Przetargi - zmiany

Modyfikacja siwz


MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 nr 907, 984,1047) wprowadza niniejszą modyfikację treści SIWZ:

Rozdział VII pkt. 1

Jest:

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do ………………r.

Powinno być:

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2015r.

 

Rozdział I pkt. 15 ppkt. 1)

Jest:

 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin,

Ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin,

Pokój 0169,

Przetarg nieograniczony, oferta na : „Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin” oraz

„nie otwierać przed 12.12.2013r. godz. 10:30” – bez nazwy i pieczątki wykonawcy

Powinno być:

 1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin,

Ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin,

Pokój 0169,

Przetarg nieograniczony, oferta na : „Naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej Szczecin” oraz

„nie otwierać przed 16.12.2013r. godz. 08:30” – bez nazwy i pieczątki wykonawcy

 

Rozdział X pkt. 1

Jest:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, pok 0169 w terminie do dnia 12.12.2013r. godz. 09:30

Powinno być:

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, pok 0169 w terminie do dnia 16.12.2013r. godz. 08:00

 

 

 

Rozdział X pkt. 5

Jest:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2013r. o godzinie 10:30  w siedzibie zamawiającego przy ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie, pok. nr 0166

Powinno być:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.12.2013r. o godzinie 08:30  w siedzibie zamawiającego przy ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie, pok. nr 0166

 

Rozdział XIV pkt. 2 dodaje się zapis:

 

Wykaz rodzaju i liczby usług jest prognozowany i jest podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena. Powyższe ilości są aktualne w chwili sporządzania czynności przetargowych niezbędnych do określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wyszczególnione w kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 1a, 1bdo oferty rodzaje i liczba aut w ramach świadczonych usług, są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

 

 

Wprowadza się nową treść załączników do SIWZ: 1, 1b, 4, 6. Nowe załączniki stanowią załącznik do niniejszej modyfikacji.

Załącznik nr 1 do siwz

 

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

OFERTA CENOWA

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON...................................................... Nr NIP .......................................................

 

 

Nr konta bankowego: ....................................................................................................

 

nr telefonu ......................................... nr faxu .............................................................

 

e-mail ...........................................................

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

 

 1. Oferuję naprawę pojazdów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz, za cenę:

 

 1. Na naprawy wykazane w zadaniu nr 1(zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz)

 

…………................................... zł,

(wpisać dane z załącznika nr 1a do siwz -  pkt.41)

 

 1. Na naprawy wykazane w zadaniu nr 2(zgodnie z załącznikiem nr 1b do siwz)

 

…………..................................... zł,

 (wpisać dane z załącznika nr 1b do siwz -  pkt.40)

 

 1. Oświadczam(y), że na naprawy jednostkowe  polegające na  wymianie pojedynczych części, mechanizmów lub wykonaniu czynności wymienionych w kolumnie b  załącznika 1a* i 1b* do siwz, będę stosował jednostkowe ceny brutto wykazane w załączniku 1a* i 1b*.
 2. Oświadczam(y), że do naprawy części, mechanizmów lub czynności nie wymie-nionych w załączniku 1a* i 1b* będę naliczał ilości roboczogodzin zgodnie z załącznikiem nr 1c do siwz. Do czynności nie wymienionych w załączniku 1c będę naliczał ilości zużytych roboczogodzin, według programu….……………….…..…. (wskazać nazwę programu), zgodnie Rozdziałem XIV pkt. 15 siwz, a cena jednej roboczogodziny będzie wynosiła…................ zł.
 3. Oświadczam(y), iż wysokość marży na części i materiały eksploatacyjne użyte do napraw nieujętych w załączniku 1a* i 1b*, będzie wynosiła nie więcej niż  …… %.
 4. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym
  w siwz.
 5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od  

    upływu terminu składania ofert.

 1. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
 2. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres określony w siwz.
 3. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera* / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

    nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących.

10. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części   zamówienia: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  dokumentach:...............................................................................................................

  ...................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :

1………………………………………………….                     na  …   stronach

2. ……………………………................................................ na  …   stronach

3. ……………………………................................................ na  …   stronach

4. ……………………………................................................ na  …   stronach

5. ……………………………................................................ na  …   stronach

 

 

 

..............................., dn. ...............................

