Przetargi - pytania

Pytanie 1


PYTANIE NR 1:

Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez Wykonawcę miało moc dokumentu urzędowego.

Należy podkreślić, że wskazane wymogi spełnić może jedynie operator wyznaczony, którego obowiązki do roku 2015 na podstawie art. 178 ustawy – Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A. Zgodnie z art. 17 Prawa pocztowego, Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego. Wymóg spełnienia powyższych skutków bezpośrednio przez nadanie w placówce wybranego operatora prowadzi w konsekwencji do naruszenia elementarnych zasad prawa zamówień publicznych tj. zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP), gdyż tylko jeden podmiot może złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa to okoliczność, na którą Wykonawca nie ma żadnego wpływu i nie jest w stanie w żaden sposób spełnić takiego warunku. Co więcej, potwierdzenie nadania z mocą dokumentu urzędowego nie ma żadnego wpływu na skuteczność doręczeń nadawanych przez Zamawiającego przesyłek.

Wykonawca zwraca uwagę, że pogląd taki podzieliła również Krajowa Izba Odwoławcza, która w trzyosobowym składzie, któremu przewodniczył Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Paweł Trojan, orzekła 7 października 2013 r. (sygn. akt: KIO 2184/13), że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może się domagać by dowód nadania przesyłek poleconych, nadawanych przez sąd lub prokuraturę, a także organ administracji publicznej, jak i podmiot wykonujący działania z zakresu administracji publicznej, był wystawiany z mocą urzędową.

W świetle powyższego Wykonawca zwraca się eliminację zakwestionowanych zapisów z treści SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje ww zapisy SIWZ, iż potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/25, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/25 15:08:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/25 15:08:32 nowa pozycja