Przetargi - protesty

PROTEST


W dniu 26 sierpnia do Zamawiajaego wpłynął protest o następującej treści:

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: "Dostawa i montaż silnika spalinowego zaburtowego do łodzi patrolowej straży miejskiej". Znak prawny nadany przez zamawiająego: SM-RGZ.5238.341.02/09.

Uznając, iż w ww. postepowaniu naruszono zasady wyznaczone przez ustawę Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., zwana w dalszej części pisma - ustawą PZP) oraz nasz interes prawny poprzez naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy PZP, tj dokonanie w przedmiowym postępowaniu, z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie rozwiązń technicznych przedmiotu zamówienia preferujących konkretnego producenta (wykonawcę).

Zaniechanie przez zamawiająego właściwego opisu przedmiotu zamówienia naruszania nie tylko przepisy ustawy PZP, ale również nasz interes prawny jako Wykonawcy (YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. /Sp. z o.o./ Oddział w Polsce) uniemożliwiając nam skuteczne ubieganie sie o rzeczone zamówienie publiczne jako wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć w rzeczonym postepowaniu ważnej (zgodnie z obecną traścią SIWZ) oferty.

UZASADNIENIE

1. Zamawaijący z Rozdziale XIV SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pkt. 1, określając dopuszczalną pojemność skokową przedmiotu zamówienia w przedziale od 850 do 900 cm3 jednoznacznie wskazuje na pochodzenie przedmiotowego silnika od jednego producenta (firmy Bombardier Recreational Produts Inc.), której silnik Evinrude E-Tec 60, jako jedyny dostepny jest na rynku odpowiada ww. parametrom.

Takie działanie Zamawiającego jest w świetle dyspozycji z atr. 29 ust. 2 ustawy zabronione, a jednocześnie nieuzasadnione i budzi uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności przy udzielaniu przedmiotowego zamówienia publicznego gdyż, 1 cm3 pojemności nie wpływa w żadnym stopniu na dynamikę pracy, wagę, moc, spalanie i ogólną charakterystykę pracy silnika. W związku z powyższym uważam ten zapis za nieuzasadniony i majacy jedynie na celu ograniczenie uczciwej konkurencji.

Wnosimy o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia ww. parametru z dotychczasowej na (...) Od 849 do 900cm3 (...).

2. Zamawiający w Rozdziale XIV SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 9, określając dopuszczalną liczbę cylindrów w oferowanym silniku, na dwa (2) jednoznacznie wskazuje na pochodzenie przedmiotowego silnika od jednego producenta (firmy Bombardier Recreational Produts Inc.), której silnik Evinrude E-Te 60, jako jedyny dostepny na rynku odpowiada ww. parametrom.

Takie działanie Zamawiajacego jest w świetle dyspozycji z atr. 29 ust. 2 ustawy zabronione, a jednocześnie nieuzasadnione i budzi uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności przy udzielaniu przedmiotowego zamówienia publicznego gdyż, silnik 3 cylindrowy, charakteryzuje się zwiększoną żywotnośią (mniej "wyżyłowany" od 2 cylindrowego, przy zapewnieniu takiej samej lub nawet iekszej mocy)-istotną zwłaszcza przy zastosowaniach komercyjnych, większą kulturą pracy, nższym spalaniem.

W związku z powyższym uważamy ten zapis za nieuzasadniony i majacy jedynie na celu ograniczenie uczciwej konurencji.

Wnosimy o zmianę w opisie przedmiotu zamowienia ww. parametru z dotychzasowej na (...) 2 lub 3  (...).

W związku z powyzszym żądamy:

1. Uznania wniesionego przez naszą firmę (YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. /Sp. z o.o./ Oddział w Polsce) protestu w całośi za zasadny;

2. Dokonania w trybie rt. 38 ust. 4 ustawy PZP modyfikaji treści SIWZ w zakresie opisanym w uzasadnieniu niniejszego protestu, zgodnie z żądaniem protestującego (YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE B.V. /Sp. z o.o./ Oddział w Polsce), tak aby opis przedmiotu zamówienia nie stawiał w pozycji uprzywilejowanej, względem innyh potencjalnych wykonawców, prouktów mogąyh być oferowanymi tylko przez jednego producenta lub jego dystrybutorów (przedstawicieli) o jest zabronione prawem i może rodzić w stosunku do Zamawiająego okreslone sankcje prawne.

 Zamawiający uznaje protest w całości za zasadny.

Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2009/08/27, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Paulina Mucha, dnia: 2009/08/28 13:07:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Mucha 2009/08/28 13:07:56 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2009/08/28 12:51:11 modyfikacja wartości
Paulina Mucha 2009/08/27 12:39:37 nowa pozycja