Przetargi - pytania

Pytanie 10


PYTANIE 10:

W zapisach załącznika nr 6 do SIWZ w ust 6 e znajduje się następujący zapis:

„Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego”.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę: „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.”

Dla określenia terminu spełnienia świadczenia (terminu zapłaty) decydujące znaczenie ma art. 454 kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli strony nie postanowiły inaczej świadczenie pieniężne powinno być spełnione w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. W przypadku świadczeń bezgotówkowych, będzie to siedziba banku (oddział banku) prowadzącego rachunek Wierzyciela. Świadczenie zostanie więc spełnione w momencie wpływu określonej sumy pieniężnej na rachunek bankowy podmiotu, który świadczył usługi lub dokonywał sprzedaży. To samo stwierdził
w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 roku Sąd Najwyższy, sygn. Art. III CZP 164/94 – „spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela chyba ze strony stosunku zobowiązaniowego umówiły się inaczej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/25, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/25 15:39:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/25 15:39:10 nowa pozycja