 

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

 Załącznik nr 1b do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

całkowita cena usługi brutto  ( części/materiały z marżą i  podatkiem VAT oraz roboczogodziny)

 

 

 

Nazwa czynności

 

Fiat Albea 1,3

Fiat Doblo1,3D

Renault Trafic 2.0

 

Liczba przewidywanych napraw

Koszt wskazanej liczby napraw

Liczba przewidywanych napraw

Koszt wskazanej liczby napraw

Liczba przewidywanych napraw

Koszt wskazanej liczby napraw

 

a

B

c

d

e

f

g

h

 

 1.  

Diagnostyka komputerowa

1

 

1

 

1

 

 

2. 

Geometria kół

1

 

1

 

1

 

 

3. 

Wymiana - olej silnikowy+filtr oleju

1

 

3

 

1

 

 

4. 

Wymiana - klocki hamulcowe przód komplet 1 koło

1

 

2

 

1

 

 

5. 

Wymiana - klocki hamulcowe tył komplet 1koło

 

 

 

 

1

 

 

6. 

Wymiana - cylinderek hamulcowy 1 szt.

1

 

1

 

1

 

 

7. 

Wymiana - tarcze hamulcowe przód komplet 2 koła

1

 

1

 

1

 

 

8. 

Wymiana - tarcze hamulcowe tył komplet 2 koła

1

 

1

 

1

 

 

9. 

Wymiana - przewód hamulcowy 1 szt.

1

 

1

 

1

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

 

10. 

Wymiana - mechanizm rozrządu komplet

1

 

1

 

1

 

 

11. 

Wymiana - pompa wody-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

12. 

Wymiana - rozrusznik-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

13. 

Wymiana - alternator-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

14. 

Wymiana - regulator napięcia -1szt.

1

 

1

 

1

 

 

15. 

Wymiana - filtr powietrza-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

16. 

Wymiana - tłumik przedni-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

17 

Wymiana - tłumik tylny-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

18. 

Wymiana - końcówka drążka kierowniczego-1szt.

1

 

2

 

1

 

 

19. 

Wymiana - drążek kierowniczy-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

20. 

Wymiana - wahacz przód-1szt.

1

 

2

 

1

 

 

21. 

Wymiana - amortyzatory przód - komplet 2 szt.

1

 

1

 

1

 

 

22. 

Wymiana - amortyzatory  tył - komplet 2szt.

1

 

1

 

1

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

 

23. 

Wymiana - łożysko piasty przód-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

24. 

Wymiana - łożysko piasty tył-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

25. 

Wymiana - tarcza sprzęgła-komplet

1

 

1

 

1

 

 

26. 

Wymiana - czujnik ciśnienia oleju-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

27. 

Wymiana - poduszka skrzyni biegów-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

28. 

Wymiana - termostat-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

29. 

Wymiana - czujnik temperatury wody-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

30. 

Wymiana - chłodnica wody-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

31. 

Wymiana - tuleja stabilizatora-1szt.

1

 

1

 

1

 

 

32. 

Wymiana - odbojnik belki tylnej-1szt.

1

 

2

 

1

 

 

33. 

Wymiana - sprężyn przód 2szt.

1

 

2

 

1

 

 

34. 

Wymiana - sprężyn tył-2szt.

1

 

2

 

1

 

 

35. 

Wymiana - przegub napędowy

1

 

1

 

1

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

 

36. 

Wymiana - pompa paliwa 1szt.

1

 

1

 

1

 

 

37. 

Wymiana - świece zapłonowe - komplet

1

 

---

 

 

 

 

38. 

Wymiana - filtr paliwa 1szt.

1

 

1

 

1

 

 

39. 

Cena usługi za poszczególne typy pojazdów

 

 

--------

 

 

 

--------

 

 

 

--------

 

 

40. 

Cena usługi ogółem

(kolumny  d+f+h+j)

(wpisać do załącznika nr 1 do siwz pkt 1b)

 

 

Przedstawione powyżej  ceny usługi obowiązują w czasie objętym umową

 

..............................., dn. ...............................

