Przetargi - pytania

Pytanie 13


PYTANIE 13:

Zamawiający nie ustosunkował się w sposób jednoznaczny do opisanego przez Wykonawcę we wniosku trybu świadczenia usług w zakresie tzw. przesyłek terminowych.

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące trybu pośrednictwa wskazał jedynie, że „dopuszcza możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców niż Poczta Polska S.A. na zasadach określonych w SIWZ”. Zapis Specyfikacji nakładają natomiast jedynie wymóg,  „aby potwierdzenie nadania i doręczenie przesyłek rejestrowanych skutkowało zachowaniem terminów prawa materialnego i procesowego, zgodnie z regulacjami zawartymi w:

a) ) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

b) Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.);

c) Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

W treści SIWZ brakuje natomiast informacji, czy powyższe skutki mają być realizowane poprzez nadanie w placówce Wykonawcy (co, jak wskazał Wykonawca we wniosku, jest niemożliwe w przypadku innych niż Poczta Polska operatorów, gdyż przepisy prawa wiążą wskazane skutki wyłącznie z nadaniem w placówce operatora wyznaczonego), czy też w tym zakresie Zamawiający dopuszcza opisanie przez Wykonawcę we wniosku tryb pośrednika.

Wykonawca przypomina, że w tym przypadku stosował będzie następujący tryb: wydzielone przesyłki pocztowe, po ich odebraniu od Zamawiającego, w tym samym dniu zostaną dostarczone do placówki operatora wyznaczonego i nadana w imieniu Zamawiającego, Wykonawca następnie dostarczy Zamawiającemu uzyskane potwierdzenie nadania. Wykonawca będzie tylko pośrednikiem między Zamawiającym a operatorem wyznaczonym, nadanie przesyłek nastąpi w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nie zmieni jednak danych Zamawiającego na kopercie. Sposób oznaczenia wniesienia opłaty pocztowej ustalony z Zamawiającym zastąpi znaki opłaty pocztowej stosowane przez operatora wyznaczonego.

Wykonawca podkreśla, że opisany tryb „posłańca” („pośrednika”) co do nadania określonych przesyłek stanowi w praktyce jedyną możliwość nadania przesyłek wymagających pośrednictwa operatora wyznaczonego przez niezależnych operatorów pocztowych. Uniemożliwienie stosowania takiego trybu w zupełności wyłączy operatorów pocztowych niebędących operatorem wyznaczonym. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np art. 57 § 5 pkt 2 KPA) to okoliczności, na które wykonawcy nie mają żadnego wpływu.

Mając na uwadze powyższe, a także rozważania zawarte we wcześniejszym wniosku o wyjaśnienie SIWZ, Wykonawca zwraca się o jednoznaczne potwierdzenie, że w odniesieniu do przesyłek terminowych dopuszcza tryb pośrednika.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić przesyłek terminowych. Zamawiający w odniesieniu do przesyłek terminowych dopuszcza tryb pośrednictwa.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/28, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/28 15:19:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/28 15:19:47 nowa pozycja