Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Strażnik Miejski


KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

                                                 W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

UL.  SEBASTIANA KLONOWICA 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

Stanowiska urzędnicze:

Strażnik miejski - liczba etatów  na stanowisko aplikanta 8 w tym: 3 z przygotowaniem pedagogicznym oraz 1 na stanowisko  młodszego inspektora

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków w zakresie:

- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi:

- patrolowanie ulic i kontrola pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego;

- przestrzegania prawa rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

W odniesieniu do pracowników z przygotowaniem pedagogicznym

- patrolowanie terenu szkoły / placówki oświatowej i najbliższego otoczenia;

- poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i okolicy,

- współpraca z radą pedagogiczną, radą uczniowską i rodzicami w celu rozwiązywania problemów uczniów i szkół,

- rozpoznawanie zjawisk patologicznych poprzez częste patrolowanie terenu szkół i okolic,

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, tj. z kuratorem oświaty, pogotowiem opiekuńczym, sądem rodzinnym, izbą dziecka a także policją,

- tworzenie programów edukacyjnych dla zerówek, podstawówek, szkół średnich,

- wizyty w szkołach z programami edukacyjnymi,

- udział w życiu szkoły – apele, rady pedagogiczne, lekcje wychowawcze, pokazy specjalistyczne, itp.,;

- uczestnictwo w pokazach polegających na promowaniu Straży Miejskiej.

 

Strażnicy oraz osoby ubiegające się o stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują w systemie równoważnego czasu pracy,   w różnych godzinach  tzn. praca zmianowa, w nocy, w niedziele i święta.

W trakcie zatrudnienia strażnik:

- nie ma prawa do strajku,

- nie może być członkiem partii politycznej,

- nie może podejmować innego zajęcia zarobkowego, chyba że uzyska pisemną zgodę od Komendanta SM.

 

 

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie  minimum średnie:

- wykształcenie pedagogiczne, resocjalizacyjne lub podobne, uprawniające do pracy z małoletnimi i nieletnimi, inne pedagogiczne uzupełnione dodatkowymi formami doskonalenia zawodowego do pracy z młodzieżą zagrożoną patologią – np. socjoterapia

- patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej bądź sternika motorowego (dot. stanowiska młodszego inspektora)

- staż pracy : 5 lat pracy w Straży Miejskiej ( dotyczy młodszego inspektora)

- ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych / miejskich( dotyczy młodszego inspektora)

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 21 lat

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym

- niekaralność,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie podstawowe dla strażnika,

- posiadanie uprawnień mł. ratownika bądź ratownika WOPR ( dot stanowiska młodszego inspektora)

- prawo jazdy kat. B ,

- zamieszkanie na terenie gminy Szczecin lub najbliższej okolicy,

- dobra znajomość topografii Szczecina,

- znajomość infrastruktury miasta,

- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumienie się preferowany niemiecki/ angielski,

- umiejętność długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,

- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk)

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej.

- znajomość podstaw elementów musztry

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

  1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej CV
  2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
     i kwalifikacje, kopię zaświadczenia o szkoleniu podstawowym;
  3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),
  4. kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
  5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada)
  6. udokumentowane potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej,
  7. podpisana klauzula informacyjna,
  8.  oświadczenie kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) niekaralności,

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – na potrzeby postępowania konkursowego

aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, (możliwość wskazania poradni medycznej oraz doprecyzowania, np. „uprawniające do przystąpienia do testów praktycznych z zakresu sprawności fizycznej”)    

                       

Oferty należy składać w terminie do: 12.10 .2018r. godz. 1400.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin) na adres:

 

Straż Miejska

ul.  Sebastiana Klonowica 1b                      71-241 Szczecin

Kadry

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem :„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin” .

Uwaga:

1. Oferty które wpłyną do Straży niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 44 27 604

                                                                                              

                                                                                   Komendant Straży Miejskiej Szczecin

                                                                                   Leon Gajewski


2018/10/12

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2018/09/12, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2018/09/12 12:03:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2018/09/12 12:03:27 nowa pozycja