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Sposób obliczania:                                                                        

1.   Cena usługi  za  poszczególne typy  pojazdów  - zsumować wartości w kolumnach   d, f, h w wierszach od 1 do 38 i wpisać oddzielnie za każdą kolumnę w wierszu  nr 39,

2.   Cena usługi ogółem - zsumować  wartości wpisane w wierszu  39 i wpisać wartość  w wierszu 40.

Załącznik nr 4 do siwz

 

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

 

        Dotyczy  zadania (zadań) numer…………………………

                                                                    (wpisać numer /  numery  zadań)

 

oświadczam, że dysponujemy następującymi urządzeniami i wyposażeniem:

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość

 1.  

Stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika

 

2. 

Stanowisko do geometrii tylnej i przedniej osi

 

3. 

Testery diagnostyczne

 

4. 

Stanowisko do naprawy samochodów

 

5. 

 

 

 

Oświadczam, że stacja/ warsztat, w którym będą wykonywane usługi stanowiące przedmiot zamówienia  znajduje się w miejscowości : …………….……………… przy ulicy ………………………………………… ,  
w odległości …………… km od siedziby Zamawiającego -  ul. Felczaka  9 *  / Oddziału Prawobrzeże  Struga10 *.

Niniejsze oświadczenie potwierdza w/ w okoliczności na dzień składania ofert.

 

..............................., dn. ...........................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis

pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

 

Nr ……………/2013

 

 

 

Zawarta w dniu ……………………. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy
Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez:

p. Leona Gajewskiego -          Komendanta Straży Miejskiej zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………...

z siedzibą w ………………………………………. ul. …………......………………………….

REGON: …………………………….…….. NIP …………………….………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………………………….………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi w treści umowy Stronami.

 

 

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr RGZ.252. ….2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 

§ 1

 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do naprawy samochody służbowe należące do Zamawiającego wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

 

 

§ 2

 

 1. Zakres napraw pojazdów obejmuje:
  1. naprawy wynikające ze zleconych przeglądów technicznych,
 2. naprawy wynikające z awarii mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej układów mechanizmów i części pojazdu,
  1. serwis i naprawa układów klimatyzacji pojazdów,
  2. niezbędne regulacje mechanizmów i podzespołów;
  3. naprawy karoserii pojazdów
  4. naprawa tapicerki pojazdu;
 3. Samochody przyjmowane będą do naprawy na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Referatu Gospodarczo-Zaopatrzeniowego.

 

 

 

§ 3

 

Umowa została zawarta na okres …… m-cy:

 1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia 01.01.2014 r.
 2. Termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2015r.

 

 

§ 4

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 2. przyjęcia do naprawy pojazdów Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia
  z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. przyjęcia w pierwszej kolejności samochodów Zamawiającego, bez  konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu usługi;
 4. uzgodnienia z Zamawiającym, po dokonaniu diagnozy usterki, zakresu robót oraz orientacyjnej ceny za usługę,przedstawiając Zamawiającemu wstępny kosztorys jej wykonania, dostarczony do zamawiającego – faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.  Po godzinie 15.30 oraz w soboty – zakres robót oraz orientacyjna cena będą uzgodnione telefonicznie ze wskazanym pracownikiem Referatu gospodarczo-zaopatrzeniowego. Rozpoczęcie naprawy może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji przez zamawiającego zakresu prac i kosztorysu naprawy;
 5. niewykonywania napraw innych niż zlecone, wykonanie nieuzgodnionej naprawy nie będzie rodziło po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty za wykonaną usługę;
 6. stosowania w naprawach nowych części oryginalnych lub zamienników odpowiadających parametrom części zalecanych przez producenta;
 7. wykonywania naprawy w sposób zgodny ze sztuką oraz wiedzą techniczną, przy zastosowaniu najbardziej skutecznych środków;
 8. niezwłocznego rozpoczęcia naprawy pojazdów po ich przyjęciu i zakończona
  w terminie nieprzekraczającym trzech dni roboczych. Przy naprawach i remontach wymagających oczekiwania na dostawę części, termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.
 9. do utylizacji części i materiałów wymienionych w czasie naprawy, przeglądu.
 10. usunięcia na własny koszt, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, wad lub usterek związanych z wykonaną naprawą, zastosowaniem części lub materiałów.

