koszty wykonanej analizy obciążają wykonawcę.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.11.12.00-0, 23.12.11.00-2.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 01.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 10.07.2008 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 z późn. zm.)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11864.asp
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9.
 
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej
ul. Zygmunta Felczaka 9
Szczecin.
 
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

Data publikacji: 2008/06/26

Załączniki:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin
 
W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
 
„BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ
I OLEJU NAPĘDOWEGO NA STACJI WYKONAWCY”
 
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Shell Polska Sp. z o.o. z ceną 289 066,80 zł brutto.

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/06/26, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Tadeusz Dalski, dnia: 2008/07/11 13:53:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2008/07/11 13:53:30 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/07/03 08:34:54 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/07/03 08:26:11 nowa pozycja