Przetargi - zmiany

Modyfikacja siwz


Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin                                                           Szczecin, dnia 6.02.2013r. 
ul. Zygmunta Felczaka 9,
71-417 Szczecin
tel. +4891 442 76 13, fax +4891 442 8724
sm@um.szczecin.plwww.sm.szczecin.pl

Modyfikacja  01  SIWZ

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: RGZ 252.1.2013 M.P.
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę umundurowania
              dla Straży Miejskiej Szczecin”

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 19739-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
Nr sprawy RGZ.252.1.2013

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie:

ROZDZIAŁ I Forma oferty
pkt 14 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:
zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin,
ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, pokój 0169,
przetarg nieograniczony, "Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Szczecin"
oraz „nie otwierać przed 13.02.2013 r. godz. 8.30 ” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków. Wymagane dokumenty.
Punkt 6. 2) otrzymuje brzmienie:
wzorcowy egzemplarzemblematu haftowanego Straży Miejskiej Szczecin lub innej straży miejskiej (gminnej) .

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert
Nw. punkty otrzymują brzmienie:
1.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Straży Miejskiej w Szczecinie przy ul. Zygmunta
Felczaka 9, pok. nr 0169 w terminie do dnia  13.02.2013 r., do godz. 800
5.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.02.2013r., o godz. 830w siedzibie zamawiającego
   przy   ul. Zygmunta Felczaka 9 w Szczecinie, pok. nr 186. 

ROZDZIAŁ XIV  Opis przedmiotu zamówienia:
Nw punkty otrzymują brzmienie:
3.1) Wiatrówka (olimpijka). Kod CPV 18213000-5  
Wiatrówka damska / męska w kolorze ciemnogranatowym, wykonane z elanowełny (gabardyna 420g/m2) lub
równoważnej tkaniny,  … pozostałe zapisy bez zmian
3.3) Spodnie służbowe zimowe. Kod CPV 18234000-8  
Spodnie zimowe damskie / męskie w kolorze ciemnogranatowym, wykonane z elanowełny (gabardyna 420g/m2) lub
równoważnej tkaniny, … pozostałe zapisy bez zmian
3.12) Mundur polowy „moro”. Kod CPV 18130000-9
a) Kurtka damska / męska w kolorze czarnym, wykonana z 35 % poliester, 65 % bawełna lub
równoważnej tkaniny, … pozostałe zapisy bez zmian
b) Spodnie polowe – długie zapewniające swobodę ruchów w czasie użytkowania, w kolorze czarnym,
wykonane z 35 % poliester,65 % bawełnal ub równoważnej tkaniny,… pozostałe zapisy bez zmian.
3. ppkt 13) 14) 15) 26) zdanie dotyczące koloru otoku:
 …otok w trójrzędową szachownicę w kolorze żółto-czarnym…pozostałe zapisy bez zmian

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/02/06, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/02/06 20:47:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/02/06 20:47:43 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/02/06 20:41:09 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/02/06 20:32:41 nowa pozycja