 

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną z tytułu wad wykonanej naprawy, niewykonania naprawy w ustalonym terminie oraz szkody powstałej w wyniku swojej nieprawidłowej działalności.
 2. Wykonawca udzieli na robociznę co najmniej 3 miesiące gwarancji od dnia odbioru pojazdu.
 3. Części, mechanizmy, oleje użyte do napraw będą nowe i objęte gwarancją producenta, nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia zamontowania w pojeździe.
 4. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się zastosowanie części i mechanizmów zregenerowanych, nie mogą to być części i zespoły wchodzące w skład układu kierowniczego i hamulcowego oraz muszą być objęte gwarancją, nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia zamontowania w pojeździe. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości podzespołu nowego.

 

 

 

§ 5

 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru pojazdu z naprawy w terminie uzgodnionym
z Wykonawcą.

 

 

§ 6

 

 1. Wymiana (naprawa) części, mechanizmów wykazanych w załącznikach 1a i 1b do siwz kolumna b rozliczana będzie według cen jednostkowych brutto, wykazanych                   w załącznikach 1a i 1b do siwz odpowiednio do typu pojazdu.
 2. Ilośćroboczogodzin na naprawę części i mechanizmów nie wykazanych w załącznikach 1a i 1b do siwznie może być wyższa niż wartości wykazane w załączniku 1c do siwz.
 3. Cena naprawy części i mechanizmów nie wykazanych w załączniku 1a i 1b do siwz, obliczana będzie w oparciu o cenę brutto 1 roboczogodziny,  która wynosi……….…….. zł., normy czasu naprawy części (mechanizmów) określonej na podstawie programu…………………………………... . Cena brutto części użytych do naprawy będzie zawierała należny podatek oraz marżę, której wielkość nie będzie wyższa niż  ………. %.
 4. Wykonawca każdorazowo do faktury stanowiącej podstawę do zapłaty za wykonaną usługę załączy kosztorys powykonawczy, w którym wyszczególni liczbę roboczogodzin zużytych na naprawę oraz cenę brutto poszczególnych części, mechanizmów, zespołów
  i materiałów wymienionych w trakcie naprawy.
 5. Zamawiający, zastrzega sobie prawo kontroli marży zastosowanej, przez Wykonawcę, na zakupione części. W przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do przesłania
  w terminie ustalonym z Zamawiającym, kserokopii faktury na zakupione części lub materiały eksploatacyjne.

 

 

§ 7

 

 

 1. Całkowita wartość umowy, nie może przekroczyć  kwoty ………………. złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..).

W tym w  2014 roku - …………    złotych brutto,  w 2015 roku  - …………    złotych brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia.

 1. Określone w kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1a, 1b do SIWZ, rodzaje i liczba aut w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej umowy, w szczególności powodujących zmniejszenie zamówionych usług.
 2. Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych  faktur do siedziby Zamawiającego.
 3. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 4. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej  NIP: 851-23-95-017; REGON: 810456842.

 

 

§ 8

 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na niżej opisanych zasadach:

 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 10% wartości naprawy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 3. za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy
  w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia
  z przysługujących mu należności. Podstawą potrącenia będzie nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego.
 5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnień, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 7. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 8. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

 

 

§ 9

 

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego
  w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy przez Wykonawcę.
 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 3. Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za usługi wykonane do momentu rozwiązania umowy.

 

§ 10

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

 

 1.  Ze strony Zamawiającego
  1. p. Jerzy Budzyń – Kierownik Referatu Gospodarczo-Zaopatrzeniowego
  2. p. Anna Dobrowolska – pracownik Referatu Gospodarczo-Zaopatrzeniowego

 

 1.  Ze strony Wykonawcy……………………………….………………………….…………

 

…………………………………………………………………………..………………..…

 

 

§ 11

 

 1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
 3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
 4. Integralną część umowy stanowi oferta cenowa.
 5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy:

1) wystąpi konieczność zmiany siedziby , NIP, REGON, którejkolwiek ze stron

2) wystąpi zmiana podatku VAT.

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/12, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/12 08:38:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/12 08:38:44 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/12 08:13:57 nowa pozycja