Zamówienia publiczne SM Szczecin

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


                                                                                                                                                                                         Szczecin, dnia 24.10.2012r 

                                                                                          ZAWIADOMIENIE
                                                        
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego - Straż Miejska Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Felczaka 9,
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Naprawę pojazdów
samochodowych Straży Miejskiej Szczecin” wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 3  złożoną przez Wykonawcę:

                                                        OBSŁUGI SZYBKIE,  71-007Szczecin  ul. Mieszka I  19

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie jedynego kryterium oceny ofert jakim była cena,
zgodnie z  Rozdziałem XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Powyższa oferta, spośród przedstawionych ofert
niepodlegających odrzuceniu, zawierała najniższe ceny dla poszczególnych zadań:
Zadanie 1 - Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:
                     Cena usługi ogółem         - 100 287zł  brutto;
                     Cena roboczogodziny      -  75zł brutto
                      Wielkość marży               -  10%
                      Uzyskana liczba punktów – 97,33.
Zadanie 2
- Naprawy samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej Szczecin:
                      Cena usługi ogółem         - 34 737zł  brutto;
                      Cena roboczogodziny      -  75zł brutto;
                      Wielkość marży               -  10%
                      Uzyskana liczba punktów - 97,33.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu oprócz powyższej oferty, złożono nw. oferty:

                   STACJA OBSŁUGI  FIAT K. Piątek, 70-033 Szczecin ul. Zapadła 9
Zadanie 1
- Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:
                     Cena usługi ogółem         - 144 125zł  brutto;
                     Cena roboczogodziny      -  116,85zł brutto;
                     Wielkość marży               -  10%
                     Uzyskana liczba punktów - 70,37.
Zadanie 2
- Naprawy samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej Szczecin:
                     Cena usługi ogółem         - 35 676zł  brutto;
                     Cena roboczogodziny      -  116,85zł brutto;
                     Wielkość marży               -  10%
                     Uzyskana liczba punktów - 92,60.

                 POLMOZBYT SZCZECIN  Sp.z.o.o.  71-010 Szczecin ul. Białowieska 2
Zadanie 1
- Naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej Szczecin:
                   Cena usługi ogółem         - 169 952zł  brutto;
                   Cena roboczogodziny      -  55zł brutto;
                   Wielkość marży               -  10%
                   Uzyskana liczba punktów – 67,21.
Zadanie 2
- Naprawy samochodów służbowych Oddziału Prawobrzeże Straży Miejskiej Szczecin:
                   Cena usługi ogółem         - 60 166,8zł  brutto;
                   Cena roboczogodziny      -  55zł brutto;
                   Wielkość marży               -  10%
                   Uzyskana liczba punktów – 66,19.
Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo zamówień publicznych zawiadamia,
że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy nie zostały odrzucone żadne oferty wykonawców.

 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w przypadku niezłożenia odwołania, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie
od 30 października 2012 roku.

 

                                                                                                                                  Komendant
                                                                                                                           Strazy Miejskiej Szczecin

                                                                                                                              Leon Gajewski

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 2012/10/24

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2012/10/24, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2012/10/24 14:44:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2012/10/24 14:44:56 nowa pozycja