Zamówienia publiczne SM Szczecin

Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych


Szczecin: Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 162192 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin. CPV: 50112000-3 - usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów; 50112100-4 - usługi w zakresie napraw samochodów; 50112110-7 - usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów; 98394000-1 - usługi tapicerskie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin: Fiat Albea 1,3, PB 95, rok produkcji 2004 ilość pojazdów 1; Fiat Albea 1,3, PB 95, rok produkcji 2005 ilość pojazdów 5; Fiat Albea 1,3, PB 95, rok produkcji 2006 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,3 D, ON, rok produkcji 2005 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,3 D, ON DPF, rok produkcji 2006 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,9 D, ON, rok produkcji 2006 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,4, PB 95, rok produkcji 2008 ilość pojazdów 3; Fiat Panda 1,2, PB 95, rok produkcji 2011 ilość pojazdów 2; Peugeot Partner 1,6 D, ON, rok produkcji 2007 ilość pojazdów 2; Skoda Oktawia 1,6, PB 95, rok produkcji 1998 ilość pojazdów 1; Toyota Hilux 3,0 D, ON, rok produkcji 2010 ilość pojazdów 1; Daewoo Leganza, PB 95, rok produkcji 2000 ilość pojazdów 1; Nissan Primera, PB 95 / LPG, rok produkcji 2001 ilość pojazdów 1; Ford Mondeo, PB 95, rok produkcji 2008 ilość pojazdów 1; 3. Zakres napraw obejmuje: 1) naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych, 2) naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów, mechanizmów, podzespołów i części pojazdu, 3) serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów, 4) niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów, 5) naprawy karoserii pojazdów, 6) naprawa tapicerki pojazdu. 4. Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy znajdował się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 i jednocześnie od nowoplanowanej siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ulicy Klonowica 1B oraz był wyposażony w: 1) stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika, 2) stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, 3) testery diagnostyczne, 4) co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów. 5. Wykonanie napraw odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego. 6. Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy. 8. Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach. 9. Części, mechanizmy, podzespoły, oleje użyte do napraw będą nowe - objęte gwarancją producenta. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregenerowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczego i hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu. 10. Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania Zamawiającemu. 12. Wykonanie napraw nieuzgodnionych z Zamawiającym nie będzie rodziło obowiązku zapłaty za wykonaną usługę. 13. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki. 14. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku. 15. Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości wykazane w załączniku nr 1b do siwz Normy czasu naprawy w roboczogodzinach. 16. Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku nr 1a do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku nr 1 pkt 3 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX, WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę. 17. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko. 18. Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pojazdu do naprawy. 19. Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną jej brakiem na rynku lokalnym. 20. Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesięczna gwarancja, a zastosowane podzespoły i części będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji. 21. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie (i przez podwykonawców) usług i napraw. 22. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym, zapewniającym spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu Zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 23. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw w przypadku zbycia lub nabycia pojazdów. 25. Wykonawca usługi zobowiązany jest: 1) uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę, 2) przyjmować samochody od Zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsług technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lub lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta, 3) każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony do Zamawiającego - faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy, 4) utylizować części i materiały wymienione w czasie naprawy, przeglądu, 5) przedstawić na żądanie Zamawiającego części oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez nie wymagań producenta, 6) usunąć na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wady lub usterki związane z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów, 7) ponieść koszty wynikłe z powodu błędnej diagnostyki lub wadliwie wykonanej naprawy, przy czym przez błędną diagnostykę lub wadliwie wykonaną naprawę rozumie się w szczególności przypadek powtarzania się usterki mimo dokonanej przez wykonawcę diagnostyki lub naprawy. Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzina stanowi 60 minut..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.21.10-7, 98.39.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do siwz, że: a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stacją obsługi (warsztatem samochodowym) wyposażonym w: stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika, stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów; b) stacja obsługi (warsztat samochodowy) znajduje się w odległości do 10 kilometrów (odległość wyrażona w pełnych kilometrach mierzona po utwardzonej drodze publicznej) od siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 i jednocześnie od nowoplanowanej siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ulicy Klonowica 1B.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (Rozdział V pkt 3 ppkt 3 siwz) w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz (oferta cenowa) dotyczy ceny roboczogodziny, nazwy programu i wysokości marży w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 4) formularz cenowy - cena brutto (części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (oferta cenowa) do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Okres gwarancji na robociznę - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sm.szczecin.pl/BIPSM/chapter_86014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2015 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2015/07/01

Załączniki:


Szczecin, dnia 10.07.2015 r.

