Przetargi - pytania

Pytanie do SIWZ


PYTANIE 1.

Zgodnie z pkt. 1 załącznika nr 5 do SIWZ, Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (Europa) w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, tj:  przesyłek listowych nierejestowanych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek poleconych, przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zwrot do zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, wymienionych w załączniku cenowym oraz odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Jednocześnie w pkt. 2 Rozdziału XIV SIWZ, Zamawiający wskazuje, że przedmiot umowy realizowany będzie min. Zgodnie z przepisami aktów prawnych dotyczących usługi powszechnej:

 

Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów:

a ) ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545);

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.);

d) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.);

e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 108 poz. 1022 z późn. zm.);

podobne zapisy znajdują się w pkt. 7 Rozdziału XIV i pkt. 20 Rozdziału XIV SIWZ.

Tak sformułowane zapisy czynią treść opisu przedmiotu zamówienia niejednoznaczne, gdyż nawiązują do świadczenia powszechnej usługi pocztowej, którą z mocy ustawy Prawo pocztowe możne realizować tylko jeden podmiot. Z ustawy tej wprost wynika, że czym innym jest usługa wychodząca w zakres usług powszechnych a czym innym sama powszechna usługa pocztowa.

Zgodnie z Art. 3 pkt 30 Prawa pocztowego usługa w chodzące w zakres usług powszechnych są usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich.

Natomiast czym innym jest powszechna usługa pocztowa, która może być wykonywana tylko przez jeden podmiot – operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) i to tylko w ramach obowiązku na niego nałożonego przez ustawę. Natomiast usługi realizowane przez operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku nie są powszechnymi usługami powszechnymi. Ww. obowiązek operatora wyznaczonego unormowany jest w art. 46 Prawa pocztowego:

Art. 46.1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony.

2. Obowiązek, o któiym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług powszechnych:

 1. it' sposób jednołity porównywalnych warunkach;
 2. przy zapewnieniu na t ety tor i urn całego kraju rozmieszczenia:
 3. placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ark 47 pkt 3 oraz
 4. nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie;
 5. z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;
 6. po przystępnych cenach;
 7. z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniejip każdy dzień roboczy! i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy usługami pocztowymi stanowiącymi przedmiot zamówienia a powszechnymi usługami pocztowymi.

Po pierwsze, należy zauważyć, że odbiorcą usługi będącej przedmiotem zamówienia jest tylko jeden podmiot – Zamawiający, podczas gdy odbiorcą usługi powszechnej jest nieograniczony krąg osób i podmiotów. Obowiązek zapewnienia równego standardu dla wszystkich odbiorców usługi nie znajduje więc zastosowania.

Po drugie, w przepisie przewidziano jednolitość świadczenia usługi powszechnej w porównywalnych warunkach. Sposób świadczenia usługi w ramach Prawa zamówień publicznych jest ustalony indywidualnie, na podstawie umowy zamawiającego z wykonawcą. Trudno w takiej sytuacji mówić o jednolitości świadczenia usługi, ponieważ sposób jej świadczenia jest indywidualnie ustalony między stronami umowy. W szczególności cena za daną przesyłkę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia będzie wynikać ze złożonej przez wykonawcę oferty oraz podpisanej przez strony umowy. W wypadku usługi powszechnej cena usługi wynika z cennika operatora, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czynności odbioru korespondencji z siedziby nadawcy nie jest elementem powszechnej usługi pocztowej w rozumieniu art. 45 i art. 46 obecnie obowiązującej Ustawy Prawo pocztowe. Operator wyznaczony, mający obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, ma w swojej ofercie usługę odbioru korespondencji z siedziby nadawcy celem jej nadania w urzędzie pocztowym (usługa tzw. Poczty Firmowej), jednak usługa ma charakter umowny, nie mieści się w katalogu usług powszechnych.

Wskazać również należy, że operatorzy inni niż wyznaczony (w tym wykonawca) świadczą usługi o warunkach zbliżonych do powszechnej usługi pocztowej, o której mowa  w art. 45 i art. 46 nowej ustawy prawo pocztowe. Wykonawca nie zapewnia jedynie co najmniej jednego opróżnienia nadawczej skrzynki pocztowej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. Jednakże z treści SIWZ nie wynika, że jest to istotny warunek, niezbędny do należytej realizacji zamówienia, skoro przesyłki zamawiającego nie będą nadawane poprzez ich umieszczenie w nadawczych skrzynkach pocztowych, ale poprzez ich wysyłanie po odbiorze przez wykonawcę z siedziby zamawiającego (ewentualnie w placówce wykonawcy).

Bazując na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie przemawiające za określeniem przedmiotu zamówienia jako powszechne usługi pocztowe lub w tym standardzie, a nawiązywanie w opisie przedmiotu zamówienia do powszechnej usługi pocztowej można uznać za dyskryminujące w stosunku do operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczonych i narusza art. 7 ustawy pzp.

