Przetargi - pytania

Pytanie 3


PYTANIE NR 3:

 Zamawiający wskazuje, że cena powinna zostać obliczona z uwzględnieniem odpowiedniej stawki VAT – jeżeliwystępuje.

 Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 17 zwolnione z podatku VAT są jedynie powszechne usługi pocztowe. Jak już wykazał Wykonawca, przedmiotem zamówienia nie są powszechne usługi pocztowe, w związku z czym wykonawca realizujący zamówienie, niezależnie od jego statusu, będzie zmuszony opodatkować usługi wchodzące w ramy zamówienia.

 Pogląd ten znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2014 r., sygn. I FSK 733/2013 wskazał, że „aby świadczenie usług pocztowych było objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, o którym mowa w art. 132 ust. 1 lit. a Dyrektywy 112, konieczne jest, by usługi te miały charakter powszechnych usług pocztowych. Konsekwentnie, inne usługi pocztowe należy traktować jako opodatkowane. Zdaniem sądu, należy uznać, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT rozumiany w ten sposób, że z unormowanego tam zwolnienia korzystają wszelkie usługi pocztowe realizowane przez operatora publicznego, bez względu na ich charakter, jest sprzeczny z art. 132 ust. 1 lit. a Dyrektywy 112.”Sąd zwrócił również uwagę na fakt, że „Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT przysługuje wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki. Przesłanka podmiotowa, tj. świadczenie usługi przez operatora obowiązanego od świadczenia powszechnych usług pocztowych i przesłanka przedmiotowa, tj. powszechny, a więc nie wynegocjowany indywidualnie, charakter usługi pocztowej.” W ramach przedmiotowego zamówienia nie istnieje po stronie operatora wyznaczonego obowiązek kontraktowania, nie może on więc ze zwolnienia skorzystać.

 Dlatego też Wykonawca zwraca się o usunięcie z SIWZ powyższego zapisu – „jeżeli występuje” jako niemającego zastosowania do niniejszego zamówienia. Usługi świadczone w ramach umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, powinny być zawsze opodatkowane stawką 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/05/25, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/05/25 15:18:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/05/25 15:18:39 nowa pozycja