przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Struktura organizacyjna Straży Miejskiej Szczecin

 

Wyciąg z Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin

 

Nadanego uchwałą Nr XIV/342/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r.
Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 226 z dnia 12 stycznia 2016 r.

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna

§ 9. Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 10. 1. Strażą kieruje Komendant Straży zwany dalej „Komendantem”, zatrudniony przez Prezydenta Miasta Szczecin, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
2. Dla właściwego funkcjonowania Straży, Komendant opracowuje i wprowadza do użytku regulaminy wewnętrzne i instrukcje.
3. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w szczególności w formie zarządzeń, poleceń i pism okólnych.

§ 11. 1. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Szczecin.
2. Komendant składa pisemne, kwartalne sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazuje Prezydentowi Miasta Szczecin - za pośrednictwem wydziału Urzędu Miasta Szczecin sprawującego nadzór nad działalnością Straży - informacje
o stanie porządku publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Komendant składa pisemne, roczne sprawozdanie w zakresie i trybie wskazanym w art. 9a i 9b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z 2014 r. poz. 486, z 2015 r. poz. 1335) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732).

§ 12. 1. Straż jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu Straży wykonuje Komendant.
3. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży pracowników.

§ 13. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych, Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego oraz Głównego Księgowego.
2. Skargi i wnioski rozpatruje pod nieobecność Komendanta upoważniony Zastępca Komendanta.

§ 14. 1. Komendantowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych,
2) Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego,
3) Główny Księgowy,
4) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
5) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej,
6) Sekcja Kadr,
7) Stanowisko ds. sekretariatu,
8) Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP i PPOŻ.,
9) Radca prawny,
10) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
2. Pracę pozostałych wyodrębnionych w strukturze komórek organizacyjnych zgrupowanych w piony: logistyczny, operacyjny, prewencji, nadzorują wskazani w ust.1 pkt 1 i 2 Zastępcy Komendanta.

§ 15. W Straży dystynkcje są tożsame z zajmowanym stanowiskiem. Zasada ta nie dotyczy pracowników niebędących strażnikami.

§ 16. 1. W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się oddziały, referaty, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy wg następującej struktury:
1) Oddziały interwencyjno - prewencyjne:
a) Śródmieście,
b) Północ,
c) Zachód,
d) Prawobrzeże,
2) Referaty:
a) referat wodny,
b) referat kontroli, analiz i gospodarki mandatowej,
c) referat ruchu drogowego,
d) referat dyżurnych (Straż Miejska - Dyżurny Techniczny Miasta; SM-DTM),
e) referat profilaktyki,
f) referat gospodarczo - zaopatrzeniowy,
g) referat wykroczeń,
3) Sekcja kadr,
4) Sekcja finansowa,
5) Stanowisko ds. informatyki,
6) Psycholog,
7) Stanowisko ds. kontaktów z mediami,
8) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej,
9) Stanowisko ds. sekretariatu,
10) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.,
11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
12) Radca prawny,
13) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
2. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Straży przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Do realizacji aktualnych zadań Komendant może w drodze zarządzenia powoływać, poza ustaloną strukturą, doraźne zespoły złożone z pracowników Straży.
4. Szczegółowy podział etatów na poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Straży ustala Komendant.

§ 17. 1. Oddział Straży stanowi - wyodrębnioną organizacyjnie część pracowników Straży odpowiedzialną za wyznaczony teren miasta w zakresie realizacji zadań wskazanych w ustawie o strażach gminnych. Oddziałem kieruje naczelnik.
2. Referat Straży stanowi - wyodrębnioną organizacyjnie część pracowników Straży odpowiedzialną w szczególności za realizację zadań specjalistycznych z zakresu ustawy o strażach gminnych oraz innych ustaw. Referatem kieruje kierownik.
3. Sekcję Straży stanowi - wyodrębniona organizacyjnie część pracowników Straży Miejskiej Szczecin.

§ 18. 1. Naczelnicy oddziałów i kierownicy referatów kierują podległymi komórkami organizacyjnymi zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanym przez te komórki oraz określonych dla nich szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności.
2. Przy planowaniu harmonogramów czasu pracy, zasadniczym obowiązkiem naczelnika oddziału, kierownika referatu Straży, jest
w szczególności zapewnienie ciągłości prawidłowego funkcjonowania komórki poprzez utrzymywanie 60 % stanu etatowego załogi
w pracy.