W związku z powyższym wykonawca prosi o wyjaśnienie:

 1. Czy wskazane wyżej rozporządzenie ma być stosowane w całości, czy może zastosowanie znajdą tylko niektóre postanowienia, np. tylko te istotne z punktu widzenia zasad doręczania pism? Prosimy o wskazanie konkretnych wymogów.
 2. ewentualnie czy zamawiający dopuszcza modyfikację wyżej zacytowanych zapisów odnoszących się do powszechnej usługi pocztowej.

Podkreślić przy tym należy, że w ocenie wykonawcy zastosowanie powinny znaleźć tylko te przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które ma obowiązek stosować każdy operator pocztowy.

Niezależnie od powyższego wykonawca informuje, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujące zachowanie zasad oraz terminów doręczania pism będących przedmiotem przetargu, jak również odpowiedzialność za ewentualne, nienależyte świadczenie usług pocztowych – co szczegółowo reguluje Regulamin Świadczenia Usług Pocztowych wykonawcy:

§15

1. Operator doręcza przesyłki przyjęte do przemieszczenia oraz doręczenia w następujących terminach:

 1.  przesyłka listowa — termin deklarowany -w 4-tym dniu po dniu nadania
 2. przesyłka listowa lokalna — termin deklarowany -         3-im dniu po nadaniu.
 3. przesyłka ekspresowa — termin deklarowany- w 2-gim_dniupo dniu nadania
 4. przesyłka polecona ekspresowa - termin deklarowany —ir 2-gim dniu po dniu nadania;
 5. paczka ekspresowa — termin deklarowany - w 2-gim dniu po dniu nadania;

j)    przesyłka paczkomatowa - termin deklarowany - w 2-gim dniu po prawidłowym nadaniu.

(...)

§23

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:

 1. za ufratę przesyłki rejestrowanej nie będącą paczką ekspresową lub przesyłką paczkomatową- w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez Operatora za jej nadanie;
 2. za utratę paczki ekspresowej łub przesyłki paczkomatowej- w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dzies ię ci oh v tn ość opłaty pobranej za jej nadanie;
 3. za ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki rejestrowanej łub paczki ekspresowej— w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o któiym mowair pkt. a łub b.
 4. za utratę przesyłki ubezpieczonej - w wysokości żądanej przez nadawcę; nie wyższej niż wynikająca z tabeli sumy ubezpieczenia dla danej przesyłki.

W świetle powyższego, konieczność spełnienia dodatkowych wymogów, wynikających z wyżej wskazanych rozporządzeń, często jedynie technicznych, nie wpływających na jakość oraz terminowość wykonania usługi, jest zupełnie zbędna. Może wręcz być uznana za naruszenie zasad uczciwej konkurencj i Zamawiający, stawiając warunek spełnienia wszystkich wymogów określonych w wymienionych aktach prawnych, dyskryminuje podmioty inne niż Poczta Polska S.A. Oczywistym jest bowiem, iż tylko ten podmiot jest w stanie spełnić wszystkie warunki przewidziane w wyżej wymienionych aktach prawnych.

 ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie w Rozdziale XIV pkt 7 SIWZ. W odniesieniu do Rozdziału XIV pkt 20 Zamawiający wyjaśnia, iż nie żądał, w treści SIWZ, od operatora pocztowego nie będącego publicznym operatorem pocztowym spełniania warunków ustawowo określonych dla publicznego operatora pocztowego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie będący publicznym operatorem pocztowym spełniał wymagania właściwe dla operatora pocztowego nie będącego publicznym operatorem pocztowym.

 

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie również przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 §5 pkt. 2 KPA oraz ew. art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania przesyłek ze skutkiem zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu, na przykład art. 165 §2 KPC (w brzmieniu przewidzianym nowelizacjami dokonanymi przez nowe prawo pocztowe)?

Art. 57 § 5 pkt 2 KPA;

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przedjego upływem pismo zostało:

