Zamówienia publiczne SM Szczecin

Kompleksowy pomiarowy cyfrowy system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz z oprogramowaniem do obróbki zdjęć na 3 stanowiska

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


KOMPLEKSOWY POMIAROWY CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI PRZEJAZDU NA CZERWONYM ŚWIETLE WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM ORAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA 3 STANOWISKA

Numer ogłoszenia: 148498 - 2008; data zamieszczenia: 03.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 442 76 13, fax 0-91 422 87 24.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWY POMIAROWY CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI PRZEJAZDU NA CZERWONYM ŚWIETLE WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM ORAZ
Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA 3 STANOWISKA.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie kompleksowego pomiarowego cyfrowego systemu rejestracji przejazdu na czerwonym świetle oraz dostawę i uruchomienie oprogramowania do obróbki zdjęć na 3 stanowiska. Urządzenie przeznaczone jest do fotograficznej dokumentacji pojazdów, które w czasie trwania fazy czerwonej wbrew zakazowi przejechały skrzyżowanie. Miejscem zamontowania będzie skrzyżowanie ul. Ku Słońcu oraz Al. Piastów w Szczecinie. Urządzenie rejestrować będzie przejazd na czerwonym świetle pojazdów jadących Al. Piastów w kierunku osiedla Pomorzany na trzech pasach ruchu oraz jadących ul. Ku Słońcu w Al. Piastów na dwóch pasach ruchu.
W skład Systemu Czerwonego światła wchodzi:
1) Cyfrowy aparat fotograficzny o parametrach technicznych m.in.:
a) 2.0 megapixeli (1628x1236)
b) Elektroniczna migawka 1/50 do 1/10000s
c) 2 zdjęcia/sek
Zdjęcie identyfikować będzie: godzinę i datę; nr serii; nr kodowy; symbol rozpoznania czerwonej fazy. Zdjęcia wykonywane będą bez oślepiania kierowców (w dzień i w nocy)
z czytelną rejestracją tablic rejestracyjnych oraz twarzy kierowcy.
 
2) Zintegrowany komputer wraz z monitorem LCD 17 cali (dostarcza Wykonawca)
o parametrach:
a) Procesor - 1500 MHz
b) Pamięć - 1 GB
c) Dysk twardy - 80 GB
Urządzenie powinno umożliwić przenoszenie zawartości pamięci za pomocą pendrive
o pojemności 4 GB dostarczonego przez Wykonawcę
3) Obudowa montażowa zasilana prądem 230V/50Hz z:
a) Lampą błyskową 300 Ws
b) Detektorami pętli indukcyjnych o rodzaju:
- układ scalony 19/100 mmx160 mm (format europejski), 3 HE/4TE
- max pobór prądu 100 mA (w stanie spoczynku),
- max pobór prądu 200 mA (podczas zarejestrowania wykroczenia)
- temperatura otoczenia -20o do 70o
- wilgotność powietrza, 95%
c) pulpitem sterującym z monitorem
- monitor LCD 7/TFT (rozdzielczość 640x480)
d) włącznikiem głównym, potencjometrami do regulacji mocy lampy błyskowej
e) połączenie sieciowe
- Ethernet 10/100 Mbit/sek
- WiFi
- 2 x USB
4) Pętle indukcyjne (dwie pętle na jeden pas ruchu)
- długość pętli 100 cm
- odporność na temperaturę do 200 stopni
- zakres indukcyjności 30 mikro H do 600 mikro H
- czułość indukcyjności 80 mikro H do 300 mikro H
- frekwencja robocza 30 kHZ do 130 kHz
- max długość kabla łączącego250 m
- max opór 20 ohm włącznie z kablem podłączeniowym
- czas reakcji 60 ms
- min. czas sygnału - czas impulsu 300 ms
5) Maszt z kabiną dla obudowy montażowej
6) Oprogramowanie do obróbki zdjęć na 3 stanowiska z bezterminową licencją (komendy oprogramowania w języku polskim).
3. Aby zabezpieczyć utratę danych, urządzenie powinno być wyposażone w specjalny moduł, który przy nagłej utracie zasilania, wyłączy urządzenie.
4. Wykonawca zapewni jednodniowe (8 godz.) szkolenie 6 pracowników Straży Miejskiej Szczecin z obsługi sprzętu do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle oraz z obsługi programu do obróbki zdjęć. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zygmunta Felczaka 9 oraz zakończy się otrzymaniem certyfikatu o ukończeniu kursu szkoleniowego.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.86.15.00-1.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Złożenie pisemnej oferty wg formularza zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 11.07.2008 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. ustawy
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sm.szczecin.pl/
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-417 Szczecin.
 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2008 godzina 10:00,
miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 - 417 Szczecin.
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
 
 
Komendant Straży Miejskiej
Leon Gajewski

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcę w dniu 9 lipca 2008 r. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 lipca 2008 r. do godziny 1000


Data publikacji: 2008/07/03

Pytania:

Załączniki:


 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71 – 417 Szczecin
 
W PRZETARGU NA DOSTAWY
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
 
„KOMPLEKSOWY POMIAROWY CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI PRZEJAZDU NA CZERWONYM ŚWIETLE WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM ORAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA 3 STANOWISKA ”
 
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., informuję, że kierując się kryterium oceny ofert przedstawionej w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy LIFOR Sp. z o.o. z ceną 217 770,00 zł brutto.
 

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2008/07/03, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Paulina Mucha, dnia: 2008/07/17 08:21:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Mucha 2008/07/17 08:21:06 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/07/15 11:54:02 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/07/03 09:39:07 nowa pozycja