§ 19. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością,
2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
3) składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
4) zarządzanie powierzonym mieniem, zapewnienie jego ochrony i należyte wykorzystanie,
5) załatwianie petycji, skarg i wniosków.

§ 20. 1. Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. Interwencyjno - prewencyjnych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy,
2) kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta,
3) przygotowywanie sprawozdań i opracowywanie wniosków wynikających z oceny realizacji zadań służbowych,
4) bieżące analizowanie zagrożeń dla porządku publicznego oraz podejmowanie decyzji o dyslokacji sił i środków Straży w rejonach zagrożonych,
5) nadzorowanie nad prawidłowością ewidencji przyjmowanych zgłoszeń oraz bezzwłocznego przekazywania ich do bieżącej realizacji,
6) organizowanie wymiany informacji na temat zagrożeń porządku publicznego z Komendą Miejską Policji w Szczecinie i innymi służbami,
7) wykonywanie kontroli ruchu drogowego w granicach przysługujących uprawnień Straży.
2. Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych sprawuje nadzór nad:
1) oddziałami interwencyjno - prewencyjnymi:
a) Śródmieście,
b) Północ,
c) Zachód,
d) Prawobrzeże,
2) referatami:
a) referatem wodnym
b) referatem dyżurnych SM-DTM
c) referatem ruchu drogowego.

§ 21. 1. Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy,
2) kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta i Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych,
3) nadzór nad:
a) opracowywaniem planów zaopatrzenia rzeczowego Straży,
b) gospodarką materiałową i magazynową,
c) udzielaniem zamówień publicznych,
d) administrowaniem majątkiem Straży,
e) prawidłowością przygotowywania materiałów procesowych do sądu,
f) kreowaniem w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz propagowaniem podejmowanych przez Straż działań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g) stosowaniem polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182, poz. 1662, z 2015 r. poz. 1309),
h) prawidłowym funkcjonowaniem i wdrażaniem nowych systemów teleinformatycznych,
i) organizacją transportu samochodowego,
j) właściwym utrzymaniem obiektów Straży.
2. Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego sprawuje nadzór nad:
1) referatami:
a) referatem kontroli, analiz i gospodarki mandatowej,
b) referatem profilaktyki,
c) referatem gospodarczo - zaopatrzeniowym,
d) referatem wykroczeń,
2) stanowiskami:
a) stanowiskiem ds. informatyki,
b) stanowiskiem ds. kontaktów z mediami,
c) psychologa,
d) stanowiskiem ds. organizacji.

§ 22. 1. Do kompetencji Głównego Księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie księgowości.
2. Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad sekcją finansową.

