przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Gospodarka finansowa Straży Miejskiej Szczecin

1. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Straż Miejska działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

3. Podstawą gospodarki finansowej Straży Miejskiej jest roczny plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Prezydenta. Straż dysponuje samodzielnymi rachunkami bankowymi.

Wydatki publiczne w Straży Miejskiej powinny być dokonywane:

  1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
    1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
    2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Straż Miejska zawiera umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Załączniki:

udostępnił:
Straż Miejska
wytworzono:
2008/05/20
odpowiedzialny/a:
Leon Gajewski
wprowadził/a:
Tadeusz Dalski
dnia:
2010/08/11 10:15:41
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tadeusz Dalski 2010/08/11 10:15:41 korekta czcionki
Tadeusz Dalski 2010/08/11 10:03:58 wprowadzenie nowej treści
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:48:10 aktualizacja numeru telefonu
Tadeusz Dalski 2008/06/02 11:59:05 aktualizacja
Tadeusz Dalski 2008/05/26 13:38:25 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:28:04 aktualizacja
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 09:21:16 aktualizacja