Przetargi - pytania

Pytanie 14


PYTANIE 14:

Zamawiający nie wskazał szacunkowego wolumenu przesyłek wymagających nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

Wskazanie informacji o szacunkowym wolumenie przesyłek wymagających nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego jest Wykonawcy potrzebne między innymi w celu skalkulowania wartości własnej oferty, jak również umożliwienia efektywnego i szybkiego świadczenia usługi na etapie jej realizacji. Wykonawca, mając na względzie własne doświadczenie w realizowaniu usług pocztowych oraz wiedzę odnośnie zapotrzebowania innych zamawiających, wskazuje, że szacunkowy wolumen przesyłek nadawanych w trybach art. 57 KPA, art. 12 Ordynacji Podatkowej, oraz art. 165 KPC jest bardzo niski i oscyluje w przedziale kilku procent w stosunku do całości przedmiotu zamówienia, i w zdecydowanej większości wypadków nie przekracza 5 % ogółu przesyłek będących przedmiotem zamówienia.

W świetle powyższego Wykonawca przypomina, że pisma, które nadaje Zamawiający w prowadzonych przez siebie postępowaniach (zawierające decyzje, wezwania itp.) nie wymagają pośrednictwa operatora wyznaczonego. Tryby doręczania przesyłek w postępowaniach sądowych i administracyjnych są określone w aktach prawnych regulujących dane postępowanie.

Art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

W ramach korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego należy bowiem odróżnić dwie kategorie pism, których nadawanie odbywa się z zastosowaniem odmiennych trybów, tj.:

a.pisma, które Zamawiający wysyła jako organ, tj.  w trybie art. 150 Ordynacja podatkowa, art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. pisma w ramach prowadzonych postępowań podatkowych, egzekucyjnych, karnych skarbowych – wszelkie decyzje, wezwania, zaświadczenia itp.), oraz:

b.pisma, które Zamawiający wysyła jako strona postępowania, tj. w trybie art. 57 § 5 pkt. 2 KPA, a także ewentualnie art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej,. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub innych (tj. pisma takie jak apelacje, odwołania), tj. pisma procesowe, dla których istotna jest chwila nadania przesyłki, ze względu na przewidziane przez wskazane powyżej przepisy prawa skutki (zachowanie terminu do wniesienia pisma, wniesienie pisma do sądu z chwilą nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego).

Zamawiający w ramach prowadzonej działalności wysyłał będzie w zdecydowanej większości pisma z pierwszej grupy, przesyłki z grupy drugiej stanowią natomiast marginalną część całej korespondencji.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca raz jeszcze zwraca się o wskazanie przybliżonego wolumenu tego rodzaju przesyłek z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego w minionych latach lub przynajmniej o potwierdzenie, że ilość tego rodzaju przesyłek nie przekroczy 5% ogółu przesyłek będących przedmiotem zamówienia.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma możliwości wskazania przybliżonego wolumenu dla przesyłek wymaganych nadania u operatora wyznaczonego. U Zamawiającego nie jest prowadzona odrębna ewidencja, która umożliwiłaby przybliżone wskazanie podziału rodzaju przesyłek.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/28, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/28 15:20:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/28 15:20:26 nowa pozycja