Przetargi - pytania

Pytanie 12


Pytanie 12

Zamawiający nie wyraził zgody na usunięcie zapisów o wymogu mocy urzędowej dla potwierdzeń nadania przesyłek.

Zamawiający podtrzymując wskazane wymogi narusza elementarne zasady stanowiące fundament Prawa Zamówień Publicznych. Mowa tutaj o wspomnianym już art. 7 PZP, który stanowi, że:

Art. 7.1 Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.”

Poprzez stawianie wymogu mocy urzędowej oraz skutków zachowania terminu i wniesienia pisma do sądu dla nadania przesyłek, Zamawiający ogranicza krąg potencjalnych Wykonawców do jednego – Poczty Polskiej, która obecnie pełni obowiązki operatora wyznaczonego. Zgodnie bowiem z art. 17 Prawa Pocztowego, tylko nadanie przesyłki w placówce operatora wyznaczonego, skutkuje wydaniem potwierdzenia nadania, które ma moc dokumentu urzędowego. Niewątpliwie jest więc, że Zamawiający pomimo formalnego rozpisania przetargu nie daje możliwości na wystartowanie w nim więcej niż jednego podmiotu, co de facto powoduje, że jest on bezcelowy.

Wykonawca przypomina, że w kwestii mocy dokumentu urzędowego wypowiedziała się również  Krajowa Izba Odwoławcza, która w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan, orzekła 7 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2184/13), że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych, nadawanych przez sąd lub prokuraturę, a także organ administracji publicznej, był wystawiany z mocą urzędową.

KIO uznała bowiem, że „przepisy gwarantują dochowanie terminów dla stron i uczestników już w momencie nadania pisma procesowego u operatora, który posiada statusu operatora wyznaczonego, i tylko w tym zakresie korzystania z tej gwarancji jest uzasadnione celem zapewnienia pewności obrotu prawnego – gwarancja ta nie służy jednak organom ochrony prawa jakim są sądy i prokuratura.”

Krajowa Izba Odwoławcza w cytowanym wyroku wskazała następnie, że nowe brzmienie przepisów regulujących kwestię doręczeń w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych, karnych czy cywilnych, jak w szczególności art. 39 KPA, „jest wynikiem zmiany regulacji rynku usług pocztowych będących wynikiem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektyw liberalizujących rynek tego samego typu usług – a nie zmian przepisów regulujących procedury. Argument ten jest bardzo istotny, gdyż pozwala oczytać intencje ustawodawcy w ramach dokonywania wykładni celowościowej i funkcjonalnej powyższych przepisów”.

W dalszej części wyroku KIO wskazała, że „zmiany dotyczące doręczeń wprowadzone na mocy ustawy Prawo pocztowe do procedury administracyjnej, sądowoadministracyujnej, karnej, cywilnej i w sprawach o wykroczenia wprost wskazują na możliwość korzystania w ramach tego typu usług z pośrednictwa operatora pocztowego, nie zaś tylko i wyłącznie z operatora wyznaczonego. Po drugie, instytucja potwierdzania nadania z mocą dokumentu urzędowego służy stronom i uczestnikom ww. postępowań celem dochowania terminów procesowych tworząc domniemanie skutkujące uznaniem, iż nadanie pism w placówce operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (przepisy k.p.c. o doręczeniach) lub domniemanie dochowania terminu”.  Co więcej, „do działalności podstawowej sądów i jednostek prokuratury odnoszą się terminy instrukcyjne, których niedochowanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków procesowych”. Uwagi te odnieść należy również do podmiotów o charakterze zbliżonym do Zamawiającego, którego również obowiązują terminy instrukcyjne. A zatem mając na uwadze okoliczności, że potwierdzenie nadania z mocą dokumentu urzędowego nie ma żadnego wpływu na skuteczność doręczeń nadawanych przez Zamawiającego przesyłek, wskazać należy, że nakładany przez Zamawiającego wymóg nie znajduje usprawiedliwienia w specyfice zamówienia, a jednocześnie stanowi nieuzasadnione ograniczenie kręgu podmiotów, zdolnych do wzięcia udziału w postępowaniu.

Ta konstrukcja zapisów SIWZ i załączników sprawia bowiem, że tylko jeden podmiot jest w stanie zagwarantować, aby potwierdzenie nadania przesyłek rejestrowanych miało moc dokumentu urzędowego. Prowadzi to do naruszenia równego traktowania wykonawców i zasad uczciwej konkurencji. Takie ukształtowanie zapisów jest zaskakujące, gdyż ograniczenie konkurencyjności postępowania nie leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ spowoduje, że faworyzowany operator wyznaczony, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo. W konsekwencji, w braku innych uczestników postępowania przetargowego (oprócz operatora wyznaczonego, który będzie mógł swobodnie kształtować wartość oferty bez obaw o poziom cen konkurencji) Zamawiający przeznaczy na zamówienie większą ilość środków. Tym samym może mu zostać zarzucony czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych  (zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscyplinyfinansów publicznych) w związku z nieekonomicznym wykorzystaniem funduszy. Operatorwyznaczony, działając na wolnym rynku usług jako podmiot nastawiony na zysk, mając świadomość braku konkurencji nie będzie miał  motywacji przedstawienie korzystniejszej cenowo propozycji. Celem organizowania przetargu jest natomiast wybór najkorzystniejszej oferty. W sytuacji, gdy zdolnym do wzięcia udziału w postępowaniu jest wyłącznie jedne podmiot, cel ten nie może zostać zrealizowany.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca raz jeszcze zwraca się o usunięcie wymogu mocy dokumentu urzędowego dla przesyłek rejestrowanych lub przynajmniej potwierdzenie, że wymóg ten odnosi się jedynie do części przesyłek wymagających nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy SIWZ, iż potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego. Przedmiotem zamówienia jest m.in. nadawanie i doręczanie korespondencji w postępowaniu o wykroczenia. Potwierdzenie nadania przesyłki (moc dokumentu urzędowego), a także sposób ich awizowania, mają niezwykle istotne znaczenie w postępowaniu, ponieważ od prawidłowości wykonania tych czynności zależy przebieg całego postępowania.


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2015/05/28, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/28 15:19:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/28 15:19:05 nowa pozycja