Przetargi - zmiany

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin

ul. Sebastiana Klonowica 1 B

71-241 Szczecin

sekretariat.sm@um.szczecin.pl

tel. 91 44 27 626

fax. 91 44 27 615

NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) ZMIENIA SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawę zestawu radiotelefonów przenośnych standardu TETRA na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin”

1. Rozdział I pkt 12 siwz otrzymuje następujące brzmienie:

„12.Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, 71-241 Szczecin, przetarg nieograniczony, „Dostawę zestawu radiotelefonów przenośnych standardu TETRA na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin” oraz „nie otwierać przed 05.11.2019 r., godz. 11:30” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.”.

2. Rozdział IX pkt 1 siwz otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena brutto określona przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie koszty, które z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i nie może być wyższa niż kwota
150.922,76 zł, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”.

 3. Rozdział IX pkt 4 siwz otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W formularzu oferty wykonawca winien wskazać cenę brutto pojedynczego kompletu (zgodnie z kompletacją określoną w Rozdziale XIV pkt II.2 siwz) oraz ilość takich kompletów, które zamierza zaoferować zamawiającemu. Iloczyn ceny brutto pojedynczego kompletu i ilości takich kompletów będzie ceną brutto całego zamówienia, która również winna być wpisana na formularzu oferty. Cena brutto pojedynczego kompletu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.”.

 4. Rozdział X pkt 1 siwz otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Straży Miejskiej przy ul. Sebastiana Klonowica 1B, pok. nr 004, w terminie do dnia 05.11.2019 r., do godz. 11:30.”.

 5. Rozdział X pkt 5 siwz otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 05.11.2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sebastiana Klonowica 1B w Szczecinie, pok. nr 111. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.”.

 6. Rozdział XI pkt 1 ppkt 1 siwz otrzymuje następujące brzmienie:

„1) cena – 60%

W ramach kryterium „cena” oceniona zostanie cena brutto pojedynczego kompletu (zgodnie
z kompletacją określoną w Rozdziale XIV pkt II.2 siwz), która winna być wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

                         najniższa cena pojedynczego kompletu

                                   spośród wszystkich ofert

     C  = ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%

    cena pojedynczego kompletu w ofercie ocenianej”.

 7. Rozdział XIV pkt I siwz otrzymuje następujące brzmienie:

I. Przedmiot zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu przenośnych radiotelefonów standardu TETRA na potrzeby Straży Miejskiej Szczecin, spełniających opisane niżej wymagania i parametry techniczne. Na zestaw składać się będą komplety zgodnie z kompletacją wskazaną w pkt II.2 niniejszego rozdziału, których ilość winna być wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty.”.

 8. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do siwz formularz oferty. Treść formularza oferty z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej zmiany siwz. 

9. Zmianie ulega treść załącznika nr 5 do siwz wzór umowy. Treść wzoru umowy z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej zmiany siwz.

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 

Ogłoszenie nr 540227695-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613203-N-2019
Data: 22/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin - Straż Miejska Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 81045684200000, ul. ul. Sebastiana Klonowica  1 B, 71-241  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 44 27 626, e-mail sekretariat.sm@um.szczecin.pl, faks 91 44 27 615.
Adres strony internetowej (url): http://www.sm.szczecin.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:2019-10-30, godzina 08:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-11-05, godzina: 11:30

udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2019/10/24, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Szczepan Ostrowski, dnia: 2019/10/24 11:09:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szczepan Ostrowski 2019/10/24 11:09:22 nowa pozycja