Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Strażnik Miejski


KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

UL.  SEBASTIANA KLONOWICA 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

Stanowiska urzędnicze:

 strażnik miejski – aplikant (liczba wolnych stanowisk pięć, w tym jedno ze stanowisk będzie wolne  od dnia 01.12.2016r.)

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków  w zakresie:

-podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,  a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi:

-patrolowanie ulic i kontrola pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego;

- przestrzegania prawa;

- rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

 

Osoby ubiegające się o stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują w systemie równoważnego czasu pracy, w różnych godzinach  tzn. praca zmianowa, w nocy, w niedziele i święta.

 

W trakcie zatrudnienia strażnik:

- nie ma prawa do strajku,

- nie może być członkiem partii politycznej,

- nie może podejmować innego zajęcia zarobkowego, chyba że uzyska pisemną zgodę Komendanta SM.

 

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie  minimum średnie:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 21 lat

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

- niekaralność,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie podstawowe dla strażnika,

- prawo jazdy kat. B,

- zamieszkanie na terenie gminy Szczecin lub najbliższej okolicy,

- dobra znajomość topografii Szczecina,

- znajomość infrastruktury miasta,

- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym co najmniej podstawową komunikację niemiecki/ angielski,

- aktywność sportowa,

- umiejętność długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,

- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk)

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej.

- znajomość podstaw elementów musztry

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

  1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
     i kwalifikacje, kopię zaświadczenia o szkoleniu podstawowym;
  3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),
  4. kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
  5. referencje z dotychczasowych  miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada)
  6. udokumentowane potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej,
  7.  oświadczenie kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) niekaralności,

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 1182 poz. 1662, z 2015r. poz 1309)– na potrzeby postępowania konkursowego

-  aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, (możliwość wskazania poradni medycznej oraz doprecyzowania, np. „uprawniające do przystąpienia do testów praktycznych z zakresu sprawności fizycznej”)    

                      

Oferty należy składać w terminie do: 10.11.2016r. do godz. 1400.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin) na adres:

 

Straż Miejska

ul.  Sebastiana Klonowica 1b                    71-241 Szczecin

Kadry

w zamkniętych kopertach z dopiskiem :„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin” .

Uwaga:

1. Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu w tym zawierające inną niż podaną w treści ogłoszenia treść  oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 44 27 604

 

 Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


2016/11/10

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2016/10/13, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Zawendowski, dnia: 2016/10/14 09:34:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Zawendowski 2016/10/14 09:34:26 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 09:07:49 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 09:01:05 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 08:49:10 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 08:45:10 modyfikacja wartości
Piotr Zawendowski 2016/10/14 08:29:55 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/10/13 14:39:56 nowa pozycja