Przetargi - pytania

Pytanie 15


PYTANIE 15:

W wyniku opisanych powyżej okoliczności znacząco wzrosną koszty świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.

Przesyłki, co do których zachodzi konieczność nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego (o czym mowa m.in. w art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 KPC itd.) nie stanowią żadnego problemu w przypadku tylko jednego wykonawcy: Poczty Polskiej S.A. jako operatora wyznaczonego. Jest to zagadnienie problematyczne przede wszystkim ze względu na brak możliwości pokonania omawianych przeszkód przez innych wykonawców. Nie są oni bowiem w stanie w żaden sposób (czy to zwiększenie swojego potencjału, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, ulepszenie metod prowadzenia działalności, zwiększenia nakładów finansowych itd.) przeciwstawić się wymogom wprowadzonym przez przepisy obowiązującego prawa (art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 KPC) i to bez względu na poziom jakości świadczonych usług.

Wynika stąd, iż operator wyznaczony ma zadanie znacznie ułatwione w stosunku do swoich konkurentów w postępowaniach przetargowych – nie musi w ogóle zastanawiać się nad kalkulacją ceny czy sposobem postępowania z przesyłkami wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia. Spełnienie określonych wymogów jest w jego przypadku gwarantowane przez przepisy obowiązującego prawa. W odwrotnej sytuacji są pozostali uczestnicy postępowania przetargowego, którzy muszą uwzględnić dodatkowe koszty nadawania określonych przesyłek objętych przedmiotem zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego oraz szukać alternatywnych sposobów postępowania z nimi.

Tymczasem zwiększenie konkurencji i modyfikacja pewnych dyskryminujących zapisów SIWZ (chociażby w nieznacznym stopniu) może znacząco zmniejszyć ceny ofert składanych przez poszczególnych wykonawców. Przykładem może tu służyć chociażby postępowanie przetargowe w zakresie świadczenia usług pocztowych organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Centrala w Warszawie) z początku lipca br. ( więcej informacji: http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/zamowienia-publiczne/dokument/artykul/centrala-krus-ogloszenie-o-zamowieniu-2014s-123-219485/). Wskazany zamawiający przeznaczył na ten cel i dokonał blokady środków na realizację wskazanego zamówienie w wysokości 47.500.000,00 zł, podczas gdy oferta zaproponowana przez Wykonawcę wynosiła 22.710.200,11 zł. Wydaje się przecież, że w najlepiej pojętym interesie Zamawiającego jest uzyskanie jak najniższej ceny proponowanej przez operatorów pocztowych w niniejszym postępowaniu.

 

Co więcej, podobne stanowisko możemy zaobserwować u innych zamawiających. Znakomitym przykładem jest tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia – Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie, w który w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie SIWZ stwierdził:

„domniemanie zachowania terminu wynikające z art. 57 § 5 pkt. 2 KPA oraz art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego przysługuje wyłącznie w wypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora wyznaczonego, a nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, stanowić może istotne, nieuzasadnione dyskryminowanie pozostałych, poza operatorem wyznaczonym, operatorów pocztowych świadczących przecież analogiczne usługi na tym samym rynku usług pocztowych” (zob. http://www.nfz-lublin.pl/uimg/przetargi/wyjasnienie220814_3.pdf).

Dzięki takim zapisom Wykonawca mógł wystartować w przetargu i zaoferować ceny, które wymogły na innych wykonawcach stosowne obniżenie własnych ofert – w wyżej przytoczonym postępowaniu Wykonawca zaoferował za ofertę wartą 514 153 złotych, zaś główny konkurent, Poczta Polska – ofertę o wartości 509 551 złotych (zamawiający ustalił swoje szacunkowe zapotrzebowanie na 8500 listów zwykłych, 14 000 poleconych i 3500 z ZPO, zaś na realizację zamówienia przeznaczył 640 000 złotych).

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Wykonawca zwraca się o powtórną analizę przedstawionych powyżej kwestii i uwzględnienie ich w ramach niniejszego postępowania.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonał powtórnej analizy przedstawionych kwestii, jednak nie zamierza uwzględniać ich w ramach niniejszego postępowania.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/28, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/28 15:21:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/28 15:21:00 nowa pozycja