Przetargi - zmiany

Modyfikacja siwz


MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 nr 907, 984,1047) wprowadza niniejszą modyfikację treści SIWZ:

 

 

Wprowadza się nową treść załącznika do SIWZ: zał. 1a tj. kalkulacja cenowa. Nowy załącznik stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

 

Załącznik nr 1a do siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

KALKULACJA CENOWA

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

....................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON............................................................................ Nr NIP  ..........................................................................

 

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................

 

nr  telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

 

e-mail  .............................................................................................

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN”

 

oferuje(my) następujące ceny przesyłek pocztowych:

 

 

 

Lp.

Rodzaj przesyłki

Szacowna liczba przesyłek

Cena jednostkowa brutto (zł)

Wartość brutto

w okresie trwania umowy (szt.)

(3x5 + 4x6)

Gabaryt A

Gabaryt B

Gabaryt A

Gabaryt B

 

1

2

3

4

5

6

7

I.

Przesyłki listowe ekonomiczne nierejestrowane w obrocie krajowym

1.  

o masie do 350g

120

20

 

 

 

2.    

o masie powyżej 350g do 1000g

10

10

 

 

 

3.    

o masie powyżej 1000g do 2000g

2

1

 

 

 

II.

Przesyłki listowe nierejestrowane (priorytetowe) w obrocie krajowym

4.    

o masie do 350g

15

10

 

 

 

5. 

o masie powyżej 350g do 1000g

5

3

 

 

 

6. 

o masie powyżej 1000g do 2000g

1

------------

 

-------------

 

III.

Przesyłki listowe ekonomiczne rejestrowane (polecone) bez potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym

7.   

o masie do 350g

600

1

 

 

 

8. 

o masie powyżej 350g do 1000g

1

1

 

 

 

9. 

o masie powyżej 1000g do 2000g

1

1

 

 

 

IV.

Przesyłki listowe ekonomiczne rejestrowane (polecone) z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym

10. 

o masie do 350g

60000

20

 

 

 

11.

o masie powyżej 350g do 1000g

15

30

 

 

 

12. 

o masie powyżej 1000g do 2000g

1

10

 

 

 

V.

Przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe) z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym

13.  

o masie do 350g

10

10

 

 

 

14. 

o masie powyżej 350g do 1000g

7

5

 

 

 

15.  

o masie powyżej 1000g do 2000g

1

1

 

 

 

VI.

Przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe) bez potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym

16.   

o masie do 350g

1

1

 

 

 

17.   

o masie powyżej 350g do 1000g

1

1

 

 

 

18.   

o masie powyżej 1000g do 2000g

1

1

 

 

 

VII.

Zwrot przesyłki listowej ekonomicznej rejestrowanej z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym

19.   

o masie do 350g

10000

------------

 

-------------

 

VIII.

Zwrot przesyłki listowej priorytetowej rejestrowanej z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie zagranicznym przesyłane do krajów europejskich

20.   

o masie do 50g

1

------------

 

-------------

 

IX.

Przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe) z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie zagranicznym przesyłane do krajów europejskich

21.   

o masie do 50g

1

------------

 

-------------

 

X.

Inne usługi

22.   

Paczki pocztowew obrociekrajowym do 1 kg (ekonomiczne)

2

------------

 

-------------

 

23.   

Paczki pocztowew obrociekrajowym ponad 1 kg do 2 kg (ekonomiczne)

2

------------

 

-------------

 

24.   

Paczki pocztowe  w obrocie krajowym ponad 2kg do 5 kg (ekonomiczne)

2

------------

 

-------------

 

25.

Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego

Przez okres obowiązywania umowy, tj. 24 miesiące

 

 

Suma wartości brutto

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................             .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/18, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/18 10:55:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/18 10:55:03 nowa pozycja