Przetargi - pytania

Pytanie do SIWZ


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. nr 905) udziela wyjaśnień treści SIWZ:

 

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw poprzez zindywidualizowane do potrzeb Zamawiającego karty paliwowe?

Karty paliwowe wydane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku do Wykonawcy. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, do której dostęp Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia.

Transakcje bezgotówkowe realizowane są w granicach limitów ustalonych dla każdej karty paliwowej.

Karty nowe wydawane byłyby bez dodatkowego wynagrodzenia natomiast duplikaty kart wymieniane na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych lub uszkodzenia z winy użytkownika to koszt 10 zł netto.

Wszystkie karty paliwowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń.

Oferujemy dwa rodzaje kart paliwowych:

  • kartę typu „K” – wystawią imiennie na kierowcę lub nazwę instytucji Zamawiającego
  • kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu

Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta do księgowania transakcji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający7 przewiduje w Rozdziale XIV pkt. 1 ppkt. d) SIWZ prowadzenie sprzedaży paliw przy użyciu bezpłatnych kart paliwowych jednakże nie dopuszcza wprowadzenia ww. dodatkowych zapisów.

 

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury (§3 ust.4)?

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.

W celu usprawnienia procesu otrzymania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej.

E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym portalu maksymalnie w następnym dniu roboczym po wystawieniu w systemie rozliczeniowo-księgowym i otrzymania faktury praktycznie pokrywają się.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury (§3 ust.4).

 

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu § 4 ust. 1 i zaakceptowania poniższego postępowania reklamacyjnego:

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedawanego paliwa. W celu zapewnienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu § 4 ust. 1 i zaakceptowania ww. postępowania reklamacyjnego

 

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

W przypadku wyboru oferty Wykonawca proponuje dodane w zawieranej umowie zapisu o treści: „W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania Kart Flotowych ………z dnia…….”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaakceptowania Regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i użytkowania kart paliwowych, gdyż nie zna jego treści. W przypadku wyboru oferty wykonawcy nie przewiduje również wprowadzania dodatkowych zapisów do wzoru umowy.

 

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/16, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/16 10:17:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/16 10:17:40 nowa pozycja