Znak sprawy: RGZ.252.3.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Zygmunta Felczaka 9
71-417 Szczecin

W PRZETARGU NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

NAPRAWY POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu:

1) oferta Auto Miś Jolanta Bułgajewska-Baran, 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 77/27 uzyskała 95,75 pkt w kryterium „cena” (w tym 80 pkt w podkryterium „cena usługi ogółem”, 6,75 pkt w podkryterium „cena roboczogodziny” i 9 pkt w podkryterium „wielkość marży”), 2 pkt w kryterium „okres gwarancji na robociznę” i łączną punktację 97,75 pkt,

2) oferta Zygmunt Zając Stacja Obsługi Pojazdów Obsługi Szybkie, 71-007 Szczecin
ul. Mieszka I 19 uzyskała 92,64 pkt w kryterium „cena” (w tym 74,64 pkt w podkryterium „cena usługi ogółem”, 9 pkt w podkryterium „cena roboczogodziny” i 9 pkt w podkryterium „wielkość marży”), 1 pkt w kryterium „okres gwarancji na robociznę” i łączną punktację 93,64 pkt.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę Auto Miś Jolanta Bułgajewska-Baran, 71-685 Szczecin ul. Bandurskiego 77/27.

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski

Szczecin: Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin

Numer ogłoszenia: 180026 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 162192 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin. CPV: 50112000-3 - usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów; 50112100-4 - usługi w zakresie napraw samochodów; 50112110-7 - usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów; 98394000-1 - usługi tapicerskie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: Naprawy niżej wymienionych samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin: Fiat Albea 1,3, PB 95, rok produkcji 2004 ilość pojazdów 1; Fiat Albea 1,3, PB 95, rok produkcji 2005 ilość pojazdów 5; Fiat Albea 1,3, PB 95, rok produkcji 2006 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,3 D, ON, rok produkcji 2005 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,3 D, ON DPF, rok produkcji 2006 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,9 D, ON, rok produkcji 2006 ilość pojazdów 1; Fiat Doblo 1,4, PB 95, rok produkcji 2008 ilość pojazdów 3; Fiat Panda 1,2, PB 95, rok produkcji 2011 ilość pojazdów 2; Peugeot Partner 1,6 D, ON, rok produkcji 2007 ilość pojazdów 2; Skoda Oktawia 1,6, PB 95, rok produkcji 1998 ilość pojazdów 1; Toyota Hilux 3,0 D, ON, rok produkcji 2010 ilość pojazdów 1; Daewoo Leganza, PB 95, rok produkcji 2000 ilość pojazdów 1; Nissan Primera, PB 95 / LPG, rok produkcji 2001 ilość pojazdów 1; Ford Mondeo, PB 95, rok produkcji 2008 ilość pojazdów 1; 3. Zakres napraw obejmuje: 1) naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych, 2) naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów, mechanizmów, podzespołów i części pojazdu, 3) serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów, 4) niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów, 5) naprawy karoserii pojazdów, 6) naprawa tapicerki pojazdu. 4. Zamawiający wymaga aby stacja obsługi (warsztat), do którego będą dostarczane pojazdy znajdował się w odległości do 10 kilometrów od: siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Felczaka 9 i jednocześnie od nowoplanowanej siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ulicy Klonowica 1B oraz był wyposażony w: 1) stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika, 2) stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi, 3) testery diagnostyczne, 4) co najmniej dwa stanowiska do naprawy samochodów. 5. Wykonanie napraw odbywać się będzie na zlecenie Zamawiającego. 6. Wykonawca obowiązany jest do przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 7. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres Wykonawcy. 8. Nie dopuszcza się dokonywania zmian konstrukcyjnych w naprawianych pojazdach. 9. Części, mechanizmy, podzespoły, oleje użyte do napraw będą nowe - objęte gwarancją producenta. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregenerowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczego i hamulcowego. Cena zregenerowanej części lub podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego elementu. 10. Materiały eksploatacyjne użyte do naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta pojazdu. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko, utraty, uszkodzenia itp.) za pojazdy od czasu ich przyjęcia do naprawy do czasu przekazania Zamawiającemu. 12. Wykonanie napraw nieuzgodnionych z Zamawiającym nie będzie rodziło obowiązku zapłaty za wykonaną usługę. 13. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki. 14. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów z uwzględnieniem marży i podatku. 15. Ilość roboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie może być wyższa niż wartości wykazane w załączniku nr 1b do siwz Normy czasu naprawy w roboczogodzinach. 16. Koszty naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku nr 1a do siwz, obliczane będą w oparciu o koszt roboczogodziny określony w załączniku nr 1 pkt 3 do siwz, normy czasu naprawy części (mechanizmu) określone na podstawie jednego z programów EUROTAX, AUDATEX, WorkshopData lub IC Katalog lub inne. Cena części użytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej ceny nabycia powiększonej o należny podatek i marżę. 17. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców. Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie części prac podwykonawcom na własny koszt i ryzyko. 18. Termin wykonania pojedynczej naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pojazdu do naprawy. 19. Termin wykonania pojedynczej naprawy może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji oczekiwania na części spowodowaną jej brakiem na rynku lokalnym. 20. Na wykonaną naprawę zostanie udzielona co najmniej 3-miesięczna gwarancja, a zastosowane podzespoły i części będą posiadały ważną gwarancję producenta i będzie ona ważna przez co najmniej 12 miesięcy od dnia zamontowania w naprawianym pojeździe. W przypadku zastosowania zregenerowanych części mechanizmów wymaga się na nie minimum 6 miesięcy gwarancji. 21. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie (i przez podwykonawców) usług i napraw. 22. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym, zapewniającym spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, właściwą ilością stanowisk naprawczych zapewniających natychmiastowe przyjęcie pojazdu Zamawiającego do naprawy, wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 23. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca przedstawia zestawienie części i materiałów użytych w naprawie oraz liczbę roboczogodzin. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości pojazdów do przeglądów technicznych i napraw w przypadku zbycia lub nabycia pojazdów. 25. Wykonawca usługi zobowiązany jest: 1) uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia samochodu do naprawy, zakres robót oraz orientacyjną cenę za usługę, 2) przyjmować samochody od Zamawiającego w dniu zgłoszenia naprawy, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu wykonania usługi, za wyjątkiem planowych obsług technicznych wynikających z przebiegu kilometrów lub lat eksploatacji, określonych w instrukcji obsługi producenta, 3) każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy przedstawić Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony do Zamawiającego - faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy, 4) utylizować części i materiały wymienione w czasie naprawy, przeglądu, 5) przedstawić na żądanie Zamawiającego części oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez nie wymagań producenta, 6) usunąć na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wady lub usterki związane z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów, 7) ponieść koszty wynikłe z powodu błędnej diagnostyki lub wadliwie wykonanej naprawy, przy czym przez błędną diagnostykę lub wadliwie wykonaną naprawę rozumie się w szczególności przypadek powtarzania się usterki mimo dokonanej przez wykonawcę diagnostyki lub naprawy. Zamawiający zakłada, iż jedna roboczogodzina stanowi 60 minut.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.21.10-7, 98.39.40.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Auto Miś Jolanta Bułgajewska-Baran, ul. Bandurskiego 77/27, 71-685 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 94310,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:102540,00

Oferta z najniższą ceną:102540,00/ Oferta z najwyższą ceną: 109898,00

Waluta:PLN.

 Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/07/01, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/07/16 14:47:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/07/16 14:47:44 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/07/10 12:27:32 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/07/10 12:27:05 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/07/01 14:39:18 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/07/01 14:30:20 nowa pozycja