2 j nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego,

art. 12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej:

art. 12 § 6 Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

Wykonawca zwraca uwagę, iż w jego ocenie wymóg nadania pisma do organów administracji publicznej wyłącznie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w celu zachowania terminu do jego wniesienia stanowi nieuzasadnione w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP naruszenie zasad równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) i wolności działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP), a także zasady demokratycznego państwa prawa (ait. 2 Konstytucji) ze względu na nadmierną i bezzasadną ingerencję państwa w sferę wolności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że przepisy Prawa pocztowego zezwalają na wykonywanie działalności pocztowej nie tylko przez operatora wyznaczonego, a więc operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych (art. 3 pkt 13 - nowe PP), ale również przez innych operatorów. Ustawodawca natomiast, pomimo tego że uprawnia organy procesowe do doręczania pism nie tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jakim jest Poczta Polska S.A., ale również za pośrednictwem innych uprawnionych podmiotów zajmujących się doręczaniem korespondencji, pominął operatorów innych niż Poczta Polska S.A. w przepisach regulujących nadawanie pism procesowych do sądów i organów administracji. Taka "niesymetryczność" regulacji jest trudna do wytłumaczenia, zważywszy, że nie do przyjęcia byłoby założenie, iż ustawodawca nie ma zaufania do potwierdzeń nadania przesyłki wystawionych przez takich operatorów, skoro wykazuje takie zaufanie, jeśli chodzi o doręczanie przesyłek nadanych przez organy procesowe.

W ocenie Wykonawcy art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz art. 12 § 6 pkt 2 ordynacji podatkowej są zatem niezgodne z konstytucją RP i nie powinny być stosowane.

Warto bowiem zauważyć, że organy procesowe czy organy administracji mogą przy doręczaniu przesyłek do stron korzystać z usług innych operatorów pocztowych.

Art 144 ordynacji podatkowej

Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz,( prezydent miasta) pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.

Art. 39 KPA

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r, — Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby hib organy,

 

 W świetle powyższego domniemanie zachowania terminu wynikające z art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz  art. 12 § 6 pkt 2 przysługujące wyłącznie w wypadku nadania przesyłki za pośrednictwem operatora wyznaczonego, a nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, stanowi istotne, nieuzasadnione dyskryminowanie pozostałych, poza operatorem wyznaczonym, operatorów pocztowych świadczących przecież analogiczne usługi na tym samym rynku usług pocztowych, co stanowi naruszenie wyżej wymienionych artykułów Konstytucji RP. Treść art. 57 § 5 pkt 2 KPA nie pozostaje także spójna z treścią ww. art. 39 KPA, który pozwala organom doręczać przesyłki nie tylko za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w ramach zamówienia będzie nadawał również przesyłki wymagające zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz  art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

 

 

PYTANIE 3:

Jeżeli zamawiający przewiduje konieczność nadawania części przesyłek w sposób określony w art. 57 § 5 pkt 2 KPA oraz  art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz pism sądowych (KPC), tj. Za pośrednictwem operatora wyznaczonego, to:

 1. Czy dopuszcza możliwość wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
 2. czy dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób – w celu wydzielenia i nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od zamawiającego?

Wykonawca podkreśla, że poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnej usługi pocztowej ma obowiązek zrealizować usługę i nie może odmówić w tym zakresie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych niezależnie od łącznych ją stosunków z wykonawcą. W przypadku drugim (pytanie nr 2 pkt. 2) Wykonawca może nadać przesyłki za pośrednictwem opertora publicznego, ale wymagać to będzie współpracy z zamawiającym i najpierw wyodrębnienia przesyłke, które muszą być nadane w trybach według ww. Procedur.

ODPOWIEDŹ:

 1. zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia przedmiotowych przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. zamawiający nie ma możliwości sporządzenia odrębnego wykazu dla przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego. Zamawiający nie wyraża również zgody na oznakowywanie w określony sposób przesyłek listowych, gdyż segregowanie wszystkich listów wydzielenie i oznaczenie w innty dodatkowy sposób przesyłek listowych w celu ich nadania przez wykonawcę u operatora wyznaczonego, wiazało by sie ze znacznym dodatkowym nakładem poracy pracownika kancelarii, co mogłoby nastręczać problemów organizacyjnych w dobie ograniczania ilości etatów w administracji publicznej.

 

PYTANIE 4:

Czy zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia doręczanie przesyłek również w trybie KPC, KPK lub prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi?

Jeżeli tak to czy zamawiający może wskazas szacunkowe wolumeny przesyłek, które maja byż nadawane z zachowaniem zasad wynikających z KPC lub Prawa o postepowaniu przed sadami administracyjnymi, tj. Jaka ilođc pryeszek, wedug syacunkw yamawiajacego, bedyie nadawana w trzbie pryepisw KPC lub PPSA w stosunku do całości zamówienia?

Czy zamawiajacy może wskazac również szacunkowy wolumen przesyłek nadanych w trybie z procedury KPA i Ordynacji podartkowej?

Jeżeli zamawiający przewiduje konieczność nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego, czy zamaiwiajacy może wskazać szacunkowe wolumeny przesyłek, które maja być nadawane w ten sposób?

