Przetargi - pytania

Pytanie do SIWZ


WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. nr 905) udziela wyjaśnień treści SIWZ:

 

PYTANIE 1:

Jaki jest czas rozpoczęcia zamówienia, gdyż nie wynika to ani z ogłoszenia, ani z siwz ? Termin „od dnia podpisania umowy” jest na tyle nieprecyzyjny, że wykonawcy nie mogą właściwie ocenić czasu trwania umowy. Oznaczać on może bowiem, że w przypadku wpłynięcia jednej oferty i możliwości niezwłocznego zawarcia umowy zostanie ona zawarta np. 13 grudnia br., jak i również, że zostanie zawarta w jakimś bliżej nieokreślonym terminie znanym wyłącznie Zamawiającemu, np. 10 marca 2014r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapisu SIWZ.

 

PYTANIE 2:

Zamawiający w Rozdziale XI ust. 11 zapisał „Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały”. Czego konkretnie dotyczy ten zapis ? Czy oprócz dokumentów opisanych w siwz wykonawcy są zobowiązani do złożenia jakiś próbek, projektów, rysunków, etc. ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt 9 SIWZ Wykonawca może do oferty załączyć dokumenty inne niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiały reklamowe i informacyjne) jednakże dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

 

PYTANIE 3:

Po co Zamawiającemu w ofercie cenowej (załączniku nr 1 do siwz) numer konta bankowego Wykonawców składających oferty skoro w postępowaniu nie występuje wadium ? Konto bankowe powinno zostać wpisane do umowy więc oczekiwać podania numeru konta bankowego powinno się po wyborze oferty najkorzystniejszej jedynie od wykonawcy którego oferta została wybrana.

ODPOWIEDŹ:

Powyższe pytanie nie jest prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ tylko prośbą o podanie intencji Zamawiającego.

 

 

PYTANIE 4:

Jakie dane z załącznika 1c ma wpisać Wykonawca w załączniku nr 1 do siwz ust. 1 pkt b ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapisu SIWZ.

 

 

PYTANIE 5:

Dlaczego Zamawiający nieprecyzyjnie i nieprawdziwie opisał przedmiot zamówienia i oczekuje od wykonawców wycenienia niektórych elementów niewystępujących w podanych samochodach? Zamawiający prosi np.: o wycenę świec zapłonowych dla samochodu zasilanego olejem napędowym, w którym nie występuje taki element oraz o wycenę klocków hamulcowych w samochodach, w których występują szczęki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapisu SIWZ.

 

PYTANIE 6:

Zamawiający w modyfikacji siwz z dnia 06.12.2013r. zmienił numerację pozycji 1-40 w załączniku nr 1b do siwz na pozycje 41-80. Jednakże w opisie obliczenia ceny pozostawił poprzednią numerację. Ten opis sposobu obliczenia ceny wprowadza więc w błąd wykonawców i nie jest jednoznaczny. Poza tym wiersz 80 zawiera polecenie zsumowania kwot znajdujących się w kolumnach d, h, f i j podczas, gdy w tabeli nie ma w ogóle kolumny „j”. Taki sam błąd znajduje się w opisie sposobu obliczenia ceny pod tabelą. Czy Zamawiający poprawi tabelę i opis w załączniku nr 1b do siwz ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapisu SIWZ.

 

PYTANIE 7:

Zamawiający oczekuje by Wykonawcy w załączniku nr 4 do siwz podali model i typ wyposażenia warsztatu. W jaki sposób Wykonawca ma określić model i typ elementu „stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika” podczas gdy jest to miejsce w warsztacie gdzie podjeżdża się do testerów diagnostycznych ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapisu SIWZ.

 

PYTANIE 8:

Umowa stanowiąca załącznik nr 6 do siwz ma konstrukcję wysoce jednostronną – Wykonawca ponosi odpowiedzialność, ma obowiązki i przewidziane zostały dla niego kary umowne podczas gdy Zamawiający zgodnie z umową nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma przewidzianej dla niego żadnej sankcji choćby np. za zwlekanie z odebraniem samochodu, z zaakceptowaniem wstępnego kosztorysu zidentyfikowanych robót do wykonania, za odstąpienie od umowy z jego winy itp. Umowa zawierana w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania będzie umową cywilnoprawną. W prawie cywilnym istnieje równorzędność podmiotów. Co prawda strony mogą ułożyć stosunek cywilnoprawny wedle ich życzenia byleby nie sprzeciwiał się on naturze prawa jednakże musi być on zgodny z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami. W związku z powyższym czy zamawiający umieści w umowie (par. 8) równoważące ją zapisy o następującej treści:

  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  2. za zwłokę w zaakceptowaniu wstępnego kosztorysu w wysokości 10% wartości naprawy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upłynięciu terminu określonego w umowie jako termin na zaakceptowanie kosztorysu wstępnego,
  3. za zwłokę w odebraniu samochodu po naprawie w wysokości 10% wartości naprawy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upłynięciu terminu określonego w umowie jako termin odebrania samochodu po naprawie,
  4. za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający wyraża zgodę na doliczenie kar umownych do rachunku/faktury za konkretna naprawę.

3.  W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy.

 

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający przewiduje dodanie w umowie zapis o terminie Zamawiającego na zaakceptowanie wstępnego kosztorysu naprawy ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy.

 

PYTANIE 10:

Czy Zamawiający przewiduje dodanie w umowie terminu na odebranie samochodu po naprawie od Wykonawcy ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy.

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/12, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/12 08:21:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/12 08:21:11 nowa pozycja