§ 23. Do zadań komórek organizacyjnych Straży i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:
1) Oddział interwencyjno - prewencyjny - realizacja bieżących spraw oraz prewencja w zakresie porządku na wyznaczonym terenie zgodnie z ustawą o strażach gminnych oraz prawem miejscowym, w skład oddziału wchodzą sekcje: strażnika osiedlowego oraz interwencyjna. Zakres terytorialny funkcjonowania oddziałów i referatu wg Rad Osiedlowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
2) Referat wodny - realizacja bieżących spraw oraz prewencja w zakresie porządku na wyznaczonym terenie zgodnie z ustawą
o strażach gminnych oraz prawem miejscowym oraz zadań związanych z zapewnieniem porządku na obszarze wodnym pozostającym w granicach Gminy Miasto Szczecin,
3) Referat gospodarczo - zaopatrzeniowy:
a) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo - magazynowej,
b) transportu,
c) konserwacja i naprawa urządzeń oraz nieruchomości,
d) ubezpieczenia mienia,
e) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zamówień publicznych oraz ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie procedur wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232, z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605).
4) Referat wykroczeń - przygotowanie i prowadzenie spraw o wykroczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przeprowadzanie czynności wyjaśniających oraz sprawdzających, sporządzanie dokumentacji i występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach będących w zakresie działania Straży w sprawach o wykroczenia.
5) Referat ruchu drogowego - prowadzenie spraw związanych z popełnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym.
6) Referat dyżurnych SM-DTM:
a) przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, awariach oraz miejscowych zagrożeniach i natychmiastowe reagowanie poprzez powiadamianie właściwych służb jak i jednostek odpowiedzialnych za porządek, bezpieczeństwo i sprawne działanie systemu infrastruktury miejskiej,
b) dyslokacja patroli w mieście oraz koordynacja podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenia dot. infrastruktury i zasobów mieszkaniowych,
c) współpraca w zakresie wymiany informacji o występujących zagrożeniach z innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek,
d) współdziałanie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w razie zaistnienia sytuacji o znamionach kryzysu.
7) Referat profilaktyki – kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz propagowanie podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego poprze działalność edukacyjną, informacyjną, medialną,
8) Referat kontroli, analiz i gospodarki mandatowej:
a) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w istniejących strukturach,
b) współpraca w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych, sprawozdań, planów i analiz dotyczących funkcjonowania jednostki,
c) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków a także udzielanie informacji publicznej,
d) realizacja zadań gospodarki mandatowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
e) prowadzenie dokumentacji w zakresie postępowania mandatowego,
f) prowadzenie ewidencji i rozliczenia bloczków mandatów karnych,
g) weryfikacja i przekazywanie mandatów karnych do jednostki nadrzędnej.
9) Sekcja finansowa - prowadzenie rachunkowości jednostki, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej, planowanie i realizacja wydatków, ewidencja majątku Straży, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych.
10) Sekcja kadr - realizacja prawnej ochrony pracy w zakresie prowadzenia spraw związanych z polityką kadrową i socjalną pracodawcy. Wykonywanie zadań dotyczących prowadzenia i dokumentowania całokształtu zagadnień kadrowych pracowników Straży, oraz przygotowywanie i realizowanie zadań obsługi szkoleniowej.
11) Stanowisko ds. kontaktów z mediami - realizacja polityki informacyjnej Straży.
12) Stanowisko ds. informatyki - zapewnienie funkcjonowania sieci komputerowej i nadzoru przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.
13) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.:
a) realizuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
b) prowadzenie szkoleń,
c) inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
14) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej:
a) prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przesyłek i paczek,
b) przyjmowanie, rejestracja, rozdzielanie ewidencjonowanie i dostarczanie korespondencji,
c) czynności związane z obiegiem dokumentów.
15) Stanowisko ds. sekretariatu:
a) organizowanie pracy biura poprzez zapewnienie sprawnego przebiegu informacji pracy kierownictwa w czynnościach administracyjnych,
b) przyjmowanie i koordynowanie prawidłowego przepływu dokumentów, rejestracja korespondencji,
c) kontakt i umawianie interesantów, zgłaszających się do Komendanta.
16) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
17) Psycholog - zapewnienie pomocy psychologicznej pracownikom Straży.
18) Radca prawny - obsługa prawna i legislacyjna Straży.
19) Administrator Bezpieczeństwa Informacji - kontrola przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych, nadzór nad tworzeniem i uaktualnianiem dokumentacji wymaganej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz inne czynności wskazane w ustawie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, poz. 1662, z 2015 r. poz. 1309).
20) Stanowisko ds. Organizacji - opracowanie materiałów informacyjnych oraz wystąpień okolicznościowych, prezentacji, prowadzenie harmonogramu spotkań, uroczystości, podejmowanie działań promocyjnych.

udostępnił:
Straż Miejska
wytworzono:
2008/05/16
odpowiedzialny/a:
Leon Gajewski
wprowadził/a:
Piotr Stachurski
dnia:
2016/03/15 11:03:45
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2016/03/15 11:03:45 aktualizacja informacji o strukturze SM
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:38:06 aktualizacja informacji o strukturze SM
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:29:19 aktualizacja informacji o strukturze SM
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:26:50 aktualizacja informacji o strukturze SM
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:20:39 aktualizacja informacji o strukturze SM
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:10:00 aktualizacja informacji o strukturze SM
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:09:43 aktualizacja informacji o strukturze SM
Piotr Stachurski 2016/03/15 10:01:32 aktualizacja informacji o strukturze SM
Tadeusz Dalski 2011/12/08 09:34:58 aktualizacja informacji o strukturze SM
Tadeusz Dalski 2011/12/08 09:26:34 aktualizacja informacji o strukturze SM
Tadeusz Dalski 2008/05/26 10:17:26 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:13:59 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:05:50 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:01:39 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/19 13:33:42 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/19 13:14:03 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/19 13:13:13 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:16:19 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/16 12:47:45 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/16 12:45:52 aktualizacja