Zasady doręczeń obowiązujące w procedurze administracyjnej i cywilnej, a w szczególności koniecznośc nadania części przesyłek u operatora wyznaczonego wymagają innej organizacji wykonawcy w zakresie realizacji usługi, jak też zxaangażowanie innych środków. W związku z tym informacje, o których mowa powyżej będą niezwykle pomocne wykonawcy w skalkulowaniu ceny oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia doręczenie przesyłek listowych m.in. w trybie KPC oraz prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

Zamawiający nie jest w stanie dokładnie wskazać ilości przesyłek listowych przewidywanych do nadania w trybie przepisów KPA oraz KPC. U zamawiającego nie jest również prowadzona odrębna ewidencja, która umożliwiłaby wskazanie tak szczegółowego pocdziału ilości nadawanych przesyłek listowych.

 

PYTANIE 5

Czy zamawiajacy dopuszcza możmliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez zamawiajacego znajdowały sie informacje o opłacie za usługę pocztowa związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych?

Wykonawca jednocze sadami administracyjnymi zaznacza, że informacje te nie beda zakrywać nadruku adresu firmowego zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ.

Czy zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania zmian układu danych adresowych na kopercie, polegających na obniżeniu danych adresowych nadawcy w taki sposób aby zwiększyć wysokość górnego marginesu koperty do wartości około 30 mm?

Wykonawca zaznacza, że powyższa zmiana ma na celu usprawnienie procesu obiegu przesyłek pocztowych doręczanych przez podwykonawców.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca nie może nanosić na opakowaniach przesyłek litowych jakichkolwiek treści/znaków, które nie są niezbędne do prawidłowego nadania przesyłki.

 

 

 

PYTANIE 6

Zgodnie z pkt. 5 załącznika nr 5 do SIWZ, Należności wynikające z faktury VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane w treści faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia do zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności za przedmiot umowy do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

 ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności do 14 dni od dnia wystawienia faktury.

 

PYTNIE 7

Zgodnie z pkt. 19 Rozdziału XIV SIWZ, potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego.

Należy podkreślić że wymogi takie spełnić może jedynie operator wyznaczony, jakim jest Poczta Polska S.A.  prowadzi to w konsekwencji do naruszenia elementarnych zasad Prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP). Może to skutkować przeprowadzeniem kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ, pomimo z pozoru konkurencyjnego trybu postępowania, udział w jego realizacji może wziąć tylko jeden podmiot czyli Poczta Polska S.A.

Co więcej, wymogi te nawiązują do świadczenia powszechnej usługi pocztowej. Bazując na szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie przemawiające za określeniem przedmiotu zamówienia jako powszechne usługi pocztowe lub o takim standardzie.

Stąd też przytoczone zapisy pkt. 19 Rozdziału XIV SIWZ nie mają zastosowania do realokacji usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Ponadto, KIO w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczący prezes KIO Paweł Trojan, orzeka 07.10.2013 (sygn. Akt. KIO 2184/13), że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych nadawanych przez sąd lub prokuraturę był wystawiony z mocą urzędową.

Dodatkowo zapisy takie nie są uzasadnione również z tego względu, że w przypadku przesyłek, o których mowa powyżej, istnieje możliwość alternatywnego świadczenia usługi w tym zakresie- skutki nadania przesyłek i potwierdzenia ich przyjęcia wspomniane w powyższych przepisach, można zapewnić poprzez nadanie ich u operatora wyznaczonego przez wykonawcę.

W związku z powyższym, czy zamawiający dopuszcza usunięcie omawianych niniejszym pytaniu zapisów z treści SIWZ, jako nie mających zastosowania do realizacji przedmiotu zamówienia i naruszających art. 7 ustawy PZP? Ewentualnie, czy zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia przesyłek, o których mowa w pkt. 19 Rozdziału XIV SIWZ z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Wykonawca podkreśla, że Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnej usługi pocztowej ma obowiązek zrealizować usługę i nie może odmówić w tym zakresie zawarcia umowy oświadczenie usług pocztowych niezależnie od łączących ją z wykonawca stosunków.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy SIWZ, iż potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego. Przedmiotem zamówienia jest m.in. nadawanie i doręczanie korespondencji w postępowaniach o wykroczenia. Potwierdzenia nadania przesyłki (moc dokumentu urzędowego), a także sposób ich awizowania, mają niezwykle istotne znaczenie w postępowaniu, ponieważ od prawidłowości wykonania tych czynności zależy przebieg całego postępowania.

 

PYTANIE 8:

W zapisach SIWZ w Rozdziale 5 – Istotne postanowienia umowy pkt. 5d znajduje się następujący zapis: „Należności wynikające z faktury VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane w treści faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia do zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT”.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu zapłaty na 21 dni przy zachowaniu terminu płatności liczonego od dnia wystawienia faktury.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 6

 

PYTANIE 9:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości cen w sytuacji gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany cennika usług powszechnych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapisu.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/20 15:16:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/20 15:16:41 nowa pozycja